Stemming en stemlokaal Hoofdstuk J 1-39

Artikel J 1 Dag en duur stemming

De stemming vindt plaats op de 44e dag na de dag van kandidaatstelling, in de regel van 7.30 uur tot 21.00 uur. Het tellen van de stemmen door de stembureaus vindt plaats vanaf 21.00 uur.

Officiële tekst Kieswet art. J 1

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Openingstijden

Gemeenteraadsverkiezingen, Openingstijden

Europees Parlementsverkiezing, Openingstijden

Provinciale Statenverkiezingen, Openingstijden

Waterschapsverkiezingen, Openingstijden

Artikel J 2 Verkiesbare kandidaten per kieskring

In elke kieskring stemmen kiezers op in die kieskring verkiesbare kandidaten.

Officiële tekst Kieswet art. J 2

Artikel J 4 Aanwijzing en inrichting stemlokalen

Gemeenten wijzen geschikte stemlokalen aan. Alle stemlokalen moeten zo zijn gelegen en ingericht dat mensen met een lichamelijke beperking zoveel mogelijk hun stem zelfstandig kunnen uitbrengen. Kiezers worden geïnformeerd over de adressen van de stemlokalen.

Officiële tekst Kieswet art. J 4

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Stemlokaal

Gemeenteraadsverkiezingen, Stemlokaal

Europees Parlementsverkiezing, Stemlokaal

Provinciale Statenverkiezingen, Stemlokaal

Waterschapsverkiezingen, Stemlokaal

Artikel J 4a Mobiele stembureaus

Gemeenten kunnen mobiele stembureaus instellen en bepalen de zittingstijden en plaatsen hiervan.

Officiële tekst Kieswet art. J 4a

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Bijzondere en mobiele stembureaus

Gemeenteraadsverkiezingen, Bijzondere en mobiele stembureaus

Europees Parlementsverkiezing, Bijzondere en mobiele stembureaus

Provinciale Statenverkiezingen, Bijzondere en mobiele stembureaus

Waterschapsverkiezingen, Bijzondere en mobiele stembureaus

Artikel J 5 Stemlokaal en locatie waar kiezer stemt

Een kiezer stemt in een stemlokaal naar keuze in de gemeente voor zover dat stemlokaal tevens ligt binnen het gebied van het orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden (bijvoorbeeld waterschap). Dit geldt niet bij briefstemmen, stemmen bij volmacht en stemmen met een kiezerspas en bij gevallen waarin de gemeente een stemlokaal buiten het gebied waarvoor de verkiezing wordt gehouden aanwijst.

Officiële tekst Kieswet art. J 5

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Stemmen

Gemeenteraadsverkiezingen, Stemmen

Europees Parlementsverkiezing, Stemmen

Provinciale Statenverkiezingen, Stemmen

Waterschapsverkiezingen, Stemmen

Artikel J 6 Combinatie van stemmingen

Gemeenten kunnen bepalen dat tegelijk met de (gemeenteraads)verkiezing nog een andere stemming plaatsvindt.

Officiële tekst Kieswet art. J 6

Meer informatie op deze website: 

Gemeenteraadsverkiezingen

Artikel J 6a Combinatie stemmingen in dezelfde stemlokalen

De stemmingen voor de provinciale statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen vinden in dezelfde stemlokalen plaats.

Officiële tekst Kieswet art. J 6a

Meer informatie op deze website: 

Waterschapsverkiezingen, Stemlokaal

Artikel J 6b Verdere regels combinatie van stemmingen in Kiesbesluit

In het Kiesbesluit staan meer regels over de gang van zaken bij de combinatie van stemmingen.

Officiële tekst Kieswet art. J 6b

Artikel J 7 Ontvangst stempas door kiezer

Ten minste 14 dagen voor de stemming ontvangt elke kiesgerechtigde een stempas.

Officiële tekst Kieswet art. J 7

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Stemmen

Gemeenteraadsverkiezingen, Stemmen

Europees Parlementsverkiezing, Stemmen

Provinciale Statenverkiezingen, Stemmen

Waterschapsverkiezingen, Stemmen

Artikel J 7a Register ongeldige stempassen

Er wordt in elke gemeente een register van ongeldige stempassen vastgesteld. Een stempas is onder andere ongeldig als deze gestolen is of is ingeruild tegen een kiezerspas.

Officiële tekst Kieswet art. J 7a

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Register ongeldige stempassen

Gemeenteraadsverkiezingen, Register ongeldige stempassen

Europees Parlementsverkiezing, Register ongeldige stempassen

Provinciale Statenverkiezingen, Register ongeldige stempassen

Waterschapsverkiezingen, Register ongeldige stempassen

Artikel J 8 Uitreiking/verzending nieuwe stempas

Een kiezer die zijn stempas is verloren of die geen pas heeft ontvangen, kan mondeling of schriftelijk een nieuwe stempas aanvragen.

Officiële tekst Kieswet art. J 8

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Stempas

Gemeenteraadsverkiezingen, Stempas

Europees Parlementsverkiezing, Stempas

Provinciale Statenverkiezingen, Stempas

Waterschapsverkiezingen, Stempas

Artikel J 9 Informatie kiezers over kandidatenlijsten

Gemeenten sturen de kandidatenlijsten naar kiezers.

Officiële tekst Kieswet art. J 9

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Stemmen

Gemeenteraadsverkiezingen, Stemmen

Europees Parlementsverkiezing, Stemmen

Provinciale Statenverkiezingen, Stemmen

Waterschapsverkiezingen, Stemmen

Artikel J 10 Verplichting werkgever stemgelegenheid werknemers

Werkgevers zijn verplicht om kiezers de gelegenheid te geven om hun stem uit te brengen, als dit niet buiten werktijd kan.

Officiële tekst Kieswet art. J 10

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Stemmen

Gemeenteraadsverkiezingen, Stemmen

Europees Parlementsverkiezing, Stemmen

Provinciale Statenverkiezingen, Stemmen

Waterschapsverkiezingen, Stemmen

Artikel J 11 Stemmen door stembureauleden

Als voorzitter en leden van het stembureau in een stembureau actief zijn buiten hun eigen gemeente, dan kunnen ze ook in dat stembureau stemmen.

Officiële tekst Kieswet art. J 11

Artikel J 12 Aanwezigheid en vervanging stembureauleden

Tijdens de stemming zijn steeds de voorzitter en 2 leden van het stembureau aanwezig. Wisselingen in de samenstelling van het stembureau worden genoteerd in het proces-verbaal.

Officiële tekst Kieswet art. J 12

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Leden stembureau

Gemeenteraadsverkiezingen, Leden stembureau

Europees Parlementsverkiezing, Leden stembureau

Provinciale Statenverkiezingen, Leden stembureau

Waterschapsverkiezingen, Leden stembureau

Artikel J 13 Staking van stemmen bij beslissingen stembureau

De stem van de voorzitter is doorslaggevend als bij het nemen van een beslissing door het stembureau het aantal voor- en tegenstemmen gelijk is.

Officiële tekst Kieswet art. J 13

Artikel J 14 Verbod uiting politieke voorkeur stembureauleden

De leden van het stembureau geven tijdens de stemming geen blijk van hun politieke voorkeur.

Officiële tekst Kieswet art. J 14

Meer informatie op deze website: 

Gemeenteraadsverkiezingen, Leden stembureau

Europees Parlementsverkiezing, Leden stembureau

Provinciale Statenverkiezingen, Leden stembureau

Waterschapsverkiezingen, Leden stembureau

Artikel J 15 Waarborging stemgeheim

Het stemlokaal is zo ingericht dat het stemgeheim is gewaarborgd.

Officiële tekst Kieswet art. J 15

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Stemlokaal

Gemeenteraadsverkiezingen, Stemlokaal

Europees Parlementsverkiezing, Stemlokaal

Provinciale Statenverkiezingen, Stemlokaal

Waterschapsverkiezingen, Stemlokaal

Artikel J 16 Inrichting stemlokaal

In het stemlokaal staan een tafel voor het stembureau en één of meer stembussen en stemhokjes. De toegang tot de stemhokjes moet zichtbaar zijn voor het publiek.

Officiële tekst Kieswet art. J 16

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Stemlokaal

Gemeenteraadsverkiezingen, Stemlokaal

Europees Parlementsverkiezing, Stemlokaal

Provinciale Statenverkiezingen, Stemlokaal

Waterschapsverkiezingen, Stemlokaal

Artikel J 17 Beschikbare documenten stembureau

De stembureaus beschikken over een overzicht van ongeldige stempassen en een exemplaar van de Kieswet.

Officiële tekst Kieswet art. J 17

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Register ongeldige stempassen

Gemeenteraadsverkiezingen, Register ongeldige stempassen

Europees Parlementsverkiezing, Register ongeldige stempassen

Provinciale Statenverkiezingen, Register ongeldige stempassen

Waterschapsverkiezingen, Register ongeldige stempassen

Artikel J 18 Stembus

Voor aanvang van de stemming controleert het stembureau of de stembus leeg is. De stembus staat binnen bereik van het stembureaulid dat controleert of kiezers het stembiljet in de stembus doen.

Officiële tekst Kieswet art. J 18

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Stemlokaal

Gemeenteraadsverkiezingen, Stemlokaal

Europees Parlementsverkiezing, Stemlokaal

Provinciale Statenverkiezingen, Stemlokaal

Waterschapsverkiezingen, Stemlokaal

Artikel J 19 Verdere regels stemlokaal in Kiesbesluit

In het Kiesbesluit kunnen meer regels staan over de inrichting van het stemlokaal.

Officiële tekst Kieswet art. J 19

Artikel J 20 Stembiljetten

Op de stembiljetten staan de namen van de verkiesbare kandidaten. Verder staan op de stembiljetten het type verkiezing en de kieskring.

Bij ministeriële regeling wordt voor de stembiljetten een model vastgesteld.

Officiële tekst Kieswet art. J 20

Artikel J 21 Aanwezigheid stembiljetten in stembureaus

Gemeenten zorgen voor voldoende stembiljetten en formulieren voor het proces-verbaal bij elk stembureau.

Officiële tekst Kieswet art. J 21

Artikel J 24 Toelating tot stemming en vaststelling identiteit

Een kiezer kan zijn stem uitbrengen als het stembureau zijn identiteitsbewijs heeft gecontroleerd en als hij een stempas of kiezerspas heeft.

Officiële tekst Kieswet art. J 24

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Identificatie

Gemeenteraadsverkiezingen, Identificatie

Europees Parlementsverkiezing, Identificatie

Provinciale Statenverkiezingen, Identificatie

Waterschapsverkiezingen, Identificatie

Artikel J 25 Controle documenten en uitreiking stembiljet

De kiezer toont het stembureau zijn identiteitsbewijs en stempas. Als ze geldig zijn, controleert het stembureau het volgnummer op de stempas. Als het nummer niet in het register van ongeldige stempassen staat, kan de kiezer zijn stem uitbrengen.

Officiële tekst Kieswet art. J 25

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Identificatie

Gemeenteraadsverkiezingen, Identificatie

Europees Parlementsverkiezing, Identificatie

Provinciale Statenverkiezingen, Identificatie

Waterschapsverkiezingen, Identificatie

Artikel J 26 Invullen stembiljet

De kiezer gaat met het stembiljet naar het stemhokje en stemt door een wit stipje, geplaatst vóór de kandidaat van zijn keuze, rood te maken. Hij vouwt het stembiljet dicht en doet het in de stembus.

Officiële tekst Kieswet art. J 26

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Stemmen

Gemeenteraadsverkiezingen, Stemmen

Europees Parlementsverkiezing, Stemmen

Provinciale Statenverkiezingen, Stemmen

Waterschapsverkiezingen, Stemmen

Artikel J 27 Vergissing bij invullen stembiljet

Als een kiezer zich bij het invullen van zijn stembiljet vergist, geeft hij het biljet terug aan de voorzitter. Deze maakt dit stembiljet onbruikbaar en geeft hem eenmaal een nieuw biljet.

Officiële tekst Kieswet art. J 27

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Stemmen

Gemeenteraadsverkiezingen, Stemmen

Europees Parlementsverkiezing, Stemmen

Provinciale Statenverkiezingen, Stemmen

Waterschapsverkiezingen, Stemmen

Artikel J 28 Hulp aan kiezer met lichamelijke beperking

Een kiezer met een lichamelijke beperking kan desgewenst hulp krijgen bij het stemmen.

Officiële tekst Kieswet art. J 28

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Hulp bij stemmen

Gemeenteraadsverkiezingen, Hulp bij stemmen

Europees Parlementsverkiezing, Hulp bij stemmen

Provinciale Statenverkiezingen, Hulp bij stemmen

Waterschapsverkiezingen, Hulp bij stemmen

Artikel J 29 Niet stemmen/teruggave stembiljet

Als een kiezer het stembiljet niet in de stembus doet, dan noteert de voorzitter dat. Als een kiezer zijn stembiljet teruggeeft, maakt de voorzitter het onbruikbaar.

Officiële tekst Kieswet art. J 29

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Stemmen

Gemeenteraadsverkiezingen, Stemmen

Europees Parlementsverkiezing, Stemmen

Provinciale Statenverkiezingen, Stemmen

Waterschapsverkiezingen, Stemmen

Artikel J 30 Aankondiging einde stemming

Zodra de eindtijd voor de stemming is bereikt, kondigt de voorzitter dit aan. Alleen aanwezige kiezers in het stemlokaal (of bij de ingang daarvan) worden nog tot de stemming toegelaten.

Officiële tekst Kieswet art. J 30

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Openingstijden

Gemeenteraadsverkiezingen, Openingstijden

Europees Parlementsverkiezing, Openingstijden

Provinciale Statenverkiezingen, Openingstijden

Waterschapsverkiezingen, Openingstijden

Artikel J 31 Verdere regels stemming in Kiesbesluit

In het Kiesbesluit kunnen meer regels staan over de gang van zaken bij de stemming.

Officiële tekst Kieswet art. J 31

Artikel J 35 Aanwezigheid kiezers bij zitting

Kiezers mogen bij de zitting van het stembureau zijn als zij de orde niet verstoren en de voortgang van de zitting niet belemmeren. Zij kunnen bezwaar maken als de stemming niet volgens de wet verloopt.

Officiële tekst Kieswet art. J 35

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Tellen van de stemmen

Gemeenteraadsverkiezingen, Tellen van de stemmen

Europees Parlementsverkiezing, Tellen van de  stemmen

Provinciale Statenverkiezingen, Tellen van de stemmen

Waterschapsverkiezingen, Tellen van de stemmen

Artikel J 36 Geen beïnvloeding kiezers

In het stemlokaal mogen geen activiteiten plaatsvinden die bedoeld zijn om kiezers in hun keuze te beïnvloeden.

Officiële tekst Kieswet art. J 36

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Verkiezingscampagne

Gemeenteraadsverkiezingen, Verkiezingscampagne

Europees Parlementsverkiezing, Verkiezingscampagne

Provinciale Statenverkiezingen, Verkiezingscampagne

Waterschapsverkiezingen, Verkiezingscampagne

Artikel J 37 Handhaving orde tijdens zitting

De voorzitter bewaakt de orde tijdens de zitting. Hij kan de burgemeester om ondersteuning vragen.

Officiële tekst Kieswet art. J 37

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Tellen van de stemmen

Gemeenteraadsverkiezingen, Tellen van de stemmen

Europees Parlementsverkiezing, Tellen van de  stemmen

Provinciale Statenverkiezingen, Tellen van de stemmen

Waterschapsverkiezingen, Tellen van de stemmen

Artikel J 38 Schorsing zitting stembureau

Als omstandigheden in het stembureau de voortgang van de zitting belemmeren, dan schorst de voorzitter de zitting. De voorzitter meldt de schorsing aan de burgemeester.

Officiële tekst Kieswet art. J 38

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Verkiezingscampagne

Gemeenteraadsverkiezingen, Verkiezingscampagne

Europees Parlementsverkiezing, Verkiezingscampagne

Provinciale Statenverkiezingen, Verkiezingscampagne

Waterschapsverkiezingen, Verkiezingscampagne

Artikel J 39 Waarnemers in stemlokaal

De minister van Buitenlandse Zaken kan op basis van een internationale overeenkomst waarnemers toelaten die toezien op het verloop van de verkiezingen.

Officiële tekst Kieswet art. J 39

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Waarnemers

Europees Parlementsverkiezing, Waarnemers