Privacyverklaring vaststelling uitslag

Dit is de privacyverklaring van de Kiesraad over de kandidaatstellingsprocedure. Deze privacyverklaring is een aanvulling op de algemene privacyverklaring van de Kiesraad.
 

Doel

De Kiesraad is in de Kieswet aangewezen als centraal stembureau bij Tweede Kamerverkiezingen, Eerste Kamerverkiezingen en Europees Parlementsverkiezingen. In deze hoedanigheid ontvangt de Kiesraad de processen-verbaal van de hoofdstembureaus om de uitslag van de verkiezing vast te stellen. Onder dit doel wordt mede begrepen het vastleggen van bezwaren die bij de vaststelling van de verkiezingsuitslag door kiesgerechtigden zijn ingebracht en het, indien nodig, uitvoeren van een nieuwe stemopneming. Teneinde te kunnen beoordelen of een nieuwe stemopneming noodzakelijk is, ontvangt de Kiesraad ook kopieën van de processen-verbaal van stembureaus.

Grondslag

De Kiesraad verwerkt deze persoonsgegevens in hoofdzaak op basis van een wettelijke grondslag; met name hoofdstuk P van de Kieswet. De verwerking van persoonsgegevens die voorkomen in de processen-verbaal van stembureaus vindt plaats op grond van een taak van algemeen belang.

Categorieën persoonsgegevens

Voor de bovengenoemde doelen gebruikt de Kiesraad de volgende categorieën persoonsgegevens:

Ontvangers

Ten behoeve van een transparant en controleerbaar verkiezingsproces schrijft de Kieswet voor dat het proces-verbaal van het centraal stembureau, inclusief bijlagen, onverwijld op een algemeen toegankelijke wijze elektronisch openbaar wordt gemaakt. De Kiesraad doet dit door het proces-verbaal op zijn website te publiceren. Voorts wordt een kopie van het proces-verbaal toegezonden aan het vertegenwoordigend orgaan waarvoor de verkiezing plaatsvond. Bij Europees Parlementsverkiezingen wordt een kopie van het proces-verbaal toegezonden aan de Tweede Kamer. De vastgestelde verkiezingsuitslag wordt ook in de Staatscourant gepubliceerd. De Kiesraad maakt daarbij gebruik van de diensten van KOOP

Doorgifte aan derde landen en internationale organisaties

De Kiesraad wisselt in het kader van de vaststelling van de verkiezingsuitslag geen persoonsgegevens uit met derde landen of internationale organisaties.
 

Geautomatiseerde besluitvorming

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Bewaartermijn

De door de Kiesraad ontvangen papieren processen-verbaal van de hoofdstembureaus en stembureaus worden bewaard tot drie maanden nadat over de toelating van de gekozenen is beslist. Het proces-verbaal van het centraal stembureau blijft online beschikbaar.