Kieskringen en samenstelling stembureaus Hoofdstuk E 1-22

Artikel E 1 Verdeling kiesgebied in kieskringen

Voor de Tweede Kamerverkiezing is Nederland verdeeld in 20 kieskringen. Voor de provinciale statenverkiezingen gelden de 19 kieskringen in het Europese deel van Nederland. Voor waterschapsverkiezingen vormt elk waterschap één kieskring. Voor gemeenteraadsverkiezingen vormt elke gemeente één kieskring.

Officiële tekst Kieswet art. E 1

Meer informatie op deze website: 

Provinciale Statenverkiezingen, Kieskringen

Tweede Kamerverkiezing, Kieskringen

Artikel E 3 Instelling en samenstelling stembureaus

Gemeenten zorgen dat er voldoende stembureaus zijn in hun gemeente. De stembureaus voor de provinciale statenverkiezing worden ook gebruikt voor de waterschapsverkiezing. Een stembureau bestaat uit ten minste 3 leden, van wie er één voorzitter is.

Officiële tekst Kieswet art. E 3

Meer informatie op deze website: 

Gemeenteraadsverkiezingen, Leden stembureau

Europees Parlementsverkiezing, Leden stembureau

Provinciale Statenverkiezingen, Leden stembureau

Waterschapsverkiezingen, Leden stembureau

Tweede Kamerverkiezing, Leden stembureau

Artikel E 4 Benoeming stembureauleden

Gemeenten benoemen voor elke verkiezing stembureauleden en plaatsvervangende leden. Leden moeten minimaal 18 jaar zijn en een training volgen. Het lidmaatschap eindigt nadat over de toelating van de gekozenen is beslist.

Officiële tekst Kieswet art. E 4

Meer informatie op deze website: 

Gemeenteraadsverkiezingen, Leden stembureau

Europees Parlementsverkiezing, Leden stembureau

Provinciale Statenverkiezingen, Leden stembureau

Waterschapsverkiezingen, Leden stembureau

Tweede Kamerverkiezing, Leden stembureau

Artikel E 5 Briefstembureaus Tweede Kamerverkiezing

Voor de Tweede Kamerverkiezing stelt de gemeente Den Haag een briefstembureau in de gemeente in.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt bij de Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten voor de Tweede Kamerverkiezing een briefstembureau in.

Officiële tekst Kieswet art. E 5

Artikel E 6 benoeming leden briefstembureau

De leden van het briefstembureau in Den Haag worden benoemd door de Burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benoemt de leden van de briefstembureaus bij de Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Officiële tekst Kieswet art. E 6

Artikel E 7 Gemeentelijk stembureaus

Voor elke verkiezing wordt in iedere gemeente een gemeentelijk stembureau ingesteld. Bij gecombineerde verkiezingen voor de Provinciale Staten en het waterschap kunnen er een of meerdere gemeentelijk stembureaus ingesteld worden.

Officiële tekst Kieswet art. E 7

Meer informatie op deze website: 

Gemeentelijk stembureau provincialestatenverkiezingen

Artikel E 8 Lidmaatschap gemeentelijk stembureau

Gemeenten benoemen de leden en plaatsvervangende leden van het gemeentelijk stembureau. Leden moeten minimaal 18 jaar zijn. Het lidmaatschap eindigt nadat over de toelating van de gekozenen is beslist.

Officiële tekst Kieswet art. E 8

Artikel E 9 Verdere regels gemeentelijk stembureau

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de samenstelling en werkwijze van het gemeentelijk stembureau.

Officiële tekst Kieswet art. E 9

Artikel E 10 Instelling en samenstelling hoofdstembureaus Tweede Kamerverkiezing

Voor de Tweede Kamerverkiezing wordt voor elke kieskring een hoofdstembureau ingesteld. Het hoofdstembureau bestaat uit 5 leden, van wie er één voorzitter is.

Officiële tekst Kieswet art. E 10

Meer informatie op deze website:

Tweede Kamerverkiezing, Centraal stembureau en hoofdstembureaus

Artikel E 11 Instelling en samenstelling hoofdstembureaus provinciale statenverkiezingen

Voor provinciale statenverkiezingen waarbij de provincie in meerdere kieskringen is ingedeeld, wordt voor elke kieskring een hoofdstembureau ingesteld. Het hoofdstembureau bestaat uit 5 leden, van wie er één voorzitter is.

Officiële tekst Kieswet art. E 11

Meer informatie op deze website: 

Provinciale Statenverkiezingen, Centraal stembureau en hoofdstembureaus

Artikel E 12 Lidmaatschap en zittingsduur hoofdstembureauleden

Leden van het hoofdstembureau moeten minimaal 18 jaar zijn. Het lidmaatschap van het hoofdstembureau eindigt van rechtswege nadat over de toelating van de gekozenen is beslist. Iemand die tussentijds wordt benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, zou aftreden.

Officiële tekst Kieswet art. E 12

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Centraal stembureau en hoofdstembureaus

Provinciale Statenverkiezingen, Centraal stembureau en hoofdstembureaus

Artikel E 13 Nationaal briefstembureau

Voor de Tweede kamerverkiezing stelt de gemeente Den haag een nationaal briefstembureau in. Het nationaal briefstembureau bestaat uit vijf leden, van wie er één voorzitter en één plaatsvervangend voorzitter is. Leden van het nationaal briefstembureau moeten minimaal 18 jaar zijn.

Officiële tekst Kieswet art. E 13

Artikel E 14 Verdere regels hoofd- en nationaal briefstembureau

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de samenstelling en werkwijze van het hoofdstembureau en het nationaal briefstembureau.

Officiële tekst Kieswet art. E 14

Artikel E 15 Instelling en samenstelling centraal stembureau

Voor elke verkiezing wordt een centraal stembureau ingesteld.

Officiële tekst Kieswet art. E 15

Artikel E 16 Centraal stembureau Tweede Kamerverkiezing

Bij de Tweede Kamerverkiezing treedt de Kiesraad op als centraal stembureau.

Officiële tekst Kieswet art. E 16

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Centraal stembureau en hoofdstembureaus

Artikel E 17 Centraal stembureau Provinciale Statenverkiezing

Voor Provinciale Statenverkiezing is het centraal stembureau gevestigd in de gemeente waar de vergadering van de staten wordt gehouden. Het centraal stembureau bestaat uit vijf leden, van wie er één voorzitter en één plaatsvervangend voorzitter is. De voorzitter is de burgemeester van de gemeente waar het centraal stembureau is gevestigd. De plaatsvervangend voorzitter en de andere leden, alsmede drie plaatsvervangende leden, worden benoemd en ontslagen door gedeputeerde staten.

Officiële tekst Kieswet art. E 17

Meer informatie op deze website: 

Provinciale Statenverkiezing, Centraal stembureau, hoofdstembureaus en gemeentelijkstembureau

Artikel E 18 centraal stembureau waterschapsverkiezing

Voor de waterschapsverkiezing is het centraal stembureau gevestigd in een gemeente binnen het waterschap.  Het centraal stembureau bestaat uit vijf leden, van wie er één voorzitter en één plaatsvervangend voorzitter is. De voorzitter van het waterschap is voorzitter van het centraal stembureau. De plaatsvervangend voorzitter en de andere leden, alsmede drie plaatsvervangende leden, worden benoemd en ontslagen door het dagelijks bestuur van het waterschap.

Officiële tekst Kieswet art. E 18

Meer informatie op deze website: 

Waterschapsverkiezing, Centraal stembureau, hoofdstembureaus en gemeentelijkstembureau

Artikel E 19 centraal stembureau gemeenteraadsverkiezing

Voor de gemeenteraadsverkiezing bestaat het centraal stembureau uit drie of vijf leden, van wie er één voorzitter en één plaatsvervangend voorzitter is. De burgemeester is voorzitter van het centraal stembureau. De plaatsvervangend voorzitter en de andere leden, alsmede drie plaatsvervangende leden, worden benoemd en ontslagen door burgemeester en wethouders.

Officiële tekst Kieswet art. E 19

Meer informatie op deze website: 

Gemeenteraadsverkiezing, Centraal stembureau en gemeentelijkstembureau

Artikel E 20 Lidmaatschap en zittingsduur centraal stembureau

Leden van het centraal stembureau, niet zijnde de Kiesraad, moeten minmaal 18 jaar zijn. Zij worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een lid dat later is benoemd ter vervanging van een ander lid, treedt af op het momment dat degene die hij vervangen heeft af zou treden.

Officiële tekst Kieswet art. E 20

Meer informatie op deze website: 

Gemeenteraadsverkiezing, Centraal stembureau en gemeentelijkstembureau

Waterschapsverkiezing, Centraal stembureau en gemeentelijkstembureau

Provinciale Statenverkiezing, Centraal stembureau, hoofdstembureaus en gemeentelijkstembureau

Artikel E 21 Zitting centraal stembureau

Burgemeester en wethouders wijzen een locatie aan voor de zitting van het centraal stembureau voor de gemeenteraadsverkiezing en de provinciale statenverkiezing. Bij waterschapsverkiezingen wijst het dagelijks bestuur van het waterschap een geschikte locatie aan.

Officiële tekst Kieswet art. E 21

Artikel E 22 Verdere regels centraal stembureau

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de samenstelling en werkwijze van centraal stembureaus, niet zijnde de Kiesraad.

Officiële tekst Kieswet art. E 22