Stukken kandidaatstelling

Bij het inleveren van een kandidatenlijst moeten naast de kandidatenlijst (Model H 1) verschillende stukken worden ingeleverd. Politieke partijen machtigen een kiezer om de kandidatenlijst namens de partij in te leveren.

Beeld: Kiesraad

Het gaat om de volgende stukken:

a) Instemmingsverklaring

Van elke kandidaat op de lijst moet een verklaring van instemming met de kandidaatstelling worden overgelegd. Zie Kieswet art. H 9 en model H 9. Een kandidaat die buiten het Europese deel van Nederland woont, moet op de instemmingsverklaring een gemachtigde binnen het Europese deel van Nederland aanwijzen.

b) Kopie legitimatiebewijs

Van kandidaten die nog geen zitting hebben in de gemeenteraad moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden overgelegd. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan: geldig paspoort, geldig rijbewijs of geldige identiteitskaart (een document als bedoeld in art. 1 Wet op Identificatieplicht). Let op: bij het nieuwe model paspoort, rijbewijs en identiteitskaart staat het BSN of sofinummer op de achterzijde, dus moet ook de achterzijde van het legitimatiebewijs gekopieerd worden.

c) Verklaringen van voorgenomen vestiging

Van kandidaten op de lijst die niet in de gemeente wonen, moet een verklaring worden overgelegd waaruit blijkt dat zij van plan zijn om zich in geval van benoeming in de betreffende gemeente te vestigen. Zie Kieswet art. H 7.

d) Machtiging tot plaatsen van aanduiding boven lijst

Om een geregistreerde aanduiding van de partij boven de kandidatenlijst te kunnen plaatsen, moet bij de lijst een verklaring van de (plaatsvervangend) gemachtigde van de partij worden gevoegd, waarin deze de inleveraar machtigt om dit te doen (Model H 3-1). Zie Kieswet art. H 3.

e) Ondersteuningsverklaringen

Partijen die voor het eerst deelnemen aan gemeenteraadverkiezingen of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald, moeten voldoende ondersteuningsverklaringen voor de kandidaatstelling inleveren (Model H 4).

f) Bewijs betaling waarborgsom

Partijen die voor het eerst deelnemen aan gemeenteraadverkiezingen of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald, moeten een waarborgsom voor de kandidaatstelling betalen.

g) Samenvoeging aanduidingen

Als 2 of meer partijen samen een lijst inleveren, kunnen zij kiezen voor een samenvoeging van aanduidingen of afkortingen daarvan boven de lijst. In dat geval moeten bij de lijst verklaringen worden gevoegd van de (plaatsvervangend) gemachtigden van de desbetreffende politieke partijen, waarin de inleveraar wordt gemachtigd dit te doen (model H 3-2). Zie Kieswet art. H 5.