Lijstnummering

Het centraal stembureau nummert alle geldige kandidatenlijsten. De nummering van de kandidatenlijsten gebeurt in een openbare zitting. Zie Kieswet art. I 12 en Kieswet art. I 15. Het centraal stembureau maakt van die zitting een proces-verbaal op. Zie Kieswet art. I 18.

Beeld: Kiesraad

Volgorde

Eerst nummert het centraal stembureau de lijsten van partijen die bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen één of meer zetels hebben behaald. Het aantal stemmen dat de partijen bij die verkiezing hebben behaald, bepaalt de volgorde van toekenning van de nummers. De partij die de meeste stemmen heeft behaald, krijgt nummer 1, enz. Ook partijen die nu gezamenlijk een lijst indienen of sinds de vorige verkiezing gefuseerd zijn, komen soms bij deze nummering al aan bod.

Zie Kieswet art. I 14.

Loting

Daarna nummert het centraal stembureau de overige partijen. Dit gebeurt via loting. Zie Kieswet art. I 13.

Bekendmaking lijstnummering

Het centraal stembureau maakt de lijstnummering zo snel mogelijk na afloop van de zitting openbaar in de gemeente. Zie Kieswet art. I 15.

Bezwaar en beroep

Hebben kiezers bezwaren tegen de nummering van de kandidatenlijsten? Dan kunnen ze die naar voren brengen in de zitting van het centraal stembureau waarin de lijsten worden genummerd. Deze bezwaren worden opgenomen in het proces-verbaal van de zitting. Zie Kieswet art. I 18. Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissingen van het centraal stembureau over de nummering van de lijsten. Zie de Algemene wet bestuursrecht (artikel 8:4, lid 4 sub a).