Wanneer zijn de ingeleverde kandidatenlijsten in te zien en wanneer zijn ze definitief?

De dag na de dag van kandidaatstelling onderzoekt het centraal stembureau om 16.00 uur in een niet-openbare zitting de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de geplaatste partijnaam (‘aanduiding’).

Niet-openbare zitting: onderzoek ingeleverde kandidatenlijsten

De dag na de dag van kandidaatstelling onderzoekt het centraal stembureau om 16.00 uur in een niet-openbare zitting de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de geplaatste partijnaam (‘aanduiding’). Zie Kieswet art. I 1 en art. I 2.  Als er bij het onderzoek naar de ingeleverde kandidatenlijsten verzuimen blijken - er ontbreken bijvoorbeeld stukken -  dan stelt het centraal stembureau de inleveraar van de kandidatenlijst hiervan op de hoogte. Hij of zij kan dan binnen 2 dagen de verzuimen herstellen door de stukken aan te vullen.

Terinzagelegging lijsten

Direct na dit onderzoek legt het centraal stembureau de kandidatenlijsten en eventuele ondersteuningsverklaringen ter inzage. Zie Kieswet art. I 3. Op deze lijsten staan ook geboortedata van kandidaten. De ingeleverde kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen liggen ter inzage tot de dag nadat onherroepelijk is beslist over de geldigheid van de ingeleverde lijsten.  Het centraal stembureau vernietigt de ingeleverde kandidatenlijsten en de daarbij horende stukken, met uitzondering van de instemmingsverklaringen, na de vaststelling van de uitslag. Van de vernietiging wordt proces-verbaal opgemaakt. Zie Kieswet art. I 19.

Hiermee wordt voorkomen dat in de toekomst nog persoonlijke gegevens die op de originele kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen stonden, achterhaald kunnen worden.

Openbare zitting: geldigheid kandidatenlijsten

Op de laatste dag voor het herstel van verzuimen maakt het centraal stembureau in een openbare zitting om 10.00 uur zijn beslissing bekend over de geldigheid van de kandidatenlijsten en de daarop voorkomende kandidaten. Zie Kieswet art. I 4. Ook worden in deze zitting de geldige lijsten genummerd. Van de zitting voor het vaststellen van de geldigheid en nummering van kandidatenlijsten maakt het centraal stembureau een proces-verbaal. Het proces-verbaal (papieren verslag) van deze openbare zitting wordt online gepubliceerd. Ook wordt het proces-verbaal ter inzage gelegd bij het centraal stembureau.

Terinzagelegging vastgestelde kandidatenlijsten

Het proces-verbaal van de zitting over de geldigheid van kandidatenlijsten wordt ter inzage gelegd. Belanghebbenden hebben hierna 4 dagen de tijd om in beroep te gaan tegen beslissingen van het centraal stembureau (de lijstnummering uitgezonderd). De Raad van State doet maximaal 6 dagen later een uitspraak over beroepszaken. Na deze termijn zijn de kandidatenlijsten onherroepelijk vastgesteld. De definitief vastgestelde kandidatenlijsten worden zo spoedig mogelijk openbaar gemaakt. Zie Kieswet art. I 17. Op deze definitief vastgestelde lijsten staan geen geboortedata van kandidaten meer.