Verkiezing Europees Parlement Hoofdstuk Y 1-39

Artikel Y 1 Definities

Met de term ‘de Akte’ bedoelt de Kieswet de Akte voor de rechtstreekse verkiezing van Europees Parlementsleden. Met ‘lid van het Europees Parlement’ wordt een in Nederland gekozen Europees Parlementslid bedoeld.

Officiële tekst Kieswet art. Y 1

Artikel Y 2 Regels Tweede Kamer van toepassing bij Europees Parlement

Europees Parlementsleden worden gekozen volgens de regels die gelden voor de verkiezing van Tweede Kamerleden, tenzij in dit hoofdstuk van de Kieswet anders is bepaald.

Officiële tekst Kieswet art. Y 2

Artikel Y 3 Vereisten actief kiesrecht

Kiesgerechtigd voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement zijn degenen die de Nederlandse nationaliteit hebben, 18 jaar of ouder zijn, en niet uitgesloten van kiesrecht. Ook niet-Nederlandse onderdanen van de EU die binnen het Europese deel van Nederland wonen zijn kiesgerechtigd, als ze 18 jaar of ouder zijn en niet uitgesloten van kiesrecht.

Officiële tekst Kieswet art. Y 3

Meer informatie op deze website: 

Europees Parlementsverkiezing, Kiesgerechtigdheid

Artikel Y 4 Vereisten lidmaatschap Europees Parlement

Om lid van het Europees Parlement te zijn, moet iemand in de Europese Unie wonen, 18 jaar of ouder zijn en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht.

Officiële tekst Kieswet art. Y 4

Meer informatie op deze website: 

Europees Parlementsverkiezing, Kiesgerechtigdheid

Artikel Y 5 Zittingsduur leden Europees Parlement

Europees Parlementsleden worden gekozen voor 5 jaar.

Officiële tekst Kieswet art. Y 5

Meer informatie op deze website: 

Europees Parlementsverkiezing

Artikel Y 5a Registratieverzoek inwoners Caribisch Nederland

Nederlanders die op de dag van kandidaatstelling in Aruba, Curacao of Sint Maarten wonen, dienen hun registratieverzoek als kiezer voor de Europees Parlementsverkiezing in bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Officiële tekst Kieswet art. Y 5a

Artikel Y 6 Verklaring niet uitoefening kiesrecht in ander EU-land

Nederlanders die in een andere lidstaat van de Europese Unie (EU) wonen, kunnen alleen deelnemen aan de Europees Parlementsverkiezing in Nederland als zij hebben verklaard niet in een ander EU-land aan de verkiezing deel te nemen.

Officiële tekst Kieswet art. Y 6

Meer informatie op deze website: 

Europees Parlementsverkiezing, Kiesgerechtigdheid

Artikel Y 8 Dag van stemming en dag van kandidaatstelling

De stemming voor de leden van het Europees Parlement vindt plaats op de donderdag in de periode die is bepaald in artikel 11 van de Akte voor de rechtstreekse verkiezing van Europees Parlementsleden. De kandidaatstelling vindt plaats op de 44e dag voor de stemming.

Officiële tekst Kieswet art. Y 8

Artikel Y 10 Afwijzingsgronden registratie aanduiding politieke partij

Een registratieverzoek van een aanduiding voor de Europees Parlementsverkiezing wordt om dezelfde redenen afgewezen als een registratie voor de Tweede Kamerverkiezing. Daarnaast wordt het registratieverzoek afgewezen als de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenkomt met een andere geregistreerde aanduiding voor de Tweede Kamerverkiezing.

Officiële tekst Kieswet art. Y 10

Meer informatie op deze website: 

Europees Parlementsverkiezing, Beoordeling registratieverzoeken

Tweede Kamerverkiezing, Beoordeling registratieverzoeken

Artikel Y 11 Geen publicatie geregistreerde aanduidingen

Voorafgaand aan de Europees Parlementsverkiezing publiceert de Kiesraad geen overzicht van de door hem geregistreerde aanduidingen.

Officiële tekst Kieswet art. Y 11

Artikel Y 12 Kandidatenlijsten gelden voor heel Nederland

Nederland geldt bij de verkiezing voor het Europees Parlement als één kieskring. Alle politieke partijen die deelnemen aan de verkiezing leveren daarom maar één kandidatenlijst in.

Officiële tekst Kieswet art. Y 12

Meer informatie op deze website: 

Europees Parlementsverkiezing, Kandidaatstelling

Artikel Y 13 Verklaring kandidaat niet in ander land kandidaat

Bij de kandidatenlijst levert elke politieke partij van iedere kandidaat een schriftelijke verklaring in dat deze niet ook in een ander land van de Europese Unie kandidaat is voor het Europees Parlement.

Officiële tekst Kieswet art. Y 13

Meer informatie op deze website: 

Europees Parlementsverkiezing, Stukken kandidaatstelling

Artikel Y 15 Ontbreken verklaring kandidaat is verzuim

Als bij inlevering van de kandidatenlijst een verklaring van kandidaten ontbreekt dat zij zich alleen in Nederland kandidaatstellen voor het Europees Parlement dan geldt dit als een verzuim.

Officiële tekst Kieswet art. Y 15

Artikel Y 17 Schrapping kandidaten

De Kiesraad schrapt kandidaten van de kandidatenlijst die geen verklaring hebben ingeleverd waarin staat dat ze zich alleen in Nederland kandidaatstellen voor het Europees Parlement.

Officiële tekst Kieswet art. Y 17

Artikel Y 22a Stemming over geldige kandidatenlijsten hele land

Bij de verkiezing van het Europees Parlement wordt gestemd op kandidaten die staan op de kandidatenlijsten die voor het hele land geldig zijn verklaard.

Officiële tekst Kieswet art. Y 22a

Artikel Y 22b Openbaarmaking processen-verbaal na laatste stembussluiting

De processen-verbaal van de stembureaus en hoofdstembureaus worden pas openbaar gemaakt als de stembussen in alle EU-landen zijn gesloten.

Officiële tekst Kieswet art. Y 22b

Meer informatie op deze website: 

Europees Parlementsverkiezing, Uitslagen

Artikel Y 23 Processen-verbaal stembureaus naar Tweede Kamer

De stembureaus sturen hun proces-verbaal naar de hoofdstembureaus. De hoofdstembureaus sturen de processen-verbaal van de stembureaus naar de Tweede Kamer. Het centraal stembureau stuurt een kopie van het proces-verbaal van de zitting over de verkiezingsuitslag naar de Tweede Kamer. De Tweede Kamer bewaart de processen-verbaal 3 maanden en vernietigt de stukken daarna.

Officiële tekst Kieswet art. Y 23

Meer informatie op deze website: 

Europees Parlementsverkiezing, Vernietiging van stembescheiden

Artikel Y 23a Voorkeurdrempel

Een kandidaat moet 10% van de kiesdeler halen om met voorkeurstemmen in het Europees Parlement gekozen te worden.

Officiële tekst Kieswet art. Y 23a

Meer informatie op deze website: 

Europees Parlementsverkiezing, Zetelverdeling over kandidaten

Artikel Y 24 Meer regels definities in Kiesbesluit

In het Kiesbesluit kunnen meer regels staan over de Europees Parlementsverkiezingen.

Officiële tekst Kieswet art. Y 24

Artikel Y 25 Onderzoek geloofsbrieven door Tweede Kamer

De Tweede Kamer onderzoekt of de benoemde op basis van nationale regels als lid van het Europees Parlement wordt toegelaten.

Officiële tekst Kieswet art. Y 25

Meer informatie op deze website: 

Europees Parlementsverkiezing, Vereisten lidmaatschap

Artikel Y 26 Mededeling resultaat geloofsbrievenonderzoek

De voorzitter van de Tweede Kamer geeft de uitkomst van het geloofsbrievenonderzoek direct door aan het Europees Parlement en aan het benoemde lid.

Officiële tekst Kieswet art. Y 26

Meer informatie op deze website: 

Europees Parlementsverkiezing, Vereisten lidmaatschap

Artikel Y 27 Vervulling vacatures

Bij de vervulling van vacatures voor het Europees Parlement is hoofdstuk W van de Kieswet, de opvolging, van toepassing.

Officiële tekst Kieswet art. Y 27

Meer informatie op deze website: 

Europees Parlementsverkiezing, Tussentijdse benoemingen

Artikel Y 28 Einde lidmaatschap bij ontbreken vereiste voor lidmaatschap

Als een lid van het Europees Parlement niet meer voldoet aan één van de vereisten voor het lidmaatschap, dan houdt zijn lidmaatschap op.

Officiële tekst Kieswet art. Y 28

Meer informatie op deze website: 

Europees Parlementsverkiezing, Vereisten lidmaatschap

Artikel Y 29 Mededeling verlies vereiste lidmaatschap

Als een Europees Parlementslid niet meer voldoet aan één van de vereisten voor het lidmaatschap, dan moet hij dit melden bij de voorzitter van de Tweede Kamer.

Officiële tekst Kieswet art. Y 29

Artikel Y 30 Einde lidmaatschap

Als de Tweede Kamer bericht krijgt van het Europees Parlement dat het lidmaatschap van een Europees Parlementslid is beëindigd vanwege ontslag, overlijden of een onverenigbare nevenfunctie, dan geeft hij dit direct door aan de Kiesraad.

Officiële tekst Kieswet art. Y 30

Artikel Y 31 Keuze land van stemming voor inwoner ander EU-land

Een niet-Nederlandse kiezer uit een ander EU-land die in het Europese deel van Nederland woont, kiest of hij deelneemt aan de verkiezing in Nederland of in zijn vaderland.

Officiële tekst Kieswet art. Y 31

Artikel Y 32 Registratieverzoek kiezer uit ander EU-land

Gemeenten registreren kiezers uit een ander EU-land die hiervoor een schriftelijk verzoek hebben ingediend.

Officiële tekst Kieswet art. Y 32

Artikel Y 33 Permanente registratie inwoner ander EU-land

Kiezers uit andere EU-landen blijven als kiezer geregistreerd, zolang zij ingezetenen zijn van een Nederlandse gemeente of totdat de registratie van de kiesgerechtigdheid van die persoon is geschrapt.

Officiële tekst Kieswet art. Y 33

Artikel Y 33a Schrapping registratie kiezer

Gemeenten schrappen de registratie van een kiezer uit een ander EU-land als deze Nederlander wordt.

Officiële tekst Kieswet art. Y 33a

Artikel Y 34 Bekendmaking kandidaatstelling inwoners ander EU-land

In een publicatie wordt bekend gemaakt dat ook niet-Nederlanders uit andere EU-landen zich kandidaat kunnen stellen voor de Europees Parlementsverkiezing.

Officiële tekst Kieswet art. Y 34

Artikel Y 35 Verklaring kandidaat ander EU-land

Een niet-Nederlandse kandidaat uit een ander EU-land levert een verklaring in dat hij in zijn land van herkomst niet is uitgesloten van het recht om gekozen te worden (passief kiesrecht). Om deze verklaring te kunnen toetsen, verklaart hij ook zijn nationaliteit en zijn laatste woonplaats in het betreffende EU-land.

Officiële tekst Kieswet art. Y 35

Meer informatie op deze website: 

Europees Parlementsverkiezing, Stukken kandidaatstelling

Artikel Y 35a Schrapping kandidaat bij ontbreken verklaring uitsluiting kiesrecht

Het centraal stembureau schrapt kandidaten uit andere EU-landen van de kandidatenlijst als zij niet verklaard hebben dat zij in het land van herkomst niet van het passief kiesrecht zijn uitgesloten.

Officiële tekst Kieswet art. Y 35a

Artikel Y 35b Doorzending verklaring naar autoriteit EU-land

De Kiesraad stuurt een verklaring van een niet-Nederlandse kandidaat uit een ander EU-land, waarin staat dat hij niet is uitgesloten van het passief kiesrecht, ter toetsing door naar de autoriteit in dat EU-land.

Officiële tekst Kieswet art. Y 35b

Meer informatie op deze website: 

Europees Parlementsverkiezing, Stukken kandidaatstelling

Artikel Y 35c Gevolgen retourontvangst verklaring kandidaat

De Kiesraad schrapt een niet-Nederlandse kandidaat van de kandidatenlijst als vóór de zitting over de kandidatenlijsten blijkt dat deze in het EU-land van herkomst is uitgesloten van het passief kiesrecht. Als de Raad deze verklaring later ontvangt, dan stuurt hij de verklaring door naar de Tweede Kamer.

Officiële tekst Kieswet art. Y 35c

Artikel Y 36 Bekendmaking kandidaatstelling inwoners EU-landen

De Kiesraad informeert andere EU-landen via de minister van Buitenlandse Zaken over de kandidaatstelling van hun staatsburgers.

Officiële tekst Kieswet art. Y 36

Artikel Y 38 Verklaring Nederlander in ander EU-land over uitsluiting kiesrecht

Een ander EU-land kan de Kiesraad vragen of een Nederlander uitgesloten is van het passief kiesrecht.

Officiële tekst Kieswet art. Y 38

Artikel Y 39 Formulieren verkiezingsprocedure

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan formulieren vaststellen voor handelingen in de verkiezingsprocedure. Bijvoorbeeld voor de registratie van kiezers, ondersteuningsverklaringen en kandidatenlijsten.

Officiële tekst Kieswet art. Y 39