Stukken kandidaatstelling

Bij het inleveren van een kandidatenlijst moeten partijen naast de kandidatenlijst verschillende stukken inleveren. Politieke partijen machtigen een kiezer om de kandidatenlijst namens de partij in te leveren.

Beeld: Kiesraad

Het gaat om de volgende stukken:

a) Instemmingsverklaring

Van elke kandidaat op de lijst moet een verklaring van instemming met de kandidaatstelling worden ingeleverd. Zie Kieswet art. H 9.

b) Kopie legitimatiebewijs

Van kandidaten die nog geen zitting hebben in het Europees Parlement moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden ingeleverd. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan: geldig paspoort, geldig rijbewijs of geldige identiteitskaart (een document als bedoeld in art. 1 Wet op de identificatieplicht). Let op: bij het nieuwe model paspoort, rijbewijs en identiteitskaart staat het BSN of sofinummer op de achterzijde, dus moet ook de achterzijde van het legitimatiebewijs gekopieerd worden.

c) Machtiging tot plaatsen van aanduiding boven lijst

Bij de lijst moet een verklaring van de (plaatsvervangend) gemachtigde van de partij worden gevoegd, waarin deze de inleveraar machtigt om de naam van de partij boven de kandidatenlijst te plaatsen.

d) Ondersteuningsverklaringen

Partijen die voor het eerst meedoen aan de Europees Parlementsverkiezing of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald, moeten 30 ondersteuningsverklaringen inleveren. Ondersteuningsverklaringen (overeenkomstig model H 4) zijn schriftelijke verklaringen van personen die deelname van de partij aan de verkiezing ondersteunen. Hier vindt u meer informatie over ondersteuningsverklaringen voor de kandidaatstelling.

e) Bewijs betaling waarborgsom

Partijen die voor het eerst meedoen aan de verkiezing van het Europees Parlement of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald, moeten een waarborgsom betalen. Hier vindt u meer informatie over de waarborgsom voor de kandidaatstelling.

f) Verklaring exclusieve kandidaatstelling Nederland

Van alle kandidaten moet een verklaring worden ingeleverd dat zij niet in een andere EU-lidstaat kandidaat zijn. Zie Kieswet art. Y 13. In geval van kandidaten die onderdaan zijn van een andere EU-lidstaat en niet de Nederlandse nationaliteit bezitten, geldt bovendien dat een verklaring, formulier Y 35, moet worden ingeleverd dat de kandidaat in de betreffende lidstaat niet is uitgesloten van het recht om te worden gekozen. De Kiesraad (het centraal stembureau) stuurt deze verklaring door naar de betreffende lidstaat met het verzoek dit te controleren. Zie Kieswet art. Y 35b.

g) Samenvoeging aanduidingen

Als 2 of meer partijen samen een lijst inleveren, kunnen zij kiezen voor een samenvoeging van aanduidingen of afkortingen daarvan boven de lijst. In dat geval moeten zij bij de lijst verklaringen voegen van de (plaatsvervangend) gemachtigden van de desbetreffende politieke partijen, waarin de inleveraar wordt gemachtigd dit te doen. Zie Kieswet art. H 5.

Gebruik OSV

Politieke partijen kunnen voor het aanmaken van een aantal van bovenstaande formulieren en voor de kandidatenlijst gebruikmaken van Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). Bij de kandidaatstelling ontvangt de Kiesraad graag een usb-stick of cd-rom met de OSV-bestanden.