Beoordeling kandidatenlijsten

Op de dag van kandidaatstelling leveren politieke partijen – tussen 9.00 en 17.00 uur – hun kandidatenlijst in bij de Kiesraad, het centraal stembureau voor de Europees Parlementsverkiezing. De Kiesraad controleert de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de partijnaam (aanduiding).

Beeld: ©Kiesraad / Phil Nijhuis

Niet-openbare zitting: Kiesraad onderzoekt ingeleverde kandidatenlijsten

De dag na de kandidaatstelling onderzoekt de Kiesraad de kandidatenlijsten in een niet-openbare zitting. Direct na dit onderzoek legt de Kiesraad de kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen ter inzage, samen met het proces-verbaal van de zitting.
Zie Kieswet art. I 1Kieswet art. I 3 en Kieswet art. I 18.

Herstellen van verzuimen door partijen

Als uit het onderzoek blijkt dat partijen niet alle documenten correct of volledig hebben aangeleverd (er zijn verzuimen), dan stelt de Kiesraad de inleveraar van de lijst hiervan op de hoogte. De partij kan op donderdag 25 april van 09.00 tot 17.00 en op vrijdag 26 april van 09.00 tot 17.00 uur bepaalde verzuimen herstellen op het kantoor bij de Kiesraad. Als de kandidatenlijst is ingeleverd in Den Haag, geldt de ‘Nederlandse’ tijd, ook voor op de BES-eilanden afgelegde ondersteuningsverklaringenverklaringen. Alleen als kandidatenlijst is ingeleverd bij de gezaghebbers van Bonaire, Sint-Eustatius of Saba, kunnen verzuimen daar op het bestuurskantoor hersteld worden op donderdag 25 april van 09.00 tot 17.00 en op vrijdag 26 april van 09.00 tot 17.00 uur plaatselijke tijd.
Zie Kieswet art. I 2.

Wanneer is een kandidatenlijst ongeldig

Een kandidatenlijst is ongeldig als:

  1. Deze niet op de dag van de kandidaatstelling tussen 09.00 en 17.00 uur bij het betreffende centraal stembureau persoonlijk is ingeleverd
  2. Het bewijs van storting van de waarborgsom niet is ingeleverd (indien vereist)
  3. Er onvoldoende ondersteuningsverklaringen zijn ingeleverd (indien vereist)
  4. De lijst niet voldoet aan het bij ministeriële regeling vastgestelde model
  5. De lijst niet persoonlijk is ingeleverd door een kiezer
  6. De inleveraar zich niet heeft geïdentificeerd
  7. Alle kandidaten zijn geschrapt

Zie Artikel I 2 Kieswet

Herstelbare verzuimen

Een aantal van deze redenen tot schrapping is herstelbaar (2, 3, 5, 6).  Dit houdt in dat de inleveraar van de kandidatenlijst ontbrekende of onvolledige stukken binnen twee dagen kan aanvullen bij het centraal stembureau. Als deze verzuimen niet hersteld zijn, leiden ze later alsnog tot schrapping van de kandidaat of ongeldigverklaring van de lijst.

Openbare zitting: Kiesraad stelt geldigheid kandidatenlijsten vast

Op maandag 29 april om 17.00 uur beslist de Kiesraad in een openbare zitting over de geldigheid van de kandidatenlijsten. Ook nummert de Kiesraad in deze zitting de lijsten. Het proces-verbaal (papieren verslag) van deze zitting met daarin alle kandidatenlijsten legt de Kiesraad ter inzage en publiceert de Kiesraad op deze website.
Zie Kieswet art. I 18.

Beroep bij de Raad van State

Kiezers en andere belanghebbenden kunnen uiterlijk 3 mei 2024 in beroep gaan bij de Raad van State tegen beslissingen van de Kiesraad over de geldigheid van de kandidatenlijsten. Er is geen beroep mogelijk tegen beslissingen over de nummering van de kandidatenlijsten. De Raad van State doet maximaal zes dagen later uitspraak, uiterlijk vrijdag 10 mei 2024.
Zie Kieswet art. I 7

Vernietiging kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen

Het centraal stembureau vernietigt de ingeleverde kandidatenlijsten en de daarbij horende stukken, met uitzondering van de instemmingsverklaringen, na de vaststelling van de uitslag. Van de vernietiging wordt proces-verbaal opgemaakt.
Zie Kieswet art. I 19.