Benoeming leden Hoofdstuk V 1-15

Artikel V 1 Kennisgeving aan benoemde leden

Een benoemd lid krijgt uiterlijk de dag na de bekendmaking van de verkiezingsuitslag een brief ter bevestiging van zijn benoeming van het centraal stembureau.

Officiële tekst Kieswet art. V 1

Artikel V 2 Acceptatie benoeming

Een benoemd lid stuurt uiterlijk 10 dagen of – bij een tussentijdse benoeming – 28 dagen na zijn benoeming een brief waarin staat of hij de benoeming aanneemt. Doet hij dat niet, dan wordt er vanuit gegaan dat hij de benoeming niet aanneemt.

Officiële tekst Kieswet art. V 2

Artikel V 3 benodigde stukken bij aanvaarding benoeming

Als een lid zijn benoeming accepteert, overhandigt hij onder meer een verklaring met al zijn openbare functies en een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie aan het volksvertegenwoordigend orgaan waarvan hij tot lid is benoemd.

Officiële tekst Kieswet art. V 3

Artikel V 4 Geloofsbrievenonderzoek en hertelling stemmen

Een commissie van het volksvertegenwoordigend orgaan waarvoor iemand is benoemd, onderzoekt in een zogeheten geloofsbrievenonderzoek of de benoemde aan de vereisten voor de functie voldoet. Ook onderzoekt de commissie of deze persoon geen onverenigbare nevenfuncties vervult. Het orgaan kan in het kader van het onderzoek besluiten tot een hertelling.

Officiële tekst Kieswet art. V 4

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Benoemingen

Gemeenteraadsverkiezingen, Benoemingen

Europees Parlementsverkiezing, Benoemingen

Provinciale Statenverkiezingen, Benoemingen

Waterschapsverkiezingen, Benoemingen

Artikel V 5 Toelating leden bij ongeldige stemming of onjuiste uitslag

Een ongeldige stemming in één of meer kieskringen of een onjuist vastgestelde verkiezingsuitslag verhindert de toelating van leden niet als vaststaat dat deze geen invloed heeft op hun verkiezing.

Officiële tekst Kieswet art. V 5

Artikel V 6 Herstemming na ongeldige stemming

Als de Eerste Kamer of Tweede Kamer besluit om één of meer leden niet te benoemen vanwege een ongeldige stemming, dan geeft de voorzitter dit door aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bij  provinciale statenverkiezingen, waterschapsverkiezingen of gemeenteraadsverkiezingen informeert de voorzitter gedeputeerde staten, het dagelijks bestuur van het waterschap respectievelijk het college van burgemeester en wethouders. Uiterlijk 30 dagen later vindt een nieuwe stemming plaats.

Officiële tekst Kieswet art. V 6

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Hertelling en herstemming

Gemeenteraadsverkiezingen, Hertelling en herstemming

Europees Parlementsverkiezing, Hertelling en herstemming

Provinciale Statenverkiezingen, Hertelling en herstemming

Waterschapsverkiezingen, Hertelling en herstemming

Eerste Kamerverkiezing, Hertelling en herstemming

Artikel V 7 Bevoegdheid deelname herstemming

Aan een herstemming mogen alleen kiezers deelnemen die eerder aan de ongeldig verklaarde stemming hebben deelgenomen.

Officiële tekst Kieswet art. V 7

Artikel V 8 Kennisgeving onjuiste uitslag

Als het volksvertegenwoordigend orgaan waarvoor de verkiezing heeft plaatsgevonden, besluit om één of meer van de benoemde leden vanwege een onjuist vastgestelde verkiezingsuitslag niet als lid toe te laten, informeert het orgaan het centraal stembureau hierover.

Officiële tekst Kieswet art. V 8

Artikel V 9 Nieuwe vaststelling uitslag

Uiterlijk 14 dagen na een besluit van het volksvertegenwoordigend orgaan om één of meer van de benoemde leden niet toe te laten vanwege een onjuist vastgestelde verkiezingsuitslag, stelt het centraal stembureau de verkiezingsuitslag opnieuw vast.

Officiële tekst Kieswet art. V 9

Artikel V 10 Kennisgeving onbenoembare kandidaat

Als een volksvertegenwoordigend orgaan besluit om een benoemd lid niet toe te laten, omdat hij niet voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap, dan informeert het orgaan het centraal stembureau hierover.

Officiële tekst Kieswet art. V 10

Artikel V 11 Start lidmaatschap vertegenwoordigend orgaan

Het lidmaatschap van een benoemd lid gaat in zodra hij bericht van het volksvertegenwoordigend orgaan over zijn toelating heeft gekregen.

Officiële tekst Kieswet art. V 11

Artikel V 12 Directe beslissing toelating leden provinciale staten, waterschap of gemeenteraad

Er wordt direct na het geloofsbrievenonderzoek besloten over de toelating van een gekozene tot provinciale staten, het algemeen bestuur van het waterschap of de gemeenteraad.

Officiële tekst Kieswet art. V 12

Artikel V 13 Bekendmaking beslissing toelating aan benoemde

De voorzitter van de provinciale staten, van het algemeen bestuur van het waterschap of van de gemeenteraad informeert de benoemde zo spoedig mogelijk over de beslissing over zijn toelating.

Officiële tekst Kieswet art. V 13

Artikel V 15 Verlenging zittingsduur aftredende leden

Als na verkiezingen de provinciale statenleden, algemeen bestuursleden van het waterschap of gemeenteraadsleden moeten aftreden, moeten de geloofsbrieven van meer dan de helft van het aantal nieuwe leden zijn goedgekeurd. Is dat niet het geval dan blijven de oude leden aan totdat deze goedkeuring er wel is.

Officiële tekst Kieswet art. V 15