Stukken kandidaatstelling

Bij het inleveren van een kandidatenlijst moeten partijen naast de kandidatenlijst verschillende stukken inleveren. Onderstaande informatie geldt ook voor politieke partijen in Caribisch Nederland.

Beeld: Kiesraad

Het gaat om de volgende stukken:

a) Instemmingsverklaring

Van elke kandidaat op de lijst moet een verklaring van instemming met de kandidaatstelling worden ingeleverd. Zie Kieswet art. R 8. Als een kandidaat buiten het Europese deel van Nederland woont, moet op de instemmingsverklaring een gemachtigde aangewezen worden die binnen het Europese deel van Nederland woont. Dit geldt ook voor kandidaten die wonen in Caribisch Nederland.

b) Kopie legitimatiebewijs

Van kandidaten die nog geen zitting hebben in de Eerste Kamer moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden ingeleverd. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan: geldig paspoort, geldig rijbewijs of geldige identiteitskaart (een document als bedoeld in art. 1 Wet op de identificatieplicht). Zie Kieswet art. R 8. Let op: bij het nieuwe model paspoort, rijbewijs en identiteitskaart staat het BSN of sofinummer op de achterzijde en moet ook de achterzijde van het legitimatiebewijs gekopieerd worden.

c) Machtiging tot plaatsen van aanduiding boven lijst

Bij de kandidatenlijst moet een verklaring van de (plaatsvervangend) gemachtigde van de partij worden gevoegd, waarin deze de inleveraar machtigt om de naam van de partij boven de kandidatenlijst te kunnen plaatsen. Zie Kieswet art. R 7.

d) Ondersteuningsverklaring

Partijen die voor het eerst deelnemen aan de Eerste Kamerverkiezing of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald, moeten ondersteuningsverklaringen inleveren. Voor iedere provincie of openbaar lichaam waarvoor een lijst wordt ingeleverd, moet een ondersteuningsverklaring worden ingeleverd van respectievelijk één lid van provinciale staten of één lid van het kiescollege in Bonaire, Sint Eustatius of Saba. Zie Kieswet art. R 2.

e) Samenvoeging aanduidingen

Als twee of meer partijen samen een lijst inleveren, kunnen zij kiezen voor een samenvoeging van aanduidingen of afkortingen daarvan boven de kandidatenlijst. In dat geval moeten zij bij de lijst een orginele verklaring van de (plaatsvervangend) gemachtigden van de desbetreffende partijen voegen waarin zij de inleveraar de bevoegdheid verlenen voor de samenvoeging van aanduidingen. Zie Kieswet art. R 9.

Gebruik van OSV

Politieke partijen kunnen voor het aanmaken van een aantal van bovenstaande formulieren en voor de kandidatenlijst gebruikmaken van Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV).