Deze privacyverklaring gaat over het gebruik van uw persoonsgegevens door de Kiesraad. Deze verklaring geldt voor alle gevallen waarin uw persoonsgegevens door of in opdracht van de Kiesraad worden gebruikt. Naast deze algemene verklaring maakt de Kiesraad ook gebruik van specifieke verklaringen voor specifieke situaties. In deze specifieke verklaringen staat dan aanvullende informatie: bijvoorbeeld de redenen waarom wij uw gegevens gebruiken, hoe lang wij uw gegevens bewaren en of wij uw gegevens aan anderen verstrekken.

De Kiesraad respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Kiesraad houdt zich hierbij aan de privacyregelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Naast de AVG zijn er ook wetten waarin specifieke regels staan over het gebruik van uw persoonsgegevens, zoals de Kieswet.

2. Persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.

3. Verwerkingsdoeleinden

De Kiesraad verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doelen en voor de uitvoering van wettelijke taken. Een voorbeeld hiervan is de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het vaststellen van de kandidatenlijsten bij Tweede Kamerverkiezingen. Deze algemene privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die de Kiesraad daarvoor nodig heeft.

4. Verwerkingsverantwoordelijke

De Kiesraad, en in sommige gevallen zijn voorzitter, zijn verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de AVG. Zij beslissen welke persoonsgegevens worden gebruikt, voor welk doel en op welke manier. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet worden gebruikt.

5. Verwerkingsgrondslag

De Kiesraad mag uw persoonsgegevens alleen gebruiken als een van de volgende situaties zich voordoet:

a. u heeft toestemming gegeven voor het gebruik.

b. het gebruik is nodig voor de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst die met u is gesloten.

c. het gebruik is nodig om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

d. het gebruik is nodig om een vitaal belang te beschermen.

e. het gebruik is nodig voor de publieke taak.

f. het gebruik is nodig voor een gerechtvaardigd belang.

In de specifieke verklaringen is aangegeven op welke van deze gronden uw persoonsgegevens worden gebruikt.

6. Bescherming van uw gegevens

De Kiesraad voldoet aan de AVG door passende maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Dat doet de Kiesraad met zowel technische als organisatorische maatregelen. Hier zijn rijksbreed afspraken over gemaakt. Meer informatie over deze afspraken vindt u hier.

https://www.earonline.nl/index.php/BIR-Baseline_Informatiebeveiliging_Rijksdienst

7. Termijn gegevensbewaring

Op grond van de AVG mag de Kiesraad uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Na verloop van de bewaartermijn worden uw gegevens vernietigd of geanonimiseerd. In sommige gevallen volgen de bewaartermijnen uit de wet, in andere gevallen stelt de Kiesraad die vast.

In bepaalde gevallen komen de gegevens op grond van de Archiefwet in aanmerking voor archivering in het algemeen belang. In dat geval worden de gegevens na verloop van tijd overgebracht naar het Nationaal Archief.

In de specifieke verklaringen worden de bewaartermijnen concreet genoemd.

8. Uw rechten

Op grond van de AVG kunt u verzoeken om: inzage in uw gegevens, correctie en/of verwijdering van uw gegevens of beperking van het gebruik van uw gegevens. Er kunnen echter redenen zijn waarom uw verzoek niet kan worden ingewilligd. Als dat het geval is, dan zal de Kiesraad dit goed aan u uitleggen.

9. Contact

Hebt u vragen ten aanzien van ons beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op.

U ontvangt in principe binnen een maand een beslissing op uw verzoek. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u hiertegen bezwaar en beroep instellen.

10. Vragen / Klachten

Meer informatie over de privacywetgeving vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/bescherming-persoonsgegevens.

De Kiesraad heeft een functionaris voor gegevensbescherming. Deze functionaris houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving door de Kiesraad. De Kiesraad heeft dezelfde functionaris voor gegevensbescherming als het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. U kunt contact met deze functionaris opnemen via postbusfg@minbzk.nl.

De Autoriteit persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Hebt u een klacht over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens werken of u hierover informeren? U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie hierover zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. U kunt ook bellen: 088 - 1805 250.