Lijstnummering

Het centraal stembureau nummert alle ingeleverde kandidatenlijsten. De nummering van de geldige kandidatenlijsten gebeurt in een openbare zitting. Zie Kieswet art. I 12 en Kieswet art. I 15.

Beeld: Kiesraad

Eerst worden de lijsten genummerd van partijen die al bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen één of meer zetels hebben behaald. Het aantal stemmen dat de partijen bij de vorige verkiezing hebben behaald, bepaalt de volgorde van toekenning van de nummers. De partij die het grootste aantal stemmen heeft behaald, krijgt nummer 1, enz. Zie Kieswet art. I 14.

Loting

Daarna wijst het centraal stembureau aan nieuwe partijen (indien nodig) een nummer toe. Dit gebeurt via loting. Bij de nummering gelden een lijstengroep en een stel gelijkluidende lijsten als één lijst. Zie Kieswet art. I 13.

Bekendmaking lijstnummering

De lijstnummering wordt zo snel mogelijk na afloop van de zitting openbaar gemaakt op de in de gemeente gebruikelijke wijze. Zie Kieswet art. I 15. Het centraal stembureau maakt van de zitting voor de nummering van kandidatenlijsten een proces-verbaal op. Zie Kieswet art. I 18.

Bezwaar en beroep

In de zitting waarin de kandidatenlijsten worden genummerd, kunnen aanwezige kiezers desgewenst mondeling bezwaren inbrengen. Deze bezwaren worden opgenomen in het proces-verbaal van de zitting. Zie Kieswet art. I 18. In de Algemene wet bestuursrecht (artikel 8:4, lid 4 sub a) is geregeld dat geen beroep mogelijk is tegen de beslissingen van het centraal stembureau over de nummering van de kandidatenlijsten.