Kandidaatstelling

Op de dag van kandidaatstelling leveren politieke partijen hun kandidatenlijst en andere stukken in bij het centraal stembureau (de Kiesraad). Op deze lijsten staan namen van personen die zich kandidaat stellen voor de Tweede Kamerverkiezing. Het inleveren van de kandidatenlijsten moet tussen 09.00 en 17.00 uur gebeuren.

foto Kandidatenlijst

Beeld: Kiesraad

Kieskringen

Voor Tweede Kamerverkiezingen is Nederland opgesplitst in 20 kieskringen. Hierdoor kunnen politieke partijen in de ene kieskring met een andere kandidatenlijst uitkomen dan in een andere kieskring. Ook kunnen partijen er voor kiezen om niet in alle kieskringen deel te nemen aan de Tweede Kamerverkiezing.

Stel gelijkluidende lijsten en lijstengroep

Een politieke partij kan ervoor kiezen in alle kieskringen met dezelfde lijst uit te komen. Staan op alle kandidatenlijsten van een partij dezelfde namen van kandidaten en staan ze in dezelfde volgorde, dan vormen die lijsten samen een 'stel gelijkluidende lijsten'. Zie Kieswet art. H 11. Een partij kan ook (in alle of een aantal) kieskringen verschillende lijsten inleveren. Zijn de lijsten van een partij (gedeeltelijk) verschillend, dan vormen die samen een 'lijstengroep'.

KandidaatstellingProcesbeschrijving

Van inlevering tot definitieve kandidatenlijsten