Tellen van de stemmen

Hieronder wordt het proces van het tellen van de stemmen in stappen toegelicht, van stemlokaal tot centraal stembureau (Kiesraad). De verkiezingsuitslagen worden met de hand geteld en op papier doorgegeven aan de gemeentelijk stembureaus, die de uitslagen van verschillende stembureaus bij elkaar optellen. 

Overzicht van het tellen van de stemmen Tweede Kamerverkiezing

Waarborgen tellingen in het stemlokaal

 • In de stemlokalen wordt (uitsluitend) op papier gestemd en geteld.
 • Of stembiljetten geldig of ongeldig zijn, wordt (enkel) besloten door het stembureau.
 • Als er foutjes tijdens het tellen en opmaken van het proces-verbaal aan het licht komen, dan wordt er opnieuw geteld. Als het stembureau een telling toch niet kloppend krijgt, wordt daarvan een aantekening gemaakt in het proces-verbaal.
 • Iedereen is welkom om de telling bij te wonen, zoland dit het tellen van de stemming niet verstoort. Als iemand denkt dat er iets niet goed verloopt tijdens het tellen van de stemmen, dan kan hij/zij dat aangeven bij de voorzitter van het stembureau. Deze maakt hiervan een aantekening in het proces-verbaal. In een gemeente met centrale stemopneming, kan het stembureau de hertelling overlaten aan het gemeentelijk stembureau.
 • Het proces-verbaal wordt getekend door de voorzitter en alle aanwezige stembureauleden. Dit proces-verbaal mag desgewenst door aanwezige kiezers gefotografeerd (zonder handtekeningen).
 • Er worden geen USB-sticks gebruikt om uitslagen over te brengen vanuit de stemlokalen.
 • Gemeenten publiceren alle processen-verbaal van de stembureaus op internet. Op de website van de Kiesraad wordt een overzicht gepubliceerd met links naar die webpagina’s van de gemeenten.

Waarborgen gebruik optelsofware OSV2020 bij vaststelling uitslag

 • OSV2020 kan niet worden gebruikt op een computer die is aangesloten op internet of een ander netwerk. Het programma sluit automatisch af als er een verbinding is geconstateerd.
 • Invoer in OSV2020 gebeurt altijd twee keer, door twee verschillende personen (vierogen-principe). Dit wordt technisch afgedwongen. Dit vierogen-principe verkleint de kans op foutieve stemaantallen.
 • Er is in de software een strikte functiescheiding tussen de verschillende gebruikers. Dit zorgt ervoor dat er meerdere personen nodig zijn om een actie uit te voeren.
 • De software moet voldoen aan vereisten (vastgelegd in het Kiesbesluit). OSV2020 is hierop door een onafhankelijke partij getoetst. Ook is het door een onafhankelijke partij op security getest.
 • Meteen aansluitend op de invoer in OSV2020 wordt op basis van een steekproef  gecontroleerd of de software goed heeft gewerkt (controleprotocol Kiesraad). De gemeenten publiceren de verslagen van de controles op hun website.  
 • Gemeenten publiceren het formulier met de gemeentelijke stemtotalen die met behulp van OSV2020 zijn vastgesteld op internet. Net als de processen-verbaal van de stembureaus. En de digitale bestanden. Zo kan iedereen de telling controleren.