Stempas

Alle kiezers ontvangen uiterlijk 14 dagen voor de verkiezing op hun huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas. Met deze stempas kan de kiezer in een willekeurig stembureau binnen de gemeente stemmen.

De kiezer neemt de stempas op de verkiezingsdag mee naar het stembureau, samen met een identiteitsbewijs. Dit identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. Is een kiezer niet in de gelegenheid om zelf zijn stem uit te brengen, dan kan hij dit bij volmacht door een andere kiezer laten doen.

Op de stempas staat het adres van het voor de kiezer dichtstbijzijnde stembureau. Dit neemt niet weg dat een kiezer in een stembureau naar keuze binnen de gemeente zijn stem kan uitbrengen. Om in een andere gemeente te stemmen, heeft u een kiezerspas nodig.

Bij verhuizing

Als een kiezer in verkiezingstijd verhuist, kan het zijn dat hij alleen kan stemmen in zijn oude gemeente. Het adres waarop de kiezer op de dag van kandidaatstelling officieel staat ingeschreven, bepaalt waar hij kan stemmen. Op dit adres wordt de stempas bezorgd.

Kiezers kunnen een kiezerspas aanvragen. Daarmee kunnen zij stemmen binnen heel Nederland. Met een kiezerspas kan dus in de nieuwe gemeente worden gestemd. De kiezer kan ook iemand uit zijn oude woonplaats machtigen om namens hem te stemmen.

 Zie Kieswet art. J 7.

Vervangende stempas

Een kiezer die ten onrechte geen stempas heeft ontvangen of zijn stempas is verloren, kan bij de gemeente waar hij op de dag van kandidaatstelling woont een nieuwe stempas aanvragen. Dat kan zowel schriftelijk als mondeling. Een schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 5 dagen voor de stemming zijn ontvangen. Een mondelinge aanvraag kan tot één dag voor de stemming 12.00 uur worden ingediend. Bij de aanvraag moet een kopie van een geldig identiteitsbewijs worden getoond.

Zie Kieswet art. J 8.

Kenmerken stempas

Op elke stempas staat een volgnummer. Ook heeft een stempas een aantal echtheidskenmerken: kleurendruk, speciaal papier, watermerken. In model J 7 en model J 7-1 is vastgelegd welke informatie op de stempas moet staan.

Kiesrecht daklozen

Om te kunnen stemmen, is een stempas nodig. Die verstrekt de gemeente aan de hand van de Basisregistratie Personen (BRP). Als iemand dakloos is, staat hij mogelijk niet in de BRP vermeld. Hij ontvangt dan geen stempas en kan dus niet stemmen. Staat een dakloze wel in de BRP vermeld, bijvoorbeeld met een briefadres, dan kan hij contact opnemen met de gemeente of de bewoner van het briefadres over het verkrijgen van de stempas.