Vereisten lidmaatschap

Het centraal stembureau voor de Provinciale Statenverkiezingen benoemt de Statenleden. Vervolgens beoordeelt de Provinciale Staten of de verkozen verklaarde kandidaten kunnen worden toegelaten als lid.

Beeld: ©Peter van Oosterhout

De Provinciale Staten controleert in een zogeheten geloofsbrievenonderzoek of de benoemde kandidaten aan de vereisten voor het lidmaatschap voldoet. Ook controleert de Provinciale Staten of kandidaten geen nevenfuncties vervullen die niet met het lidmaatschap kunnen worden verenigd, zoals een ministerschap.

Zie Kieswet art. V 1, V 4.