Leden stembureau

Een stembureau bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden, van wie er één voorzitter is. In aanvulling hierop kunnen plaatsvervangende leden worden benoemd, bijvoorbeeld om stemmen te tellen. Hiervoor geldt geen maximumaantal. De leden van het stembureau worden benoemd door colleges van burgemeester en wethouders.

Beeld: ©Kiesraad / Teun Berserik

Op een stembureau moeten altijd minimaal drie leden aanwezig zijn. Met het oog op de lange openingstijden is het aan te raden om voldoende plaatsvervangende leden te benoemen, zodat de stembureauleden kunnen rouleren, mocht dit nodig zijn.

Zie Kieswet art. J 12.

Geen politieke voorkeur uiten

Met ingang van januari 2023 mogen kandidaten geen lid zijn van een stembureau, gemeentelijk stembureau, hoofd stembureau of centraal stembureau voor de verkiezing waarvoor zij kandidaat zijn. Zij mogen ook geen ondersteuners zijn van het gemeentelijk stembureau. Ook zittende leden van het vertegenwoordigend orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden, mogen geen lid zijn van een stembureau, gemeentelijk stembureau, hoofdstembureau of centraal stembureau. Zij mogen ook geen ondersteuner zijn van het gemeentelijk stembureau.                            

Vereisten lidmaatschap

Leden van het stembureau moeten op de dag van stemming minimaal 18 jaar zijn. Na het volgen van een training moeten de leden over voldoende kennis en vaardigheden beschikken voor de verantwoordelijkheid die bij de functie past. De beoordeling of dit het geval is, wordt aan gemeenten overgelaten.

De volgende personen kunnen geen lid zijn van het stembureau:

  • Personen die lid of plaatsvervangend lid zijnvan het gemeentelijk stembureau, hoofdstembureau of centraal stembureau voor de desbetreffende verkiezing.
  • Personen die kandidaat zijn voor de verkiezing in de betreffende kieskring.
  • Gekozen leden van het vertegenwoordigend orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden.
  • Personen die als stembureaulid bij een vorige verkiezing in strijd met de wet hebben gehandeld.
  • Personen die op de dag van de kandidaatstelling bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak van het kiesrecht zijn ontzet.

Zie Kieswet art. E 4.

Zie Kiesbesluit art. E 1.

Vergoeding leden stembureaus

De hoogte van het vergoeding van stembureauleden is niet wettelijk geregeld. Iedere gemeente bepaalt zelf of er vergoedingen worden toegekend en wat de hoogte daarvan is.

Het kan voorkomen dat ambtenaren stembureaulid zijn. Als zij dat niet onder werktijd doen, hebben ze recht op dezelfde presentievergoeding als andere vrijwilligers.

Worden ambtenaren wel onder werktijd ingezet, dan worden in de praktijk verschillende regelingen getroffen over een eventuele vergoeding of het compenseren van de gemaakte uren.

Zelf stembureaulid worden?

Heeft u interesse om stembureaulid te worden? Neem dan bijtijds contact op met uw gemeente.