Privacyverklaring

De Kiesraad functioneert als centraal stembureau bij nationale verkiezingen op grond van de Kieswet, is een adviesorgaan van de regering en het parlement en beantwoordt vragen van ambtenaren, politieke partijen en burgers over de Kieswet en het Nederlandse verkiezingsproces. Meer daarover leest u hier. Soms maakt de Kiesraad bij het uitvoeren van bovengenoemde taken gebruik van uw persoonsgegevens. De Kiesraad respecteert daarbij uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Meer hierover, leest u op deze pagina.

1. Persoonsgegevens

Onder ‘persoonsgegeven’ wordt alle informatie verstaan die over iemand gaat of tot iemand te herleiden is. Voorbeelden zijn uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

2. Verwerkingsdoeleinden

De Kiesraad heeft een aantal (wettelijke) taken en verplichtingen. Om deze taken en verplichtingen goed uit te kunnen voeren, is het soms noodzakelijk om persoonsgegevens te gebruiken. De Kiesraad verzamelt en gebruikt deze persoonsgegevens voor specifieke doeleinden, die afgestemd zijn op zijn taken en verplichtingen. Deze algemene privacyverklaring is daarbij altijd van toepassing. Daarnaast heeft de Kiesraad verschillende specifieke privacyverklaringen opgesteld. Daarin is per thema meer informatie te vinden over de verwerking van persoonsgegevens door de Kiesraad. Zie de privacyverklaring registratie van aanduidingen, de privacyverklaring kandidaatstelling en de privacyverklaring vaststelling uitslag.

3. Verwerkingsverantwoordelijke

De Kiesraad, en zijn voorzitter, zijn verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming. Dit houdt in dat zij beslissen welke persoonsgegevens worden gebruikt, voor welk doel en op welke wijze.

4. Hoe beschermt de Kiesraad mijn privacy?

De Kiesraad:

 • verwerkt persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier;

 • verzamelt en gebruikt persoonsgegevens alleen voor vooraf bepaalde, duidelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.

 • verwerkt alleen de voor het doel noodzakelijke persoonsgegevens;

 • draagt er zorg voor dat persoonsgegevens correct en juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd;

 • bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk; en

 • treft passende organisatorische en technische maatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens. Hier zijn rijksbreed afspraken over gemaakt.

5. Heeft de Kiesraad een functionaris voor gegevensbescherming?

De Kiesraad heeft dezelfde functionaris voor gegevensbescherming als het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze functionaris is een externe toezichthouder en adviseur voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met de deze functionaris via: fg@kiesraad.nl.

6. Welke rechten heb ik?

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming kunt u mogelijk beroep doen op één of meer van de onderstaande rechten:

 • Inzage in uw gegevens.
  U hebt er recht op te weten of de Kiesraad persoonsgegevens van u verwerkt. Als dit het geval is, geeft de Kiesraad u desgevraagd inzage in deze gegevens.

 • Correctie van uw gegevens.
  Als uw persoonsgegevens onjuist zijn verwerkt, dan hebt u er recht op dat deze worden gerectificeerd. Voorts hebt u het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen als deze onvolledig blijken te zijn.

 • Verwijdering van uw gegevens.
  U hebt er recht op dat uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging worden verwijderd als u daarom vraagt.

 • Beperking van het gebruik van uw gegevens.
  In sommige situaties hebt u er recht op dat de verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief de verwijdering, tijdelijk wordt gestaakt of uitgesteld.

 • bezwaar tegen de gegevensverwerking;
  Als de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op grond van een taak van algemeen belang, hebt u er recht op om, indien er specifiek op uw situatie ziende redenen daarvoor zijn, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Er kunnen echter redenen zijn waarom uw verzoek niet kan worden ingewilligd. Als dat het geval is, dan legt de Kiesraad dit aan u uit.

7. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek, vergezeld van een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitskaart aan de Kiesraad te sturen. Dit kan per post: Kiesraad, t.a.v. Behandelaar AVG-verzoek, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. U kunt uw verzoek ook per e-mail aan ons sturen: kiesraad@kiesraad.nl. De Kiesraad beslist binnen een maand op uw verzoek.

8. Waar kan ik terecht met vragen of klachten?

Als u vragen hebt over de bescherming van uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover contact opnemen met het secretariaat van de Kiesraad. Dit kan telefonisch (070 426 62 66) of per e-mail ( kiesraad@kiesraad.nl).

Hebt u een klacht over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of u hierover informeren? U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, zie  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten  of bel: 088 - 1805 250.