Oprichten politieke partij

Iedereen kan een partij oprichten. Om deel te nemen aan verkiezingen moet een partij wel aan een aantal eisen voldoen. Deze eisen staan in de Kieswet.

Beeld: Martijn Beekman

Deelname met partijnaam (aanduiding) of blanco lijst

Als een politieke partij onder een bepaalde naam mee wil doen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement, moet de partij die naam laten registreren. Alleen partijen die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid zijn, kunnen een naam registreren. Dit betekent dat de statuten van de vereniging zijn vastgelegd in een notariële akte. Een geregistreerde partijnaam komt bovenaan de kandidatenlijst te staan, en op het stembiljet. Een politieke partij kan er ook voor kiezen de naam niet te registreren. De naam staat dan niet bovenaan het stembiljet. Daar staat dan alleen een nummer.

Waarborgsom bij eerste deelname of nog geen zetels

Partijen die voor het eerst meedoen aan een Europees Parlementsverkiezing, moeten uiterlijk veertien dagen voor de dag van kandidaatstelling een waarborgsom van € 11.250 betalen. Op deze dag leveren politieke partijen hun kandidatenlijsten en andere stukken in bij de Kiesraad (het centraal stembureau). Ook partijen die bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald, moeten deze waarborgsom betalen.

Ondersteuningsverklaringen

Een partij die voor het eerst mee wil doen aan de verkiezing voor het Europees Parlement heeft 30 ondersteuningsverklaringen nodig. Dat geldt ook voor partijen die geen naam hebben geregistreerd, en voor partijen die bij de vorige verkiezingen geen zetel hebben gehaald.