Leden stembureau

Een stembureau bestaat uit minstens drie leden, van wie er één voorzitter is. In aanvulling hierop kunnen plaatsvervangende leden worden benoemd, bijvoorbeeld om te tellen. Hiervoor geldt geen (maximum) aantal. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente benoemt de leden.

Beeld: ©Kiesraad / Teun Berserik

Op een stembureau moeten permanent minimaal drie leden aanwezig zijn. Als er voldoende plaatsvervangende leden zijn, kunnen de stembureauleden elkaar afwisselen. Zie Kieswet art. J 12.

Vereisten lidmaatschap

Mensen die stembureaulid willen worden moeten een training volgen. Zodat ze voldoende kennis en vaardigheden hebben voor hun functie. Zie Kieswet art. E 4. Leden van het stembureau moeten op de dag van de stemming minimaal 18 jaar zijn.

De volgende personen kunnen geen lid zijn van het stembureau:

  • Personen die lid of plaatsvervangend lid zijnvan het gemeentelijk stembureau, hoofdstembureau of centraal stembureau voor de desbetreffende verkiezing;
  • Personen die kandidaat zijn voor de verkiezing in de betreffende verkiezing;

  • Gekozen leden van het vertegenwoordigend orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden;

  • Personen die als stembureaulid bij een vorige verkiezing in strijd met de wet hebben gehandeld;

  • Personen die op de dag van de kandidaatstelling bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak van het kiesrecht zijn ontzet.

Vergoeding leden stembureaus

Iedere gemeente bepaalt zelf of de stembureauleden een vergoeding krijgen voor hun werk en hoe hoog die is. De hoogte van de vergoeding van stembureauleden is niet wettelijk geregeld. De vergoeding is in principe belastbaar inkomen.

Soms zijn ambtenaren stembureaulid. Als zij dat in hun vrije tijd doen, hebben ze recht op dezelfde vergoeding als andere stembureauleden in de gemeente. Als ambtenaren stembureaulid onder werktijd, dan kan de gemeente verschillende afspraken maken over een eventuele vergoeding of over het compenseren van de gemaakte uren.

Zelf stembureaulid worden?

Bent u geïnteresseerd om zelf stembureaulid te worden? Neem dan contact op met uw gemeente.