Leden stembureau

Een stembureau bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden, van wie er één voorzitter is. In aanvulling hierop kunnen plaatsvervangende leden worden benoemd, bijvoorbeeld om te tellen. Hiervoor geldt geen (maximum) aantal. De leden van het stembureau worden aangesteld door het college van B&W van de gemeente.

Bij de komende herindelingsverkiezingen, van 24 november 2021, worden weer maatregelen genomen om het risico op verspreiding van Covid-19 klein te houden. Zodat het voor kiezers veilig is om te stemmen, en voor stembureauleden veilig om hun werk te doen. Zie hier voor een overzicht van maatregelen.

Beeld: ©Kiesraad / Teun Berserik

Op een stembureau moeten permanent minimaal 3 leden aanwezig zijn. Met het oog op de lange openingstijden is het raadzaam om voldoende plaatsvervangende leden te benoemen, zodat de stembureauleden kunnen rouleren. Zie Kieswet art. J 12.

Geen politieke voorkeur uiten

De Kiesraad adviseert om terughoudend te zijn met de benoeming van personen die ook kandidaat zijn bij de betreffende verkiezing. Zij hebben immers belang bij de uitkomst van de stemming en kunnen daardoor als 'partijdig' worden ervaren door kiezers. De leden van het stembureau mogen tijdens de stemming geen blijk geven van hun politieke voorkeur. Zie Kieswet art. J 14.

Vereisten lidmaatschap

Leden van het stembureau moeten op de dag van de stemming minimaal 18 jaar zijn. Na het volgen van een training moeten de leden over voldoende kennis en vaardigheden beschikken voor de verantwoordelijkheid die bij de functie past. Zie Kieswet art. E 4. De beoordeling of dit het geval is, wordt aan gemeenten overgelaten.

De volgende personen kunnen geen lid zijn van het stembureau:

  • personen die als lid van het gemeentelijk centraal stembureau zijn benoemd
  • personen die als stembureaulid bij een vorige verkiezing in strijd met de wet hebben gehandeld
  • personen die op de dag van de kandidaatstelling bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak uit het kiesrecht zijn ontzet

Presentiegeld leden stembureaus

De hoogte van het presentiegeld van stembureauleden is niet wettelijk geregeld. Ieder gemeentebestuur bepaalt zelf of er presentiegelden worden toegekend en wat de hoogte daarvan is. De presentiegelden zijn in principe belastbaar inkomen. Het kan voorkomen dat ook ambtenaren stembureaulid zijn. Als zij dat niet onder werktijd doen, hebben ze recht op dezelfde presentievergoeding als andere vrijwilligers in de gemeente. Worden ambtenaren wel onder werktijd ingezet, dan worden er in de praktijk verschillende regelingen getroffen over een eventuele vergoeding of het compenseren van de gemaakte uren. De burgemeester heeft, als voorzitter van hoofd- en centraal stembureau, geen recht op presentiegeld.

Zelf stembureaulid worden?

Bent u geïnteresseerd om zelf stembureaulid te worden? Neem dan bijtijds contact op met uw gemeente.