Beoordeling kandidatenlijsten

Op de dag van de kandidaatstelling leveren partijen tussen 9.00 en 17.00 uur hun kandidatenlijsten in bij het centraal stembureau. De Kiesraad treedt bij de Tweede Kamerverkiezing als centraal stembureau op. De Kiesraad controleert de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de partijnaam ('aanduiding').

Beeld: Kiesraad

Onderzoek ingeleverde kandidatenlijsten

Het onderzoek naar de kandidatenlijsten gebeurt in een niet-openbare zitting van het centraal stembureau op de dag na de dag van kandidaatstelling, 10 oktober 2023 om 16.00 uur. De Kiesraad legt de kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen direct na het onderzoek van de lijsten ter inzage samen met het proces-verbaal van de zitting.

Zie Artikel I 1 Kieswet, Artikel I 3 Kieswet en Artikel I 18 Kieswet

Verzuimen

Als er bij de beoordeling van de lijsten verzuimen geconstateerd worden, er ontbreken bijvoorbeeld stukken, dan stelt de Kiesraad de inleveraar van de lijst hiervan op de hoogte. Hij of zij kan dan binnen twee dagen de verzuimen herstellen door de ontbrekende of onvolledige stukken aan te vullen bij de Kiesraad.

Zie Artikel I 2 Kieswet

Wanneer is een kandidatenlijst ongeldig

Een kandidatenlijst is ongeldig als:

  1. Deze niet op de dag van de kandidaatstelling tussen 09.00 en 17.00 uur bij het betreffende centraal stembureau persoonlijk is ingeleverd
  2. Het bewijs van storting van de waarborgsom niet is ingeleverd (indien vereist)
  3. Er onvoldoende ondersteuningsverklaringen zijn ingeleverd (indien vereist)
  4. De lijst niet voldoet aan het bij ministeriële regeling vastgestelde model
  5. De lijst niet persoonlijk is ingeleverd door een kiezer
  6. De inleveraar zich niet heeft geïdentificeerd
  7. Alle kandidaten zijn geschrapt

Herstelbare verzuimen

Een aantal van deze redenen tot schrapping is herstelbaar (2, 3, 5, 6).  Dit houdt in dat de inleveraar van de kandidatenlijst ontbrekende of onvolledige stukken binnen twee dagen kan aanvullen bij het centraal stembureau. Als deze verzuimen niet hersteld zijn, leiden ze later alsnog tot schrapping van de kandidaat of ongeldigverklaring van de lijst.
Zie ook: wat zijn herstelbare verzuimen?

Zie Artikel I 5 Kieswet

Openbare zitting: geldigheid kandidatenlijsten

Drie dagen na de niet-openbare zitting beslist de Kiesraad in een openbare zitting over de geldigheid van de lijsten, de daarop voorkomende kandidaten, en de aanduidingen (partijnamen). Ook nummert het centraal stembureau de kandidatenlijsten. Het proces-verbaal (papieren verslag) van de openbare zitting wordt op deze website gepubliceerd. Ook wordt het proces-verbaal ter inzage gelegd.
Deze zitting voor de Tweede Kamerverkiezing van 22 november 2023 vindt plaats op vrijdag 13 oktober om 17 uur.  De openbare zitting vindt plaats in de Wttewaall van Stoetwegenzaal in de Tweede Kamer. Belangstellenden kunnen de zitting bijwonen. Een geldig identiteitsbewijs is verplicht. De zitting is ook te volgen via een livestream

Zie Kieswet art. I 4Kieswet art. I 11Kieswet art. I 12 en Kieswet art. I 18.

Beroep bij de Raad van State

Tegen de beslissingen over de geldigheid van de kandidatenlijsten kan elke belanghebbende en kiezer binnen vier dagen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissingen over de nummering van de kandidatenlijsten.

Voor de Tweede Kamerverkiezing van 22 november 2023 doet de Raad van State uiterlijk maandag 23 oktober 2023 uitspraak.

 Zie Kieswet art. I 7.

Gebruik van OSV2020

Het centraal stembureau maakt voor het inlezen, onderzoeken en vaststellen van kandidatenlijsten gebruik van Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020). Ook faciliteert OSV2020 het aanmaken van verzuimbrieven aan politieke partijen en de vereiste processen-verbaal voor beoordeling en vaststelling van kandidatenlijsten.

Vernietiging kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen

Het centraal stembureau vernietigt de ingeleverde kandidatenlijsten en de daarbij horende stukken, met uitzondering van de instemmingsverklaringen, na de vaststelling van de uitslag. Van de vernietiging wordt proces-verbaal opgemaakt.

Zie Kieswet art. I 19.