Beoordeling registratieverzoeken

De Kiesraad toetst als centraal stembureau of een partijnaam (aanduiding) kan worden opgenomen in het register. De Kiesraad toetst alleen de aanduiding zelf, en niet de doelstelling of de activiteiten van de partij. Wel controleert de Kiesraad of er sprake is van een politieke partij. Dit gebeurt aan de hand van de statuten en/of de feitelijke activiteiten van de partij.

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis

Redenen voor afkeuring registratieverzoek

De Kiesraad kan een registratieverzoek in de volgende gevallen afkeuren:

• De aanduiding is in strijd met de openbare orde.

• De aanduiding is verwarrend omdat hij helemaal of voor een groot deel overeenkomt met een al geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering (in het Europees Parlement of de Tweede Kamer), of met een aanduiding waarvoor al eerder een registratieverzoek is ingediend.

• De aanduiding is op een andere manier misleidend voor de kiezers.

• De aanduiding bevat meer dan 35 letters of andere tekens
(voor meer informatie over de regels voor namen van partijen, zie de Beleidsregel schrijfwijzer van een aanduiding).

• De aanduiding komt geheel of voor een groot deel overeen met die van een door de rechter verboden en ontbonden rechtspersoon.

• Op dezelfde dag wordt bij de Kiesraad een verzoek ingediend tot registratie van dezelfde of bijna dezelfde aanduiding. 

Zie Kieswet art. Y 10.

Termijn indiening en beoordeling registratieverzoek

Het registratieverzoek moet uiterlijk 42 dagen voor de dag van kandidaatstelling door de Kiesraad zijn ontvangen. Voor de Europees parlementsverkiezing van 6 juni 2024 is dat 12 maart 2024. Alleen partijen die hun aanduiding tijdig voor de kandidaatstelling hebben laten registreren, kunnen met deze aanduiding meedoen aan de eerstvolgende Europees Parlementsverkiezing. De Kieswet zegt niets over de termijn waarbinnen de Kiesraad een besluit moet nemen over het verzoek. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren. Normaal gesproken reageert de Kiesraad binnen 6 weken op verzoeken. In verkiezingstijd gaat dit sneller. Politieke partijen krijgen de mogelijkheid om ontbrekende of verkeerde documenten die bij het verzoek moeten worden ingediend aan te vullen of te herstellen. Het verzoek en de bijbehorende documenten kunnen per e-mail worden verzonden.

Wijziging naam politieke partij

Als u de partijnaam wilt wijzigen, dient u een schriftelijk wijzigingsverzoek in bij de Kiesraad. De Kiesraad controleert of het wijzigingsverzoek is ingediend door het daartoe bevoegde bestuur van uw partij. De Kiesraad beoordeelt dit verzoek op dezelfde manier als bij de beoordeling van een registratieverzoek van een partijnaam. U hoeft hiervoor geen waarborgsom te betalen.
Zie Kieswet art. G 1.

Beroep tegen besluit over partijnaam

Belanghebbenden kunnen in beroep gaan tegen het besluit van het centraal stembureau over de goedkeuring of afwijzing van een registratieverzoek. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Het beroepschrift moet uiterlijk 6 dagen na publicatie van het besluit van de Kiesraad in de Staatscourant worden ingediend.
Zie Kieswet art. G 5.