Beoordeling kandidatenlijsten

Op de dag van kandidaatstelling leveren partijen tussen 9.00 en 17.00 uur hun kandidatenlijsten in bij het centraal stembureau. Het centraal stembureau controleert vervolgens de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de partijnaam ('aanduiding').

Niet-openbare zitting: onderzoek ingeleverde kandidatenlijsten

Het onderzoek naar de kandidatenlijsten gebeurt in een niet-openbare zitting van het centraal stembureau op de dag na de dag van kandidaatstelling. Zie Kieswet art. I 1. Bij de verkiezing van de provinciale staten treedt het hoofdstembureau van de kieskring waarin de gemeente is gelegen waar de vergadering van de staten wordt gehouden, als centraal stembureau op. Zie Kieswet art. E 11. Het centraal stembureau legt de kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen direct na het onderzoek van de lijsten ter inzage, samen met het proces-verbaal van de zitting. Zie Kieswet art. I 3 en Kieswet art. I 18.

Verzuimen

Als er bij de beoordeling van de lijsten verzuimen blijken - er ontbreken bijvoorbeeld stukken -  dan stelt het centraal stembureau de inleveraar van de kandidatenlijst hiervan op de hoogte. Hij of zij kan dan binnen 3 dagen de verzuimen herstellen door de ontbrekende of onvolledige stukken aan te vullen bij het centraal stembureau. Zie Kieswet art. I 2.

Openbare zitting: geldigheid kandidatenlijsten

Drie dagen na de niet-openbare zitting beslist het centraal stembureau in een openbare zitting over de geldigheid van de lijsten, de daarop voorkomende kandidaten, en de aanduidingen. Zie Kieswet art. I 4. Ook nummert het centraal stembureau in deze zitting de kandidatenlijsten. Zie Kieswet art. I 12. Het centraal stembureau publiceert het proces-verbaal (papieren verslag) van deze openbare zitting online. Ook wordt het proces-verbaal ter inzage gelegd bij het centraal stembureau. Zie Kieswet art. I 18.

Gebruik van OSV

Centrale stembureaus kunnen voor het inlezen, onderzoeken en vaststellen van kandidatenlijsten gebruikmaken van Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). Ook faciliteert OSV het aanmaken van verzuimbrieven aan politieke partijen en de vereiste processen-verbaal voor beoordeling en vaststelling van kandidatenlijsten.

Beroep bij de Raad van State

Tegen de beslissing van het centraal stembureau is beroep bij de Raad van State mogelijk. Zie Kieswet art. I 7. Elke belanghebbende en kiezer kan binnen 4 dagen beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissing van het centraal stembureau over de nummering van de kandidatenlijsten. Zie Algemene wet bestuursrecht art. 8:4. Nadat de lijsten onherroepelijk zijn vastgesteld, worden ze openbaar gemaakt. Zie Kieswet art. I 17.

Vernietiging kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen

Het centraal stembureau vernietigt de ingeleverde kandidatenlijsten en de daarbij horende stukken, met uitzondering van de instemmingsverklaringen, na de vaststelling van de uitslag. Van de vernietiging wordt proces-verbaal opgemaakt. Zie Kieswet art. I 19.