Kandidaten

Een nieuwe politieke partij, of een partij die in de Tweede Kamer maximaal vijftien zetels bezet, mag maximaal vijftig kandidaten opnemen op de kandidatenlijst voor één kieskring. Een partij die al zestien zetels of meer heeft in de Kamer, mag maximaal tachtig kandidaten opnemen voor één kieskring. Een partij die in meerdere kieskringen meedoet, kan in elke kieskring verschillende kandidaten op de lijst zetten. Hierdoor kunnen in totaal meer dan vijftig of tachtig personen tegelijk voor die partij kandidaat staan.

Beeld: Pepijn Lutgerink mediatheek Rijksoverheid

Op de kandidatenlijst mag achter de voorletters het geslacht van de kandidaten vermeld worden met (m) of (v). Dit is niet verplicht. Partijen kunnen deze informatie over het geslacht van kandidaten ook achterwege laten. De keuze geldt wel voor de gehele lijst.

Vereisten kandidaten

Kamerleden moeten de Nederlandse nationaliteit hebben, niet uitgesloten zijn van het kiesrecht en 18 jaar zijn. Of een kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap wordt echter pas getoetst door de Tweede Kamer bij het zogenoemde geloofsbrievenonderzoek. Een partij mag een kandidaat die jonger is dan achttien jaar op de kandidatenlijst plaatsen. Voorwaarde is dat de kandidaat meerderjarig wordt tijdens de zittingsduur van de nieuw te kiezen Tweede Kamer. Als er een tussentijdse vacature is, kan de kandidaat pas worden benoemd als hij achttien jaar is.
Zie Kieswet art. H 7.

Kandidaten buiten Europese deel Nederland

Kandidaten die buiten het Europese deel van Nederland wonen, wijzen een gemachtigde aan die daarbinnen woont, onder andere om hun eventuele benoeming aan te nemen.
Zie Kieswet art. H 10.