Vereisten lidmaatschap

Het centraal stembureau binnen de provincie benoemt de statenleden. Vervolgens beoordelen de provinciale staten of de verkozen verklaarde kandidaten kunnen worden toegelaten als lid.

Beeld: ©Peter van Oosterhout

De provinciale staten controleren in een zogeheten geloofsbrievenonderzoek of de benoemde kandidaat aan de vereisten voor het lidmaatschap van de staten voldoet. Ook controleert provinciale staten of de kandidaat geen nevenfuncties vervult die niet met het lidmaatschap samen gaan. Een provinciale statenlid kan bijvoorbeeld niet ook tegelijkertijd lid van het algemeen bestuur van een waterschap zijn. Zie Kieswet art. V 4.