Beoordeling kandidatenlijsten

Op de dag van kandidaatstelling leveren partijen hun kandidatenlijsten in. Het centraal stembureau controleert vervolgens de geldigheid van de kandidatenlijsten, en van de kandidaten en de partijnaam ('aanduiding') op de lijst.

Beeld: Dirk Hol Mediatheek Rijksoverheid

Niet-openbare zitting: onderzoek ingeleverde kandidatenlijsten

Daags na de dag van kandidaatstelling beoordeelt het centraal stembureau in een niet-openbare zitting de ingeleverde kandidatenlijsten en andere stukken. Zie Kieswet art. I 1. Het centraal stembureau legt de kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen direct daarna ter inzage, samen met het proces-verbaal van de zitting. Zie Kieswet art. I 3 en Kieswet art. I 18.

Verzuimen

Als er bij beoordeling van de lijsten stukken ontbreken, of er zijn andere ‘verzuimen’, dan laat het centraal stembureau dit weten aan de inleveraar van de lijst. Hij of zij kan dan binnen twee dagen de verzuimen herstellen door de ontbrekende of onvolledige stukken aan te vullen. Zie Kieswet art. I 2.

Openbare zitting: geldigheid kandidatenlijsten

Drie dagen na de niet-openbare zitting beslist het centraal stembureau in een openbare zitting over de geldigheid van de lijsten, de kandidaten op de lijsten, en de aanduidingen. Zie Kieswet art. I 4. Ook krijgen de kandidatenlijsten in deze zitting een lijstnummer. Zie Kieswet art. I 12. De gemeente publiceert het proces-verbaal (papieren verslag) van deze openbare zitting op de gemeente website. Ook legt de gemeente het proces-verbaal ter inzage. Zie Kieswet art. I 18.

Beroep bij de Raad van State

Elke belanghebbende en kiezer kan in beroep gaan tegen een beslissing van het centraal stembureau over de geldigheid van de kandidatenlijsten. Dit kan binnen 4 dagen, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zie Kieswet art. I 7. Tegen de nummering van de kandidatenlijsten is geen beroep mogelijk. Zie Algemene wet bestuursrecht art. 8:4.

Vernietiging kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen

Het centraal stembureau vernietigt de ingeleverde kandidatenlijsten en de daarbij horende stukken na de vaststelling van de uitslag. Alleen de instemmingsverklaringen worden bewaard. Van de vernietiging wordt proces-verbaal opgemaakt. Zie Kieswet art. I 19.

Gebruik van OSV2020

Centraal stembureaus kunnen voor het inlezen, onderzoeken en vaststellen van kandidatenlijsten gebruik maken van Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020-KS). Ook ondersteunt de software het aanmaken van verzuimbrieven aan politieke partijen en de processen-verbaal voor beoordeling en vaststelling van kandidatenlijsten.