Tussentijdse benoemingen

Kandidaten voor de gemeenteraad worden gekozen voor een periode van 4 jaar. Het kan echter voorkomen dat iemand eerder wil stoppen. Er ontstaat dan een tussentijdse vacature.

Beeld: Hans Moolenaar Mediatheek Rijksoverheid

Het is een taak van de voorzitter van het centraal stembureau om in geval van een vacature een ander gemeenteraadslid te benoemen. De voorzitter benoemt de kandidaat die het hoogst staat op de lijst waarop het vertrekkende gemeenteraadslid is verkozen en gaat hierbij uit van de lijstvolgorde zoals die na de verkiezing is vastgesteld (waarbij rekening is gehouden met voorkeursstemmen). Zie Kieswet art. W 1.

Gepasseerd worden onder andere:

  • kandidaten die al zijn benoemd
  • kandidaten die de voorzitter van het centraal stembureau al hebben laten weten niet benoemd te willen worden

Zie Kieswet art. W 2.

Als niemand van de lijst kan worden benoemd, dus wanneer de lijst is uitgeput, blijft de zetel onbezet.

Benoeming en toelating

Pas als de vacature daadwerkelijk is ontstaan, en dat is met ingang van de ontslagdatum, kan de voorzitter van het centraal stembureau besluiten om een opvolger te benoemen. Zie Kieswet art. W 1.
Leden van de gemeenteraad blijven in functie totdat de geloofsbrief van hun opvolger is goedgekeurd. Zie Kieswet art. X 6.

Een kandidaat heeft bij benoeming vanwege een reguliere vacature 28 dagen de tijd om mede te delen of hij de benoeming aanneemt en bij een tijdelijke vacature wegens zwangerschap of ziekte 10 dagen. De gemeenteraad onderzoekt vervolgens of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad en als lid kan worden toegelaten. Benoeming als lid betekent dus niet per definitie dat de betreffende kandidaat zitting neemt in de gemeenteraad. Hij kan zijn benoeming niet aannemen of niet tot de gemeenteraad worden toegelaten. In dat geval moet een nieuwe kandidaat worden benoemd.