Vaststelling verkiezingsuitslag Hoofdstuk P 1-26

Artikel P 1 Vaststelling uitslag door centraal stembureau

Zodra het centraal stembureau de processen-verbaal van alle hoofdstembureaus heeft ontvangen, bereidt het de vaststelling en bekendmaking van de verkiezingsuitslag voor.

Officiële tekst Kieswet art. P 1

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Bekendmaking uitslag

Gemeenteraadsverkiezingen, uitslagen

Europees Parlementsverkiezing, Bekendmaking uitslag

Provinciale Statenverkiezingen, Bekendmaking uitslag

Waterschapsverkiezingen, Bekendmaking uitslag

Artikel P 1a Eisen aan gebruikte software

Als het centraal stembureau bij de uitslagberekening software gebruikt, dan moet het centraal stembureau dit openbaar maken. De minister kan verdere eisen stellen aan de programmatuur.

Officiële tekst Kieswet art. P 1a

Artikel P 2 Gelijkluidende lijsten gelden als één lijst

Als een partij voor 2 of meer kieskringen dezelfde kandidatenlijsten indient, dan heet dit een stel gelijkluidende lijsten. Deze lijsten gelden voor de vaststelling van de verkiezingsuitslag als één lijst.

Officiële tekst Kieswet art. P 2

Artikel P 3 Lijstengroep geldt als één lijst

Een lijstengroep geldt voor het bepalen van het aantal zetels als één lijst.

Officiële tekst Kieswet art. P 3

Artikel P 5 Vaststelling kiesdeler

Het centraal stembureau deelt het totaal aantal geldige stemmen door het aantal te verdelen zetels. Dit getal is de kiesdeler.

Officiële tekst Kieswet art. P 5

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Zetelverdeling over partijen

Gemeenteraadsverkiezingen, Zetelverdeling over partijen

Europees Parlementsverkiezing, Zetelverdeling over partijen

Provinciale Statenverkiezingen, Zetelverdeling over partijen

Waterschapsverkiezingen, Zetelverdeling over partijen

Artikel P 6 Verdeling van volle zetels

Alle stemmen die op de kandidaten van een lijst zijn uitgebracht, worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door de kiesdeler. De uitkomst van deze berekening, afgerond naar beneden, is het aantal ‘volle’ zetels dat een partij krijgt.

Officiële tekst Kieswet art. P 6

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Zetelverdeling over partijen

Gemeenteraadsverkiezingen, Zetelverdeling over partijen

Europees Parlementsverkiezing, Zetelverdeling over partijen

Provinciale Statenverkiezingen, Zetelverdeling over partijen

Waterschapsverkiezingen, Zetelverdeling over partijen

Artikel P 7 Verdeling restzetels bij 19 of meer zetels

De zetels die na de toewijzing van de volle zetels overblijven, worden restzetels genoemd. Als het aantal te verdelen zetels 19 of meer is, worden deze restzetels achtereenvolgens toegewezen aan de lijsten die na toewijzing van de restzetel het grootste gemiddelde aantal stemmen per toegewezen zetel hebben (volgens het ‘systeem van de grootste gemiddelden’).
Officiële tekst Kieswet art. P 7

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Zetelverdeling over partijen

Gemeenteraadsverkiezingen, Zetelverdeling over partijen

Europees Parlementsverkiezing, Zetelverdeling over partijen

Provinciale Statenverkiezingen, Zetelverdeling over partijen

Waterschapsverkiezingen, Zetelverdeling over partijen

Artikel P 8 Verdeling restzetels bij minder dan 19 zetels

De zetels die na de toewijzing van de volle zetels aan politieke partijen overblijven, worden restzetels genoemd. Als het aantal te verdelen zetels in een gemeenteraad minder dan 19 is, worden deze restzetels achtereenvolgens toegewezen aan de lijsten die de meeste stemmen overhielden na toekenning van de volle zetels (volgens het systeem van de grootste overschotten’).

Officiële tekst Kieswet art. P 8

Meer informatie op deze website: 

Gemeenteraadsverkiezingen, Zetelverdeling over partijen

Waterschapsverkiezingen, Zetelverdeling over partijen

Artikel P 9 Toewijzing zetels bij volstrekte meerderheid

Een partij die de volstrekte meerderheid van stemmen heeft gewonnen, maar die bij de zetelverdeling niet de volstrekte meerderheid van de te verdelen zetels heeft gekregen, krijgt één extra zetel. De extra zetel gaat ten koste van de partij die de laatste restzetel toegewezen heeft gekregen.

Officiële tekst Kieswet art. P 9

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Zetelverdeling over partijen

Gemeenteraadsverkiezingen, Zetelverdeling over partijen

Europees Parlementsverkiezing, Zetelverdeling over partijen

Provinciale Statenverkiezingen, Zetelverdeling over partijen

Waterschapsverkiezingen, Zetelverdeling over partijen

Artikel P 10 Overgang zetels bij uitputting lijst

Als een partij meer zetels heeft gekregen dan zij kandidaten heeft gesteld, gaan de resterende zetels over naar andere partijen.
Officiële tekst Kieswet art. P 10

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Zetelverdeling over partijen

Gemeenteraadsverkiezingen, Zetelverdeling over partijen

Europees Parlementsverkiezing, Zetelverdeling over partijen

Provinciale Statenverkiezingen, Zetelverdeling over partijen

Waterschapsverkiezingen, Zetelverdeling over partijen

Artikel P 12 Verdeling zetels bij lijstengroep

Bij de verdeling van zetels aan een lijstengroep, deelt het centraal stembureau het aantal stemmen op de lijstengroep door het aantal aan de groep toegewezen zetels. Dit is de groepskiesdeler. Alle uitgebrachte stemmen op de kandidaten van een van de lijstengroep deeluitmakende lijst worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door de groepskiesdeler. De uitkomst hiervan is het aantal zetels dat een individuele lijst toekomt.
Officiële tekst Kieswet art. P 12

Artikel P 13 Overgang zetels naar verbonden lijsten

Als aan een lijst binnen een lijstengroep meer zetels toegewezen worden dan er kandidaten op deze lijst staan, gaan deze zetels naar een van de andere lijsten binnen de lijstengroep.

Officiële tekst Kieswet art. P 13

Artikel P 14 Lotingen zetelverdeling door centraal stembureau

Als 2 politieke partijen evenveel recht hebben op een zetel die overblijft bij de zetelverdeling, wordt er geloot. De loting vindt plaats tijdens een openbare zitting van het centraal stembureau.
Officiële tekst Kieswet art. P 14

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Zetelverdeling over partijen

Gemeenteraadsverkiezingen, Zetelverdeling over partijen

Europees Parlementsverkiezing, Zetelverdeling over partijen

Provinciale Statenverkiezingen, Zetelverdeling over partijen

Waterschapsverkiezingen, Zetelverdeling over partijen

Artikel P 15 Zeteltoewijzing met voorkeurstemmen gekozen kandidaten

Kandidaten die een aantal stemmen hebben behaald dat groter is dan 25% van de kiesdeler krijgen voorrang bij toewijzing van een zetel. Zij zijn met voorkeurstemmen gekozen.

Officiële tekst Kieswet art. P 15

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Zetelverdeling over kandidaten

Gemeenteraadsverkiezingen, Zetelverdeling over kandidaten

Europees Parlementsverkiezing, Zetelverdeling over kandidaten

Provinciale Statenverkiezingen, Zetelverdeling over kandidaten

Waterschapsverkiezingen, Zetelverdeling over kandidaten

Artikel P 16 Op meer dan één lijst met voorkeurstemmen gekozen kandidaten

Als een met voorkeurstemmen gekozen kandidaat op meerdere lijsten van een lijstengroep staat, dan geldt hij als gekozen op de lijst waarop het grootste aantal stemmen op hem is uitgebracht.

Officiële tekst Kieswet art. P 16

Artikel P 17 Toewijzing overige zetels

De zetels die nog niet via voorkeurstemmen aan kandidaten zijn toegewezen, worden over de nog niet gekozen kandidaten verdeeld in de volgorde waarop zij op de kandidatenlijst staan.
Officiële tekst Kieswet art. P 17

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Zetelverdeling over kandidaten

Gemeenteraadsverkiezingen, Zetelverdeling over kandidaten

Europees Parlementsverkiezing, Zetelverdeling over kandidaten

Provinciale Statenverkiezingen, Zetelverdeling over kandidaten

Waterschapsverkiezingen, Zetelverdeling over kandidaten

Artikel P 18 Op meer dan één lijst gekozen kandidaten

Als een kandidaat op meer dan één lijst van een lijstengroep gekozen is, dan geldt hij als gekozen op de lijst waarop het grootste aantal stemmen op hem is uitgebracht.
Officiële tekst Kieswet art. P 18

Artikel P 19 Rangschikking kandidaten

Het centraal stembureau rangschikt bij de zetelverdeling de kandidaten op iedere lijst zodanig dat de kandidaten die met voorkeurstemmen gekozen zijn bovenaan komen te staan.

Officiële tekst Kieswet art. P 19

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Zetelverdeling over kandidaten

Gemeenteraadsverkiezingen, Zetelverdeling over kandidaten

Europees Parlementsverkiezing, Zetelverdeling over kandidaten

Provinciale Statenverkiezingen, Zetelverdeling over kandidaten

Waterschapsverkiezingen, Zetelverdeling over kandidaten

Artikel P 19a Overleden kandidaat

Als een kandidaat is overleden, dan wordt hij buiten beschouwing gelaten bij de toewijzing van zetels.

Officiële tekst Kieswet art. P 19a

Artikel P 20 Bekendmaking verkiezingsuitslag door centraal stembureau

Het centraal stembureau stelt de uitslag van de verkiezingen zo snel mogelijk vast in een openbare zitting.

Officiële tekst Kieswet art. P 20

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Bekendmaking uitslag

Gemeenteraadsverkiezingen, uitslagen

Europees Parlementsverkiezing, Bekendmaking uitslag

Provinciale Statenverkiezingen, Bekendmaking uitslag

Waterschapsverkiezingen, Bekendmaking uitslag

Artikel P 21 Hertelling stemmen door centraal stembureau

Het centraal stembureau kan vóór de bekendmaking van de verkiezingsuitslag besluiten tot een hertelling. Dit gebeurt als een ernstig vermoeden bestaat dat in een of meer stembureaus bij het tellen van de stemmen zodanige fouten zijn gemaakt, dat die van invloed kunnen zijn op de zetelverdeling.

Officiële tekst Kieswet art. P 21

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Hertelling en herstemming

Gemeenteraadsverkiezingen, Hertelling en herstemming

Europees Parlementsverkiezing, Hertelling en herstemming

Provinciale Statenverkiezingen, Hertelling en herstemming

Waterschapsverkiezingen, Hertelling en herstemming

Artikel P 22 Proces-verbaal verkiezingsuitslag

Nadat het centraal stembureau in een openbare zitting de verkiezingsuitslag bekend heeft gemaakt, maakt het een proces-verbaal op.

Officiële tekst Kieswet art. P 22

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Bekendmaking uitslag

Gemeenteraadsverkiezingen, uitslagen

Europees Parlementsverkiezing, Bekendmaking uitslag

Provinciale Statenverkiezingen, Bekendmaking uitslag

Waterschapsverkiezingen, Bekendmaking uitslag

Artikel P 23 Openbaarmaking proces-verbaal verkiezingsuitslag

Het centraal stembureau maakt het proces-verbaal (met weglating van de ondertekening) van de verkiezingsuitslag direct na de zitting op internet openbaar.

Officiële tekst Kieswet art. P 23

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Bekendmaking uitslag

Gemeenteraadsverkiezingen, uitslagen

Europees Parlementsverkiezing, Bekendmaking uitslag

Provinciale Statenverkiezingen, Bekendmaking uitslag

Waterschapsverkiezingen, Bekendmaking uitslag

Artikel P 24 Proces-verbaal naar vertegenwoordigend orgaan

Het centraal stembureau stuurt een kopie van het proces-verbaal van de zitting over de verkiezingsuitslag naar het volksvertegenwoordigend orgaan waarvoor de verkiezing is gehouden.

Officiële tekst Kieswet art. P 24

Artikel P 25 Bewaring en vernietiging stembiljetten na hertelling

Na een hertelling bewaart het centraal stembureau de verzegelde pakken met stembiljetten 3 maanden en vernietigt ze daarna.

Officiële tekst Kieswet art. P 25

Artikel P 26 Overdracht stembiljetten en proces-verbaal aan justitie

Na de benoeming van gekozen kandidaten kan het centraal stembureau de verzegelde pakken met stembiljetten en de processen-verbaal overdragen aan justitie voor strafrechtelijk onderzoek.

Officiële tekst Kieswet art. P 26