Lijstnummering

Het centraal stembureau (de Kiesraad) nummert alle ingeleverde kandidatenlijsten. De nummering van de geldige kandidatenlijsten gebeurt in de openbare zitting op 5 februari, waarin de Kiesraad ook beslist over de geldigheid van de lijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de boven de lijst geplaatste aanduidingen. Zie Kieswet art. I 12.

Beeld: Kiesraad

Eerst worden de lijsten genummerd van partijen die al bij de vorige Tweede Kamerverkiezing één of meer zetels hebben behaald. Het aantal stemmen dat de partijen bij de vorige verkiezing hebben behaald, bepaalt de volgorde van toekenning van de nummers. De partij die het grootste aantal stemmen heeft behaald, krijgt nummer 1, enz. Zie Kieswet art. I 14.

Loting

Daarna wijst het centraal stembureau aan nieuwe partijen (indien nodig) een nummer toe. Dit gebeurt via loting, waarbij eerst wordt geloot tussen partijen die in alle kieskringen een lijst hebben ingediend. Bij de nummering gelden lijstengroepen en gelijkluidende lijsten (aantal en volgorde van kandidaten is hetzelfde bij de lijsten) als één lijst. Zo wordt voorkomen dat de lijst van een partij in de ene kieskring een ander nummer heeft dan in de andere kieskring. Zie Kieswet art. I 13.

Bekendmaking lijstnummering

De volledige lijstnummering wordt zo snel mogelijk na afloop van de zitting gepubliceerd op deze website en in de Staatscourant. Zie Kieswet art. I 15. Het centraal stembureau maakt van de zitting een proces-verbaal op. Zie Kieswet art. I 18.

Bezwaar en beroep

In de zitting waarin de Kiesraad beslist over de geldigheid van de kandidatenlijsten en de lijsten nummert, kunnen aanwezige kiezers desgewenst mondeling bezwaren inbrengen. Deze bezwaren worden opgenomen in het proces-verbaal van de zitting. Zie Kieswet art. I 18. In de Algemene wet bestuursrecht (artikel 8:4, onder g) is geregeld dat geen beroep mogelijk is tegen de beslissingen van de Kiesraad over de nummering van de kandidatenlijsten.