Wat zijn herstelbare verzuimen?

Op de dag van de kandidaatstelling leveren partijen hun kandidatenlijsten in bij het centraal stembureau. Als er bij de beoordeling van de kandidatenlijsten verzuimen blijken - er ontbreken bijvoorbeeld stukken -  dan stelt het centraal stembureau de inleveraar van de lijst hiervan op de hoogte. Hij of zij kan dan binnen twee dagen de verzuimen herstellen door de ontbrekende of onvolledige stukken aan te vullen bij het centraal stembureau.

Een overzicht van stukken die kunnen ontbreken bij de kandidaatstelling:

  1. Er zijn niet genoeg ondersteuningsverklaringen ingeleverd. Of op de ondersteuningsverklaringen zijn de kandidaten niet op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde vermeld als op de kandidatenlijst, of de ondersteuningsverklaring is niet afgelegd door personen die binnen de kieskring wonen waarvoor die lijst geldt, of de kiezer staat niet in de gemeente geregistreerd, of de kiezer heeft meerdere ondersteuningsverklaringen ondertekend.
  2. Een kandidaat die niet in het gebied woont waarvoor de verkiezing wordt gehouden, heeft geen verklaring van voorgenomen vestiging overgelegd.
  3. De kandidaat is niet op de voorgeschreven manier vermeld zoals in artikel H 2 van het Kiesbesluit.
  4. De kandidaat heeft geen instemmingsverklaring ingeleverd.
  5. Een kandidaat die buiten Nederland woont heeft geen gemachtigde aangewezen op de instemmingsverklaring.
  6. De waarborgsom is nog niet betaald en/of het bewijs van betaling van de waarborgsom ontbreekt.
  7. De lijst is niet persoonlijk ingeleverd door een kiezer die mag deelnemen aan de verkiezing.
  8. De inleveraar heeft zich niet gelegitimeerd bij het inleveren.
  9. De machtiging tot het plaatsen van de partijnaam van een politieke partij boven een kandidatenlijst of de machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst, ontbreekt.

Schrapping

Het centraal stembureau deelt de inleveraar van de kandidatenlijst mee als er sprake is van een verzuim. De inleveraar krijgt dan de gelegenheid het verzuim alsnog te herstellen. Gebeurt dat niet, dan kan dit leiden tot het schrappen van een kandidaat (2,3,4,5), het schrappen van de gehele lijst (1,6,7,8), of het schrappen van de aanduiding boven de lijst (9).

Zie Kieswet art. I 2 en art. I 6. Alleen voor de Eerste Kamerverkiezingen: zie Kieswet art. S 1 en art. S 4.