Beoordeling kandidatenlijsten

Op de dag van kandidaatstelling leveren partijen tussen 9.00 en 17.00 uur hun kandidatenlijsten in bij het centraal stembureau. Het centraal stembureau onderzoekt vervolgens de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de partijnaam (aanduiding).

Niet-openbare zitting: onderzoek ingeleverde kandidatenlijsten

Het onderzoek naar de kandidatenlijsten gebeurt in een niet-openbare zitting van het centraal stembureau de dag na de dag van kandidaatstelling. Het centraal stembureau legt de kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen onmiddellijk na het onderzoek van de lijsten ter inzage, samen met het proces-verbaal (papieren verslag) van de zitting.

Zie Kieswet art. E 11, I 1, I 3 en I 18.

Verzuimen

Als er bij de beoordeling van de lijsten verzuimen blijken - er ontbreken bijvoorbeeld stukken -  dan stelt het centraal stembureau de inleveraar van de kandidatenlijst hiervan op de hoogte. Hij of zij kan dan binnen twee dagen de verzuimen herstellen.

Zie Kieswet art. I 2.

Openbare zitting: geldigheid kandidatenlijsten

Drie dagen na de besloten zitting beslist het centraal stembureau in een openbare zitting over de geldigheid van de lijsten, de daarop voorkomende kandidaten, en de partijnamen. Ook nummert het centraal stembureau in deze zitting de geldige kandidatenlijsten.

Het centraal stembureau publiceert het proces-verbaal (papieren verslag) van deze openbare zitting in het provinciaal blad. Hiernaast wordt het verslag ter inzage gelegd bij het centraal stembureau.

Zie Kieswet art. I 4. Zie Kieswet art. I 12. Zie Kieswet art. I 18.

Gebruik van OSV2020

Centraal stembureaus kunnen voor het inlezen, onderzoeken en vaststellen van kandidatenlijsten gebruikmaken van Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020).

Met OSV2020 kunnen verzuimbrieven voor politieke partijen en de vereiste proces-verbalen voor de beoordeling en vaststelling van kandidatenlijsten gemaakt worden. Politieke partijen OSV2020 gebruiken voor het opstellen van de kandidatenlijst en het aanmaken van de benodigde documenten.

Beroep bij de Raad van State

Tegen de beslissing van het centraal stembureau is beroep bij de Raad van State mogelijk. Elke belanghebbende kan binnen vier dagen beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissing van het centraal stembureau over de nummering van de kandidatenlijsten. Nadat de lijsten onherroepelijk zijn vastgesteld, worden ze gepubliceerd.

Zie Kieswet art. I 7 en  I 17.

Vernietiging kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen

Het centraal stembureau vernietigt de ingeleverde kandidatenlijsten en de daarbij horende stukken, met uitzondering van de instemmingsverklaringen, na de vaststelling van de uitslag. Van de vernietiging wordt een proces-verbaal (papieren verslag) gemaakt.

Zie Kieswet art. I 19.