Onderzoek en nummering kandidatenlijsten Hoofdstuk I 1-19

Artikel I 1 Onderzoek kandidatenlijsten

Het centraal stembureau onderzoekt de kandidatenlijsten in een zitting op de dag na de dag van kandidaatstelling. Bij verkiezingen voor de Tweede Kamer of provinciale staten stuurt het centraal stembureau een afschrift van de kandidatenlijsten naar de hoofdstembureaus.

Officiële tekst Kieswet art. I 1

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Beoordeling Kandidatenlijsten

Gemeenteraadsverkiezingen, Beoordeling Kandidatenlijsten

Europees Parlementsverkiezing, Beoordeling Kandidatenlijsten

Provinciale Statenverkiezingen, Beoordeling Kandidatenlijsten

Waterschapsverkiezingen, Beoordeling Kandidatenlijsten

Artikel I 2 Melding verzuim aan inleveraar en mogelijkheid herstel

Als bij het onderzoek van een kandidatenlijst blijkt dat informatie ontbreekt, dan geeft het centraal stembureau dit door aan degene die de lijst heeft ingeleverd. De inleveraar kan binnen 3 dagen na het onderzoek eventuele verzuimen herstellen bij het centraal stembureau.

Officiële tekst Kieswet art. I 2

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Beoordeling Kandidatenlijsten

Gemeenteraadsverkiezingen, Beoordeling Kandidatenlijsten

Europees Parlementsverkiezing, Beoordeling Kandidatenlijsten

Provinciale Statenverkiezingen, Beoordeling Kandidatenlijsten

Waterschapsverkiezingen, Beoordeling Kandidatenlijsten

Artikel I 3 Terinzagelegging kandidatenlijsten

Het centraal stembureau legt de kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen direct na het onderzoek van de lijsten ter inzage.

Officiële tekst Kieswet art. I 3

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Beoordeling Kandidatenlijsten

Gemeenteraadsverkiezingen, Beoordeling Kandidatenlijsten

Europees Parlementsverkiezing, Beoordeling Kandidatenlijsten

Provinciale Statenverkiezingen, Beoordeling Kandidatenlijsten

Waterschapsverkiezingen, Beoordeling Kandidatenlijsten

Artikel I 4 Beslissing centraal stembureau geldigheid kandidatenlijsten

Drie dagen na het onderzoek over de kandidatenlijsten beslist het centraal stembureau in een zitting over de geldigheid van de kandidatenlijsten.

Officiële tekst Kieswet art. I 4

Meer informatie op deze website: 

Gemeenteraadsverkiezingen, Beoordeling Kandidatenlijsten

Provinciale Statenverkiezingen, Beoordeling Kandidatenlijsten

Waterschapsverkiezingen, Beoordeling Kandidatenlijsten

Artikel I 5 Ongeldige kandidatenlijsten

Kandidatenlijsten zijn onder meer ongeldig wanneer deze niet op de dag van kandidaatstelling tussen 9.00 en 17.00 uur persoonlijk zijn ingeleverd bij het centraal stembureau, wanneer de waarborgsom niet is betaald, of als stukken ontbreken.

Officiële tekst Kieswet art. I 5

Artikel I 6 Schrapping kandidaten en schapping/wijziging aanduiding politieke partij

Het centraal stembureau schrapt kandidaten van de lijst onder meer wanneer deze onjuist zijn vermeld. Zo nodig wordt de spelling van de naam van een politieke partij in overeenstemming gebracht met de aanduiding waaronder zij geregistreerd staat.

Officiële tekst Kieswet art. I 6

Artikel I 7 Beroep tegen beslissing geldigheid kandidatenlijst

Belanghebbenden en kiezers kunnen beroep instellen tegen een beslissing van het centraal stembureau over de geldigheid van kandidatenlijsten.

Officiële tekst Kieswet art. I 7

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Beoordeling Kandidatenlijsten

Gemeenteraadsverkiezingen, Beoordeling Kandidatenlijsten

Europees Parlementsverkiezing, Beoordeling Kandidatenlijsten

Provinciale Statenverkiezingen, Beoordeling Kandidatenlijsten

Waterschapsverkiezingen, Beoordeling Kandidatenlijsten

Artikel I 8 Herstel verzuim kandidatenlijst bij Raad van State

Als het centraal stembureau een kandidatenlijst voor een kieskring ongeldig verklaart zonder de inleveraar van de lijst te informeren over de verzuimen, dan kan de inleveraar – als deze bij de rechter in beroep is gegaan tegen het besluit – de verzuimen gedurende de rechtsprocedure alsnog herstellen.

Officiële tekst Kieswet art. I 8

Artikel I 12 Nummering kandidatenlijsten

In een openbare zitting nummert het centraal stembureau de geldige kandidatenlijsten.

Officiële tekst Kieswet art. I 12

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Lijstnummering

Gemeenteraadsverkiezingen, Lijstnummering

Europees Parlementsverkiezing, Lijstnummering

Provinciale Statenverkiezingen, Lijstnummering

Waterschapsverkiezingen, Lijstnummering

Artikel I 13 Lijstengroepen en gelijkluidende lijsten

Bij de nummering van kandidatenlijsten gelden lijstengroepen en een stel gelijkluidende lijsten als één lijst.

Officiële tekst Kieswet art. I 13

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Lijstnummering

Gemeenteraadsverkiezingen, Lijstnummering

Artikel I 14 Volgorde nummering kandidatenlijsten

In de zitting over de kandidatenlijsten nummert het centraal stembureau eerst de lijsten van partijen die bij de laatste verkiezing één of meer zetels hebben behaald. De lijsten krijgen hun nummer in de volgorde van het aantal verkregen stemmen. De lijst waarop de meeste stemmen zijn uitgebracht, krijgt nummer 1.

Officiële tekst Kieswet art. I 14

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Lijstnummering

Gemeenteraadsverkiezingen, Lijstnummering

Europees Parlementsverkiezing, Lijstnummering

Provinciale Statenverkiezingen, Lijstnummering

Waterschapsverkiezingen, Lijstnummering

Artikel I 15 Openbaarmaking toegekende nummers

Direct na de nummering van de kandidatenlijsten publiceert het centraal stembureau een overzicht van welke nummers aan de verschillende lijsten zijn toegekend.

Officiële tekst Kieswet art. I 15

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Lijstnummering

Europees Parlementsverkiezing, Lijstnummering

Provinciale Statenverkiezingen, Lijstnummering

Waterschapsverkiezingen, Lijstnummering

Artikel I 16 Ongeldigheid kandidatenlijst geen gevolg voor nummering

Als de rechter een kandidatenlijst ongeldig verklaart, heeft dit geen gevolgen voor de nummers die zijn toegekend aan de overige kandidatenlijsten.

Officiële tekst Kieswet art. I 16

Artikel I 17 Openbaarmaking geldige kandidatenlijsten

Nadat het centraal stembureau in een zitting heeft besloten over de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten, publiceert het de lijsten.

Officiële tekst Kieswet art. I 17

Artikel I 18 Proces-verbaal onderzoek, geldigheid en nummering kandidatenlijsten

Het centraal stembureau maakt van het onderzoek, de geldigheid en nummering van kandidatenlijsten een proces-verbaal op. Op de zittingen aanwezige kiezers kunnen bezwaren inbrengen.

Officiële tekst Kieswet art. I 18

Meer informatie op deze website: 

Tweede Kamerverkiezing, Beoordeling kandidatenlijsten

Gemeenteraadsverkiezingen, Beoordeling kandidatenlijsten

Europees Parlementsverkiezing, Beoordeling kandidatenlijsten

Provinciale Statenverkiezingen, Beoordeling kandidatenlijsten

Waterschapsverkiezingen, Beoordeling kandidatenlijsten

Artikel I 19 Vernietiging ingeleverde kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen

Het centraal stembureau vernietigt de ingeleverde kandidatenlijsten en de daarbij horende stukken, met uitzondering van de ingeleverde instemmingsverklaringen, na de vaststelling van de uitslag.

Officiële tekst Kieswet art. I 19