Centraal stembureau en hoofdstembureau

Voor de waterschapsverkiezingen wordt per waterschap een hoofdstembureau ingesteld. Het hoofdstembureau van een waterschap treedt ook op als centraal stembureau.

Beeld: Kiesraad

Het hoofdstembureau bestaat uit 5 leden, van wie er één voorzitter is en één plaatsvervangend voorzitter. Zie Kieswet art. E 6a. Voorzitter is de voorzitter van het waterschap. De plaatsvervangend voorzitter en de andere leden worden benoemd en ontslagen door het dagelijks bestuur van het waterschap. Het hoofdstembureau van een waterschap is gevestigd in een gemeente die daartoe door het algemeen bestuur is aangewezen. De hoofdstembureauleden worden voor 4 kalenderjaren benoemd. Zie Kieswet art. E 8.

Taken centraal stembureau en hoofdstembureau

Voor de waterschapsverkiezing treedt het hoofdstembureau ook als centraal stembureau op. De taken van het centraal stembureau en het hoofdstembureau zijn:

  • de registratie van namen ('aanduidingen') van politieke partijen
  • het in ontvangst nemen van de kandidatenlijsten
  • de beoordeling van de geldigheid van de kandidatenlijsten en de handhaving van de daarop voorkomende kandidaten
  • de nummering van de kandidatenlijsten
  • het vaststellen van de verkiezingsuitslag en het benoemen van kandidaten
  • het vervullen van vacatures