Stemmen tellen Hoofdstuk N 1-21

Artikel N 1 Vaststelling aantal kiezers

Direct na de stemming telt het stembureau het aantal geldige stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen. Het totaal hiervan is het aantal uitgebrachte stemmen. De voorzitter maakt de aantallen bekend aan de aanwezige kiezers in het stemlokaal.

Officiële tekst Kieswet art. N 1

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Tellen van de stemmen

Gemeenteraadsverkiezingen, Tellen van de stemmen

Europees Parlementsverkiezing, Tellen van de stemmen

Provinciale Statenverkiezingen, Tellen van de stemmen

Waterschapsverkiezingen, Tellen van de stemmen

Artikel N 2 Verpakking en verzegeling stemdocumenten

Het stembureau verpakt na het sluiten van de stemming de geldige, onbruikbare en niet-gebruikte stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen apart en verzegelt de pakketten.

Officiële tekst Kieswet art. N 2

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Tellen van de stemmen

Gemeenteraadsverkiezingen, Tellen van de stemmen

Europees Parlementsverkiezing, Tellen van de stemmen

Provinciale Statenverkiezingen, Tellen van de stemmen

Waterschapsverkiezingen, Tellen van de stemmen

Artikel N 3 Opening stembus

Na het verzegelen van de pakketten stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen opent het stembureau de stembus.

Officiële tekst Kieswet art. N 3

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Tellen van de stemmen

Gemeenteraadsverkiezingen, Tellen van de stemmen

Europees Parlementsverkiezing, Tellen van de stemmen

Provinciale Statenverkiezingen, Tellen van de stemmen

Waterschapsverkiezingen, Tellen van de stemmen

Artikel N 5 Open vouwen stembiljetten

De stembureauleden vouwen de stembiljetten open en sorteren deze per lijst.

Officiële tekst Kieswet art. N 5

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Tellen van de stemmen

Gemeenteraadsverkiezingen, Tellen van de stemmen

Europees Parlementsverkiezing, Tellen van de stemmen

Provinciale Statenverkiezingen, Tellen van de stemmen

Waterschapsverkiezingen, Tellen van de stemmen

Artikel N 6 Vaststelling aantal stemmen

Het stembureau stelt per lijst het aantal uitgebrachte stemmen op iedere kandidaat vast en het totaal aantal stemmen. Daarna stelt het stembureau het aantal blanco stemmen en ongeldige stemmen vast.

Officiële tekst Kieswet art. N 6

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Tellen van de stemmen

Gemeenteraadsverkiezingen, Tellen van de stemmen

Europees Parlementsverkiezing, Tellen van de stemmen

Provinciale Statenverkiezingen, Tellen van de stemmen

Waterschapsverkiezingen, Tellen van de stemmen

Artikel N 7 Blanco stemmen en ongeldige stemmen

Een stem is blanco als de kiezer geen wit stipje geheel of gedeeltelijk rood heeft gemaakt en ook niets op het stembiljet geschreven of getekend heeft. Een stem is onder andere ongeldig als de kiezer iets op het stembiljet heeft geschreven waardoor hij kan worden geïdentificeerd.

Officiële tekst Kieswet art. N 7

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Blanco/ongeldig

Gemeenteraadsverkiezingen, Blanco/ongeldig

Europees Parlementsverkiezing, Blanco/ongeldig

Provinciale Statenverkiezingen, Blanco/ongeldig

Waterschapsverkiezingen, Blanco/ongeldig

Artikel N 8 Beslissing over geldigheid stembiljet

Bij het tellen van de stemmen beslist het stembureau over de geldigheid van de stembiljetten. De voorzitter maakt bekend welke stembiljetten ongeldig zijn. Aanwezige kiezers kunnen bezwaren inbrengen.

Officiële tekst Kieswet art. N 8

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Tellen van de stemmen

Gemeenteraadsverkiezingen, Tellen van de stemmen

Europees Parlementsverkiezing, Tellen van de stemmen

Provinciale Statenverkiezingen, Tellen van de stemmen

Waterschapsverkiezingen, Tellen van de stemmen

Artikel N 8a Verschil aantal kiezers en getelde stemmen

Het stembureau stelt het eventuele verschil vast tussen het aantal kiezers dat heeft gestemd en het aantal stemmen dat is geteld.

Officiële tekst Kieswet art. N 8a

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Tellen van de stemmen

Gemeenteraadsverkiezingen, Tellen van de stemmen

Europees Parlementsverkiezing, Tellen van de stemmen

Provinciale Statenverkiezingen, Tellen van de stemmen

Waterschapsverkiezingen, Tellen van de stemmen

Artikel N 9 Bekendmaking aantal stemmen

De voorzitter deelt na het tellen van de stemmen het aantal uitgebrachte stemmen, blanco stemmen en ongeldige stemmen mee aan de aanwezigen in het stemlokaal. De aanwezige kiezers kunnen bezwaren indienen.

Officiële tekst Kieswet art. N 9

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Tellen van de stemmen

Gemeenteraadsverkiezingen, Tellen van de stemmen

Europees Parlementsverkiezing, Tellen van de stemmen

Provinciale Statenverkiezingen, Tellen van de stemmen

Waterschapsverkiezingen, Tellen van de stemmen

Artikel N 10 Proces-verbaal stemming en stemmen tellen

Na het tellen van de stemmen maakt het stembureau een proces-verbaal op van de stemming.

Officiële tekst Kieswet art. N 10

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Tellen van de stemmen

Gemeenteraadsverkiezingen, Tellen van de stemmen

Europees Parlementsverkiezing, Tellen van de stemmen

Provinciale Statenverkiezingen, Tellen van de stemmen

Waterschapsverkiezingen, Tellen van de stemmen

Artikel N 11 Vaststelling aantal stemmen in gemeente

De processen-verbaal van alle stembureaus gaan met de verzegelde pakketten stemdocumenten  naar het gemeentehuis. De burgemeester stelt het aantal stemmen op iedere kandidaat en elke lijst vast voor zijn gemeente. Ook stelt hij het aantal blanco stemmen, ongeldige stemmen en het totaal aantal getelde stemmen vast.

Officiële tekst Kieswet art. N 11

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Tellen van de stemmen

Gemeenteraadsverkiezingen, Uitslagen

Europees Parlementsverkiezing, Bekendmaking uitslag

Artikel N 12 Stemdocumenten naar hoofd- en centraal stembureau en vernietiging

De gemeente brengt de processen-verbaal van de stembureaus en de vastgestelde aantallen stemmen naar het hoofdstembureau. Ook publiceert de gemeente deze stukken op haar website. Daarnaast liggen kopieën van de processen-verbaal ter inzage op het gemeentehuis. De gemeente bewaart de pakketten met stembiljetten 3 maanden en vernietigt de stukken daarna.

Officiële tekst Kieswet art. N 12

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Vernietiging van stembescheiden

Gemeenteraadsverkiezingen, Vernietiging van stembescheiden

Europees Parlementsverkiezing, Vernietiging van stembescheiden

Provinciale Statenverkiezingen, Vernietiging van stembescheiden

Waterschapsverkiezingen, Vernietiging van stembescheiden

Artikel N 13 Overdracht verzegelde pakketten aan justitie

Na toelating van de gekozen leden kan de gemeente de pakketten met stembiljetten voor strafrechtelijk onderzoek overdragen aan justitie.

Officiële tekst Kieswet art. N 13

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Vernietiging van stembescheiden

Gemeenteraadsverkiezingen, Vernietiging van stembescheiden

Europees Parlementsverkiezing, Vernietiging van stembescheiden

Provinciale Statenverkiezingen, Vernietiging van stembescheiden

Waterschapsverkiezingen, Vernietiging van stembescheiden

Artikel N 15 Vaststelling aantal retourenveloppen briefstemmen

Briefstembureaus stellen het aantal ontvangen retourenveloppen en het aantal op onjuiste wijze uitgebrachte stemmen vast. Het verschil is het aantal kiezers dat gestemd heeft.

Officiële tekst Kieswet art. N 15

Artikel N 16 Verpakking en verzegeling briefstemdocumenten

Briefstembureaus doen de ingeleverde briefstembewijzen en de retourenveloppen met ongeldige stemmen in verzegelde pakketten. Vervolgens telt het bureau de stemmen.

Officiële tekst Kieswet art. N 16

Artikel N 16a Afwijkend stemmen tellen briefstembureau

Briefstembureaus in het buitenland kunnen op de dag van stemming om 7.30 uur lokale tijd starten met het tellen van de stemmen die op dat tijdstip in de stembus zitten.

Officiële tekst Kieswet art. N 16a

Artikel N 17 Bekendmaking aantal stemmen bij tijdsverschil

Als in een briefstembureau buiten Nederland het tellen van de stemmen eerder begint dan in Nederland, dan maakt het stembureau de uitslag nog niet openbaar in verband met het tijdsverschil.

Officiële tekst Kieswet art. N 17

Artikel N 18 Assistentie bij briefstembureau

Briefstembureaus in het buitenland kunnen assistentie vragen van onder andere ambtenaren van de Nederlandse ambassade of het consulaat.

Briefstembureaus in Nederland kunnen assistentie vragen van personen die zijn aangewezen door de burgemeester van Den Haag danwel de gemeente waarin het briefstembureau is aangewezen.

Officiële tekst Kieswet art. N 18

Artikel N 19 Vermelding land op verzegelde pakketten

Bij briefstembureaus in het buitenland staat op de pakketten met getelde stembiljetten de naam van het land vermeld.

Officiële tekst Kieswet art. N 19

Artikel N 20 Overdracht proces-verbaal en verzegelde pakketten naar Den Haag

Direct nadat een briefstembureau de stemmen heeft geteld, wordt de uitslag elektronisch naar de burgemeester van Den Haag verzonden. Het papieren proces-verbaal en de verzegelde pakketten stembiljetten worden naar hem verstuurd.

Officiële tekst Kieswet art. N 20

Artikel N 21 Vaststelling aantal stemmen bij briefstembureaus

Nadat de burgemeester van Den Haag alle processen-verbaal van de briefstembureaus heeft ontvangen, stelt hij het totaal aantal stemmen op iedere kandidaat en elke lijst vast.

Officiële tekst Kieswet art. N 21