Inlevering kandidatenlijsten Hoofdstuk H 1-15

Artikel H 1 Plaats en tijd inlevering kandidatenlijsten

Partijen moeten hun kandidatenlijsten op de dag van de kandidaatstelling tussen 09.00 en 17.00 uur inleveren bij het centraal stembureau.

Officiële tekst Kieswet art. H 1

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Kandidaatstelling

Gemeenteraadsverkiezingen, Kandidaatstelling

Europees Parlementsverkiezing, Kandidaatstelling

Provinciale Statenverkiezingen, Kandidaatstelling

Waterschapsverkiezingen, Kandidaatstelling

Artikel H 2 Kieskring vermeld op kandidatenlijst

Op de kandidatenlijst staat voor welke kieskring(en) deze wordt ingeleverd.

Officiële tekst Kieswet art. H 2

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Kandidaatstelling

Provinciale Statenverkiezingen, Kandidaatstelling

Artikel H 3 Inlevering kandidatenlijst door kiezer

Een kiezer levert de kandidatenlijst persoonlijk in. Boven de lijst plaatst hij de geregistreerde aanduiding van een politieke partij, als hij daarvoor toestemming heeft gekregen van die partij.

Officiële tekst Kieswet art. H 3

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Stukken kandidaatstelling

Gemeenteraadsverkiezingen, Stukken kandidaatstelling

Europees Parlementsverkiezing, Stukken kandidaatstelling

Provinciale Statenverkiezingen, Stukken kandidaatstelling

Waterschapsverkiezingen, Stukken kandidaatstelling

Artikel H 4 Ondersteuningsverklaringen

Partijen die voor het eerst aan de verkiezing meedoen, of bij de vorige verkiezing geen zetels haalden, leveren samen met de kandidatenlijst ondersteuningsverklaringen in. Het aantal benodigde ondersteuningsverklaringen verschilt per kieskring. Deze verklaringen zijn ondertekend door kiezers die in de kieskring wonen waarvoor de kandidatenlijst wordt ingeleverd.

Officiële tekst Kieswet art. H 4

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Ondersteuningsverklaringen

Gemeenteraadsverkiezingen, Ondersteuningsverklaringen

Europees Parlementsverkiezing, Ondersteuningsverklaringen

Provinciale Statenverkiezingen, Ondersteuningsverklaringen

Waterschapsverkiezingen, Ondersteuningsverklaringen

Artikel H 5 Gemachtigde herstel verzuimen

Partijen moeten iemand machtigen om verzuimen te herstellen, voor het geval de inleveraar van de kandidatenlijst verhinderd is.

Officiële tekst Kieswet art. H 5

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Stukken kandidaatstelling

Gemeenteraadsverkiezingen, Stukken kandidaatstelling

Europees Parlementsverkiezing, Stukken kandidaatstelling

Provinciale Statenverkiezingen, Stukken kandidaatstelling

Waterschapsverkiezingen, Stukken kandidaatstelling

Artikel H 6 Volgorde en aantal kandidaten op lijst

De partij bepaalt de volgorde van de kandidaten op de lijst. Als een partij bij de vorige verkiezing meer dan 15 zetels haalde, mag zij maximaal 80 kandidaten op de lijst zetten. In andere gevallen geldt een maximum van 50 kandidaten.

Officiële tekst Kieswet art. H 6

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Kandidaten

Gemeenteraadsverkiezingen, Kandidaten

Europees Parlementsverkiezing, Kandidaten

Provinciale Statenverkiezingen, Kandidaten

Waterschapsverkiezingen, Kandidaten

Arikel H 7 Vereisten leeftijd en woonplaats kandidaat

Kandidaten op de lijst zijn minimaal 18 jaar – of worden 18 tijdens de zittingsduur van het volksvertegenwoordigend orgaan dat wordt gekozen. Elke kandidaat mag per kieskring maar één keer op een lijst staan. In geval van gemeenteraadsverkiezingen, waterschapsverkiezingen of provinciale statenverkiezingen: kandidaten wonen in de desbetreffende gemeente, het waterschap of de provincie of zijn van plan zich daar te vestigen.

Officiële tekst Kieswet art. H 7

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Kandidaten

Gemeenteraadsverkiezingen, Kandidaten

Europees Parlementsverkiezing, Kandidaten

Provinciale Statenverkiezingen, Kandidaten

Waterschapsverkiezingen, Kandidaten

Artikel H 8 Vermelding kandidaten in Kiesbesluit

In het Kiesbesluit is uitgewerkt hoe kandidaten op de kandidatenlijst staan vermeld.

Officiële tekst Kieswet art. H 8

Artikel H 9 Instemmingsverklaring kandidaat en kopie legitimatiebewijs

Elke kandidaat op de lijst heeft een verklaring ondertekend waarin staat dat hij instemt met zijn kandidaatstelling. Ook is bij de kandidatenlijst een kopie van een geldig identiteitsbewijs van elke kandidaat gevoegd.

Officiële tekst Kieswet art. H 9

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Stukken kandidaatstelling

Gemeenteraadsverkiezingen, Stukken kandidaatstelling

Europees Parlementsverkiezing, Stukken kandidaatstelling

Provinciale Statenverkiezingen, Stukken kandidaatstelling

Waterschapsverkiezingen, Stukken kandidaatstelling

Artikel H 10 Gemachtigde voor buiten Nederland wonende kandidaat

Kandidaten die buiten het Europese deel van Nederland wonen, wijzen een gemachtigde aan die daarbinnen woont.

Officiële tekst Kieswet art. H 10

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Kandidaten

Gemeenteraadsverkiezingen, Kandidaten

Europees Parlementsverkiezing, Kandidaten

Artikel H 10a Gemachtigde voor in Nederland wonende kandidaat

Een kandidaat die binnen het Europese deel van Nederland woont, kan iemand anders machtigen om namens hem een benoeming te accepteren.

Officiële tekst Kieswet art. H 10a

Artikel H 11 Stel gelijkluidende lijsten en lijstengroep

Als een partij voor verschillende kieskringen precies dezelfde kandidatenlijst inlevert, dan heet dit een stel gelijkluidende lijsten. Alle lijsten van een partij bij elkaar vormen een lijstengroep. Het maakt voor de lijstengroep niet uit of de kandidatenlijsten per kieskring verschillen of hetzelfde zijn.

Officiële tekst Kieswet art. H 11

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Kandidaatstelling

Artikel H 12 Betaling waarborgsom kandidatenlijst Tweede Kamer

Bij een Tweede Kamerverkiezing betalen partijen voor de kandidaatstelling een waarborgsom van € 11.250. Als een partij op de dag van kandidaatstelling geen geldige kandidatenlijst inlevert, krijgt deze de waarborgsom terug. De waarborgsom wordt ook terugbetaald als de partij bij de verkiezing minimaal 75% van de kiesdeler haalt.

Officiële tekst Kieswet art. H 12

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Waarborgsom kandidaatstelling

Artikel H 13 Betaling waarborgsom kandidatenlijst provinciale staten

Bij een provinciale statenverkiezing betalen partijen voor de kandidaatstelling per provincie een waarborgsom van € 1.125. Als een partij op de dag van kandidaatstelling geen geldige kandidatenlijst inlevert, krijgt deze de waarborgsom terug. De waarborgsom wordt ook terugbetaald als de partij bij de verkiezing minimaal 75% van de kiesdeler haalt of een (rest)zetel krijgt.

Officiële tekst Kieswet art. H 13

Meer informatie op deze website: 

Provinciale Statenverkiezing, Waarborgsom kandidaatstelling

Artikel H 13a Betaling waarborgsom kandidatenlijst waterschap

Bij een waterschapsverkiezing betalen partijen voor de kandidaatstelling per lijst een waarborgsom van € 225. Als een partij op de dag van kandidaatstelling geen geldige kandidatenlijst inlevert, krijgt deze de waarborgsom terug. De waarborgsom wordt ook terugbetaald als de partij bij de verkiezing minimaal 75% van de kiesdeler haalt of een (rest)zetel krijgt.

Officiële tekst Kieswet art. H 13a

Meer informatie op deze website: 

Waterschapsverkiezingen, Waarborgsom kandidaatstelling

Artikel H 14 Betaling waarborgsom kandidatenlijst gemeenteraad

Bij een gemeenteraadsverkiezing betalen partijen voor de kandidaatstelling per gemeente een waarborgsom van € 225. Als een partij op de dag van kandidaatstelling geen geldige kandidatenlijst inlevert, krijgt deze de waarborgsom terug. De waarborgsom wordt ook terugbetaald als de partij bij de verkiezing minimaal 75% van de kiesdeler haalt of een (rest)zetel krijgt.

Officiële tekst Kieswet art. H 14

Meer informatie op deze website: 

Gemeenteraadsverkiezingen, Waarborgsom kandidaatstelling

Artikel H 15 Verdere regels waarborgsom in Kiesbesluit

Meer regels over het betalen van een waarborgsom voor de kandidaatstelling staan in het Kiesbesluit.

Officiële tekst Kieswet art. H 15