Lijstnummering

De Kiesraad nummert alle geldige kandidatenlijsten. De nummering van de kandidatenlijsten gebeurt in een openbare zitting. In deze zitting beslist de Kiesraad ook over de geldigheid van de lijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de boven de lijst geplaatste aanduidingen.
Voor de Tweede Kamerverkiezing van 22 november 2023 vindt deze openbare zitting plaats op 13 oktober 2023.

Zie Kieswet art. I 12.

Beeld: Kiesraad

Eerst worden de lijsten genummerd van partijen die bij de vorige Tweede Kamerverkiezing één of meer zetels hebben behaald. Het aantal stemmen dat de partijen bij de vorige verkiezing hebben behaald, bepaalt de volgorde van toekenning van de nummers. De partij die het grootste aantal stemmen heeft behaald, krijgt nummer 1, enzovoorts.
Zie Kieswet art. I 14.

Loting

Vervolgens krijgen partijen die geen zetel hebben behaald bij de vorige Tweede Kamerverkiezing een nummer. Indien nodig gebeurt dit via een loting. Eerst wordt geloot tussen partijen die in alle kieskringen een lijst hebben ingediend.

Bij de nummering gelden lijstengroepen en gelijkluidende lijsten (lijsten waarbij het aantal en de volgorde van kandidaten hetzelfde is in meerdere kieskringen) als één lijst. Zo wordt voorkomen dat de lijst van een partij in de ene kieskring een ander nummer heeft dan in de andere kieskring.

De volledige lijstnummering wordt zo snel mogelijk na afloop van de zitting gepubliceerd op deze website en in de Staatscourant. Het centraal stembureau maakt van de zitting een proces-verbaal op.

Zie Kieswet art. I 13, Artikel I 15 Kieswet en Artikel I 18 Kieswet

Bezwaar en beroep

In de zitting waarin de Kiesraad beslist over de geldigheid van de kandidatenlijsten en de lijsten nummert, kunnen aanwezige kiezers mondeling bezwaar maken. Deze bezwaren worden opgenomen in het proces-verbaal van de zitting. Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissingen van de Kiesraad over de nummering van de kandidatenlijsten.

Artikel I 18 Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht (artikel 8:4, onder g)