Stukken kandidaatstelling

Partijen moeten op de dag van kandidaatstelling de kandidatenlijst inleveren, en nog een aantal andere stukken. Dit wordt gedaan door iemand die kiesgerechtigd is voor de gemeenteraadsverkiezing in die gemeente.

Beeld: Kiesraad

Documenten

De volgende documenten moeten worden ingeleverd:

 1. Instemmingsverklaring
  Van elke kandidaat op de lijst moet een verklaring van instemming met de kandidaatstelling worden ingeleverd. Zie Kieswet art. H 9 en model H 9. Een kandidaat die buiten het Europese deel van Nederland woont, moet op de instemmingsverklaring een gemachtigde binnen het Europese deel van Nederland aanwijzen.

 2. Kopie legitimatiebewijs
  Van kandidaten die nog niet in de gemeenteraad zitten moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden ingeleverd. Een geldig legitimatiebewijs kan zijn: geldig paspoort, geldig rijbewijs of geldige identiteitskaart (een document als bedoeld in art. 1 Wet op Identificatieplicht) Als het BSN of sofinummer op de achterkant van het legitimatiebewijs staat, moet de achterkant ook worden gekopieerd.  

 3. Verklaringen van voorgenomen vestiging
  Van kandidaten die niet in de gemeente wonen, moet een verklaring worden ingeleverd waaruit blijkt dat zij van plan zijn om in geval van benoeming in de betreffende gemeente te gaan wonen. Zie Kieswet art. H 7.

 4. Machtiging tot plaatsen van aanduiding boven lijst
  Om een geregistreerde naam van de partij boven de kandidatenlijst te kunnen plaatsen, moet een verklaring van de (plaatsvervangend) gemachtigde van de partij worden ingeleverd, waarin deze de inleveraar machtigt om dit te doen (Model H 3-1). Zie Kieswet art. H 3.

 5. Ondersteuningsverklaringen
  Partijen die voor het eerst deelnemen aan gemeenteraadverkiezingen of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald, moeten voldoende ondersteuningsverklaringen inleveren (Model H 4).

 6. Bewijs betaling waarborgsom
  Partijen die voor het eerst deelnemen aan gemeenteraadverkiezingen of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald, moeten een waarborgsom betalen.

 7. Samenvoeging aanduidingen
  Soms kiezen twee of meer partijen ervoor om met een gezamenlijke lijst aan de verkiezingen mee te doen. Boven de lijst komen dan alle partijnamen of afkortingen te staan. Dit heet een samenvoeging van aanduidingen. In dat geval moet de inleveraar van de lijst verklaringen inleveren van de (plaatsvervangend) gemachtigden van die politieke partijen. Daarin machtigen zij de inleveraar om dit te doen (model H 3-2). 
  Zie Kieswet art. H 5.

Ondertekening documenten

Alle stukken voor de kandidaatstelling moeten worden ondertekend en op papier worden ingeleverd bij het centraal stembureau. Geprinte scans of kopieën van origineel ondertekende verklaringen kunnen alleen geaccepteerd worden als het centraal stembureau van de gemeente kenbaar heeft gemaakt dat het mogelijk is om geprinte scans of kopieën van een origineel ondertekende verklaring in te dienen. Een gescande (instemmings-)verklaring bevat een elektronische handtekening in de zin van artikel 2:16 van de Algemene wet bestuursrecht, de toepassing hiervan is aan het centraal stembureau (als bestuursorgaan) overgelaten.

De Kiesraad (als centraal stembureau) accepteert geprinte scans of kopieën van instemmingsverklaringen (Model H 9), als blijkt dat de ondertekening voldoende betrouwbaar is. Dat geldt ook voor de verklaring van de (landelijke) gemachtigden (Model H3-1/H3-2). De kandidatenlijst zelf (Model H 1) moet voor de Kiesraad wel origineel ondertekend zijn (met een natte handtekening), door de inleveraar.