Vernietiging stembescheiden

Gebruikte stembiljetten worden drie maanden nadat de nieuw gekozen leden van de Tweede Kamer zijn toegelaten vernietigd.

Bij de komende Tweede Kamerverkiezing, op 17 maart 2021, verloopt het verkiezingsproces wat anders dan anders. Dit om het risico op verspreiding van Covid-19 op de verkiezingsdag klein te houden. Er worden maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het voor kiezers veilig is om te stemmen en het voor stembureauleden veilig is om hun werk te doen in de stemlokalen. Bekijk een overzicht van de maatregelen.

Beeld: Kiesraad

Alle stempassen, kiezerspassen, volmachtbewijzen en stembiljetten – ongebruikt, onbruikbaar gemaakt of gebruikt – worden tot 3 maanden nadat over de toelating van de gekozenen is beslist bewaard. Hetzelfde geldt voor de afschriften van de processen-verbaal van de stembureaus en de door de burgemeesters vastgestelde aantallen stemmen. Zie Kieswet art. O 5. Dit met het oog op een eventueel strafrechtelijk onderzoek. Verzegelde pakken mogen uitsluitend voor strafrechtelijk onderzoek - en dus niet voor ander (wetenschappelijk) onderzoek worden overgedragen. Van de vernietiging wordt proces-verbaal opgemaakt. Zie Kieswet art. N 12 en Kieswet art. N 13.

Bewaartermijn verkiezingsbescheiden briefstembureau

Retourenveloppen die te laat door het briefstembureau zijn ontvangen, retourenveloppen die onvoldoende zijn gefrankeerd en op niet correcte wijze verzonden stembiljetten en briefstembewijzen worden tot 3 maanden nadat over de toelating van de gekozenen is beslist bewaard. Daarna worden zij door de burgemeester van ’s-Gravenhage vernietigd. Van de vernietiging wordt proces-verbaal opgemaakt. Zie Kieswet art. M 8.