Privacyverklaring registratie van aanduidingen, logo’s en gemachtigden van politieke partijen

Dit is de privacyverklaring van de Kiesraad over de registratie van aanduidingen, logo’s en (plaatsvervangend) gemachtigden van politieke partijen. Deze privacyverklaring is een aanvulling op de algemene privacyverklaring van de Kiesraad.

Doel

De Kiesraad verwerkt persoonsgegevens bij het nemen van een besluit over een verzoek tot registratie, of een verzoek tot wijziging, van een aanduiding, logo of gemachtigde van een politieke groepering ten behoeve van Tweede Kamerverkiezingen, Eerste Kamerverkiezingen en Europees Parlementsverkiezingen. De Raad gaat na of het verzoek is ingediend door degene(n) die bevoegd is/zijn om de politieke partij te vertegenwoordigen. Ook wordt vastgelegd wie (plaatsvervangend) gemachtigd is om, namens de politieke partij, toestemming te verlenen de geregistreerde aanduiding boven een kandidatenlijst te plaatsen. In situaties waarin geregistreerde aanduidingen voor doorwerking in aanmerking komen, maakt de Kiesraad, naast deze aanduidingen, ook de namen, voorletters en sekse van (plaatsvervangend) gemachtigden openbaar in de Staatscourant.

Grondslag

De Kiesraad verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een wettelijke grondslag; de artikelen G 1 en Q 6 van de Kieswet.

Categorieën persoonsgegevens

Voor de bovengenoemde doelen gebruikt de Kiesraad de volgende categorieën persoonsgegevens:

Ontvangers

De Kiesraad wisselt in het kader van de registratie van aanduidingen, logo’s en (plaatsvervangend) gemachtigden geen persoonsgegevens uit met anderen.
Een uitzondering hierop vormen de namen, voorletters en sekse van personen die als (plaatsvervangend) gemachtigden staan vermeld ten behoeve van aanduidingen die doorwerken naar decentrale verkiezingen op basis van de Kieswet. Zij worden in de Staatscourant gepubliceerd. De Kiesraad maakt daarbij gebruik van de diensten van KOOP.

Doorgifte aan derde landen en internationale organisaties

De Kiesraad wisselt in het kader van de registratie van aanduidingen, logo’s en (plaatsvervangend) gemachtigden geen persoonsgegevens uit met derde landen of internationale organisaties.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Bewaartermijn

De Kiesraad bewaart ingediende verzoekschrift en de daarbij overgelegde documenten totdat een aanduiding onherroepelijk uit het register van aanduidingen is geschrapt. Een verklaring waarin een (plaatsvervangend) gemachtigde wordt aangewezen wordt vernietigd zodra deze is vervangen door een andere.