Stemmen

Leden van provinciale staten komen per provincie in vergadering bijeen om te stemmen voor de Eerste Kamerverkiezing. Zie Kieswet art. Q 1. In Caribisch Nederland komen kiescollegeleden per eiland in vergadering bijeen om te stemmen voor de Eerste Kamerverkiezing. De stemming door de leden van het kiescollege vindt op hetzelfde tijdstip plaats als de stemming door de leden van provinciale staten. Als gevolg van het tijdsverschil stemmen de kiescolleges van Caribisch Nederland om 9.00 uur.

Beeld: ©Paul de Kler

De Kieswet laat zich niet uit over het verloop van de stemming. De (eiland)griffier kan de aanwezige leden in de volgorde van de presentielijst oproepen om te stemmen. In verband met het door hen uit te oefenen toezicht wordt geadviseerd dat de stemgerechtigde leden van het stembureau als eerste of als laatste stemmen. Elk lid ontvangt van de voorzitter van het stembureau het stembiljet, of, als het lid ook is gemachtigd voor het stemmen bij volmacht, 2 stembiljetten.

Nadat  het provinciale statenlid/kiescollegelid zijn stembiljet heeft ingevuld, levert hij het dichtgevouwen stembiljet in bij de voorzitter van het stembureau. Zie Kieswet art. T 5. De Kieswet schrijft niet voor waar de voorzitter de stembiljetten bewaart. De voorzitter kan de uitgebrachte stemmen in een transparante box verzamelen of in een stembus gooien.

Openbaarmaking uitgebrachte stemmen

Na afloop van de stemming vertelt de voorzitter de aanwezige leden hoeveel stembiljetten er zijn ingeleverd. Zie Kieswet art. T 6. Daarna opent hij één voor één de stembiljetten en vertelt voor welke kandidatenlijst en op welke kandidaat de stem is uitgebracht. Als er sprake is van een blanco stem of een ongeldige stem, dan maakt de voorzitter ook daarvan melding. Bij twijfel over de geldigheid van een stembiljet, beslist de vergadering van provinciale staten/kiescollege. Als er evenveel stemmen vóór als tegen zijn, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Zie Kieswet art. T 9.

Nadat een van de stembureauleden het stembiljet heeft nagezien, houden de beide andere leden aantekening van iedere uitgebrachte stem. Direct nadat alle stemmen zijn geteld, deelt de voorzitter de vergadering mee hoeveel stemmen er per lijst en per kandidaat zijn uitgebracht, en hoeveel blanco en ongeldige stemmen er zijn uitgebracht. Zie Kieswet art. T 10.