Benoemingen

Het centraal stembureau binnen de provincie benoemt de Statenleden. Vervolgens beoordelen de Provinciale Staten of de verkozen verklaarde kandidaten kunnen worden toegelaten als lid.

Beeld: ©Paul de Kler

De Provinciale Staten controleren in een zogeheten geloofsbrievenonderzoek of de benoemde kandidaat aan de vereisten voor het lidmaatschap van de staten voldoet. Ook controleren de Provinciale Staten of de kandidaat geen nevenfuncties vervult die niet met het lidmaatschap samengaan.

Zie Kieswet art. V 4.