Privacyverklaring kandidaatstelling

Dit is de privacyverklaring van de Kiesraad over de kandidaatstellingsprocedure. Deze privacyverklaring is een aanvulling op de algemene privacyverklaring van de Kiesraad.

Doel

De Kiesraad is in de Kieswet aangewezen als centraal stembureau bij Tweede Kamerverkiezingen, Eerste Kamerverkiezingen en Europees Parlementsverkiezingen. In deze hoedanigheid ontvangt de Kiesraad kandidatenlijsten en neemt een besluit over de geldigheid van ingediende kandidatenlijsten en de handhaafbaarheid van daarop voorkomende kandidaten.

Grondslag

De Kiesraad verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een wettelijke grondslag; met name de hoofdstukken H en I van de Kieswet.

Categorieën persoonsgegevens

Voor het hier bovengenoemde doel gebruikt de Kiesraad de volgende categorieën persoonsgegevens:

Ontvangers

Ten behoeve van een transparant en controleerbaar verkiezingsproces schrijft de Kieswet voor dat de ingediende formulieren met kandidatenlijsten en, indien van toepassing, ondersteuningsverklaringen voor een ieder ter inzage liggen bij het centraal stembureau. Van de formulieren met kandidatenlijsten wordt ook een kopie aan de hoofdstembureaus verstrekt, opdat ook zij kunnen voldoen aan de hen door de Kieswet opgelegde verplichting om de formulieren met kandidatenlijsten voor een ieder ter inzage te leggen. De onherroepelijk geldig verklaarde kandidatenlijsten worden in de Staatscourant gepubliceerd. De Kiesraad maakt daarbij gebruik van de diensten van KOOP

Geautomatiseerde besluitvorming

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.
 

Doorgifte aan derde landen en internationale organisaties

Bij Europees Parlementsverkiezingen kan de Kiesraad informatie uitwisselen met verkiezingsautoriteiten in andere EU-lidstaten. Als EU-burgers uit een andere lidstaat in Nederland kandidaat willen staan, moeten zij op grond van in de Kieswet geïmplementeerde Europese regelgeving op een formulier verklaren in hun EU-lidstaat van herkomst niet uit het kiesrecht te zijn ontzet. Dit formulier wordt, ter verificatie, met de EU-lidstaat van herkomst gedeeld. Andersom verstrekt de Kiesraad aan verkiezingsautoriteiten in andere EU-lidstaten op verzoek ook informatie over de kiesgerechtigdheid van Nederlanders die zich in een andere EU-lidstaat kandidaat hebben gesteld voor de Europees Parlementsverkiezing. Informatie over Nederlanders die zich in Nederland kandidaat hebben gesteld voor de Europees Parlementsverkiezing wordt niet met derde landen gedeeld.
 

Bewaartermijn

De Kiesraad bewaart ingediende kandidatenlijsten en bijbehorende verkiezingsbescheiden tot na de vaststelling van de verkiezingsuitslag. Daarna worden deze documenten, vernietigd. Er geldt een uitzondering voor instemmingsverklaringen. Deze blijven tijdens de zittingsperiode van het orgaan waarvoor de verkiezing plaatsvond bewaard, en worden daarna vernietigd.