Stemmen

Leden van Provinciale Staten komen per provincie in vergadering bijeen om te stemmen voor de Eerste Kamerverkiezing. In Caribisch Nederland komen kiescollegeleden per eiland in vergadering bijeen om te stemmen. Voor het kiescollege niet-ingezetenen komen de leden van het kiescollege bij elkaar. De stemming door de leden van de kiescolleges vindt op hetzelfde tijdstip plaats als de stemming door de leden van Provinciale Staten. De Provinciale Statenleden stemmen om 15.00 uur (Europees-Nederlandse tijd), de kiescolleges van Caribisch Nederland om 9.00 uur lokale tijd.

Zie Kieswet art. Q 1.

Beeld: ©Kiesraad

De Kieswet laat zich niet uit over het verloop van de stemming. De (eiland)griffier kan de aanwezige leden in de volgorde van de presentielijst oproepen om te stemmen. In verband met het door hen uit te oefenen toezicht wordt geadviseerd dat de stemgerechtigde leden van het stembureau als eerste of als laatste stemmen. Elk lid ontvangt van de voorzitter van het stembureau het stembiljet, of, als het lid ook is gemachtigd om te stemmen bij volmacht, twee stembiljetten.

Nadat de kiesgerechtigde het stembiljet heeft ingevuld, levert hij of zij het dichtgevouwen stembiljet in bij de voorzitter van het stembureau. De Kieswet schrijft niet voor waar de voorzitter de stembiljetten bewaart. De voorzitter kan de uitgebrachte stemmen in een transparante box verzamelen of in een stembus doen.

Zie Kieswet art. T 5.

Openbaarmaking uitgebrachte stemmen

Na afloop van de stemming vertelt de voorzitter de aanwezige leden hoeveel stembiljetten zijn ingeleverd. Daarna opent hij of zij één voor één de stembiljetten en vertelt voor welke kandidatenlijst en op welke kandidaat de stem is uitgebracht. Als er sprake is van een blanco of een ongeldige stem, maakt de voorzitter daarvan melding. Bij twijfel over de geldigheid van een stembiljet beslist de vergadering. Als er evenveel stemmen vóór als tegen zijn, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Nadat een van de stembureauleden het stembiljet heeft nagezien, maken beide andere leden aantekening van iedere uitgebrachte stem. Direct nadat alle stemmen zijn geteld, vertelt de voorzitter aan de vergadering hoeveel stemmen er per lijst en per kandidaat zijn uitgebracht, en hoeveel blanco en ongeldige stemmen er zijn uitgebracht.

Zie Kieswet art. T 6, T 9 en T 10.