Tussentijdse benoemingen

Kandidaten voor het Europees Parlement worden gekozen voor een periode van 5 jaar. Het kan echter voorkomen dat iemand eerder wil stoppen. Er ontstaat dan een tussentijdse vacature.

Beeld: Hans Moolenaar Mediatheek Rijksoverheid

Het is een taak van de voorzitter van het centraal stembureau (de Kiesraad) om een ander lid te benoemen in een vacature. De voorzitter benoemt de kandidaat die het hoogst staat op de lijst waarop het vetrekkende Parlementslid is verkozen en gaat hierbij uit van de lijstvolgorde zoals die na de verkiezing is vastgesteld (waarbij rekening is gehouden met voorkeursstemmen). Zie Kieswet art. W 1.

Gepasseerd worden onder andere:
• kandidaten die al zijn benoemd
• kandidaten die de voorzitter van het centraal stembureau al hebben laten weten niet benoemd te willen worden

Zie Kieswet art. W 2.

Als niemand van de lijst kan worden benoemd, dus wanneer de lijst is uitgeput, blijft de zetel onbezet. Maakt de lijst echter deel uit van een lijstengroep, dan gaat de zetel 'over' naar een andere lijst binnen die groep. Zie Kieswet art. W 3.

Benoeming en toelating

Pas als de vacature daadwerkelijk is ontstaan, en dat is met ingang van de ontslagdatum, kan de voorzitter van het centraal stembureau besluiten om een opvolger te benoemen. Zie Kieswet art. W 1.
Met ingang van de ontslagdatum eindigt het lidmaatschap van het Europees Parlement voor het vertrekkende Parlementslid.

Een kandidaat heeft bij benoeming 28 dagen de tijd om mede te delen of hij de benoeming aanneemt. De Tweede Kamer onderzoekt vervolgens of de kandidaat als Nederlands lid van het Europees Parlement kan worden toegelaten. Daarna toetst het Europees Parlement opnieuw of de benoemde als lid kan worden toegelaten, maar dan aan de hand van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement. Benoeming als Parlementslid betekent dus niet per definitie dat de betreffende kandidaat zitting neemt in het Europees Parlement. Hij kan zijn benoeming niet aannemen of niet tot het Parlement worden toegelaten. In dat geval moet een nieuwe kandidaat worden benoemd.