Leden stembureau

Een stembureau bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden, van wie er één voorzitter is. In aanvulling hierop kunnen plaatsvervangende leden worden benoemd, bijvoorbeeld om te tellen. Hiervoor geldt geen maximum aantal. De leden van het stembureau worden aangesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente.

Op een stembureau moeten permanent minimaal 3 leden aanwezig zijn. Met het oog op de lange openingstijden is het raadzaam om voldoende plaatsvervangende leden te benoemen, zodat de stembureauleden kunnen rouleren. Zie Kieswet art. J 12.

Geen politieke voorkeur uiten

De Kiesraad adviseert om terughoudend te zijn met de benoeming van personen die ook kandidaat zijn bij de betreffende verkiezing. Zij hebben immers belang bij de uitkomsten van de stemming en kiezers kunnen hen daardoor als ‘partijdig’ ervaren. De leden van het stembureau mogen tijdens de stemming geen blijk geven van hun politieke voorkeur. Zie Kieswet art. J 14.

Vereisten lidmaatschap

Leden van het stembureau moeten op de dag van de stemming minimaal 18 jaar zijn. Na het volgen van een training moeten de leden over voldoende kennis en vaardigheden beschikken voor de verantwoordelijkheid die bij de functie past. Zie Kieswet art. E 4. De beoordeling of dit het geval is, wordt aan gemeenten overgelaten.

De volgende personen kunnen geen lid zijn van het stembureau:

  • personen die als lid van het centraal stembureau van het waterschap  zijn benoemd
  • personen die als stembureaulid bij een vorige verkiezing in strijd met de wet hebben gehandeld
  • personen die op de dag van de kandidaatstelling bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak uit het kiesrecht zijn ontzet

Presentiegeld leden stembureaus

De hoogte van het presentiegeld van stembureauleden is niet wettelijk geregeld. Ieder gemeentebestuur bepaalt zelf of er presentiegelden worden toegekend en wat de hoogte daarvan is. De presentiegelden zijn in principe belastbaar inkomen. Als ambtenaren zitting hebben in een stembureau, doen ze dit niet in hun functie maar als vrijwilliger en hebben dus recht op een eventuele vergoeding. Er worden in de praktijk regelingen getroffen voor het geval ambtenaren lid zijn van een stembureau: onder werktijd met ontvangst van presentiegeld, onder werktijd met compensatie van de overuren, met verlofopname enz.

Zelf stembureaulid worden?

Bent u geinteresseerd om zelf stembureaulid te worden? Neem dan bijtijds contact op met uw gemeente.