Vaststelling verkiezingsuitslag Hoofdstuk U 1-18

Artikel U 1 Vaststelling uitslag

Als het centraal stembureau de processen-verbaal heeft ontvangen, bereidt het de vaststelling van de uitslag van de Eerste Kamerverkiezing voor.

Officiële tekst Kieswet art. U 1

Meer informatie op deze website: 

Eerste Kamerverkiezing, Bekendmaking uitslag

Artikel U 2 Stemwaarde in elke provincie

Aan iedere in een provincie uitgebrachte stem wordt een gewicht toegekend. Deze stemwaarde wordt berekend door het inwonertal van de provincie te delen door een honderdvoud van het aantal provinciale statenleden.

Officiële tekst Kieswet art. U 2

Meer informatie op deze website: 

Eerste Kamerverkiezing, Stemwaarde

Artikel U 3 Vermenigvuldiging aantallen stemmen met stemwaarde

Het centraal stembureau vermenigvuldigt per provincie de stemmen voor elke kandidaat met de stemwaarde van die provincie. De uitkomst van deze berekening is het aantal stemmen dat in die provincie op de kandidaat is uitgebracht.

Officiële tekst Kieswet art. U 3

Meer informatie op deze website: 

Eerste Kamerverkiezing, Stemwaarde

Artikel U 4 Gelijkluidende lijsten gelden als één lijst

Een stel gelijkluidende lijsten geldt voor de vaststelling van de verkiezingsuitslag als één lijst.

Officiële tekst Kieswet art. U 4

Artikel U 5 Lijstengroep geldt als één lijst

Een lijstengroep geldt voor het bepalen van het aantal zetels als één lijst.

Officiële tekst Kieswet art. U 5

Artikel U 7 Vaststelling kiesdeler

De kiesdeler is het totaal aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal te verdelen zetels in de Eerste Kamer.

Officiële tekst Kieswet art. U 7

Meer informatie op deze website: 

Eerste Kamerverkiezing, Kiesdrempel, kiesdeler en voorkeurdrempel

Artikel U 8 Zetel per kiesdeler

Het aantal stemmen dat in totaal op de kandidaten op een lijst is uitgebracht (stemcijfer), gedeeld door de kiesdeler bepaalt, afgerond naar beneden, het aantal zetels dat aan de partij wordt toegewezen. Deze zetels worden volle zetels genoemd.

Officiële tekst Kieswet art. U 8

Meer informatie op deze website: 

Eerste Kamerverkiezing, Kiesdrempel, kiesdeler en voorkeurdrempel

Artikel U 9 Verdeling restzetels

De zetels die na de toewijzing van de volle zetels aan politieke partijen overblijven, heten restzetels. Deze restzetels worden toegewezen aan de partijen die na toewijzing van een restzetel het grootste gemiddelde aantal stemmen per toegewezen zetel hebben.

Officiële tekst Kieswet art. U 9

Meer informatie op deze website: 

Eerste Kamerverkiezing, Zetelverdeling over partijen

Artikel U 10 Overgang zetels bij lijstuitputting

Als een partij bij de zetelverdeling meer zetels krijgt dan er kandidaten op de lijst staan, gaan de overblijvende zetels over op één of meer van de overige lijsten.

Officiële tekst Kieswet art. U 10

Meer informatie op deze website: 

Eerste Kamerverkiezing, Zetelverdeling over partijen

Artikel U 12 Verdeling zetels bij lijstengroep

Bij de verdeling van zetels over kandidatenlijsten van één partij deelt het centraal stembureau het totaal aantal stemmen op de lijstengroep door het aantal toegewezen zetels. De uitkomst is de groepskiesdeler. Alle uitgebrachte stemmen op een kandidatenlijst van de lijstengroep worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door de groepskiesdeler. De uitkomst van deze berekening is het aantal zetels dat de individuele lijst heeft behaald.

Officiële tekst Kieswet art. U 12

Artikel U 13 Overgang zetels naar verbonden lijsten

Als een partij bij de verdeling van zetels aan zijn lijstengroep voor één kandidatenlijst meer zetels krijgt dan er kandidaten op de lijst staan, dan gaan de zetels die over blijven naar één van de andere kandidatenlijsten van de partij.

Officiële tekst Kieswet art. U 13

Artikel U 14 Lotingen centraal stembureau

Als 2 politieke partijen evenveel recht hebben op een zetel die overblijft bij de zetelverdeling, wordt geloot. De loting vindt plaats tijdens de zitting van het centraal stembureau.

Officiële tekst Kieswet art. U 14

Meer informatie op deze website: 

Eerste Kamerverkiezing, Zetelverdeling over partijen

Artikel U 15 Toewijzing zetels en rangschikking kandidaten

Kandidaten voor de Eerste Kamer die een aantal stemmen hebben behaald dat gelijk aan of groter is dan 25% van de kiesdeler krijgen voorrang bij de toewijzing van een zetel. Zij zijn met voorkeurstemmen gekozen. Het centraal stembureau rangschikt de kandidaten op iedere lijst zodat de kandidaten die met voorkeurstemmen gekozen zijn bovenaan komen te staan.

Officiële tekst Kieswet art. U 15

Meer informatie op deze website: 

Eerste Kamerverkiezing, Zetelverdeling over kandidaten

Artikel U 16 Bekendmaking verkiezingsuitslag

Het centraal stembureau stelt de uitslag van de Eerste Kamerverkiezing zo snel mogelijk vast in een openbare zitting en publiceert het proces-verbaal (met weglating van de ondertekening) van deze zitting op internet.

Officiële tekst Kieswet art. U 16

Meer informatie op deze website: 

Eerste Kamerverkiezing, Bekendmaking uitslag

Artikel U 17 Hertellen stemmen

Het centraal stembureau kan besluiten tot een hertelling in één of meer provincies.

Officiële tekst Kieswet art. U 17

Meer informatie op deze website: 

Eerste Kamerverkiezing, Hertelling en herstemming

Artikel U 18 Bewaring en vernietiging stembiljetten na hertelling

Het centraal stembureau bewaart de verzegelde pakketten met stembiljetten tot 3 maanden na de toelating van Eerste Kamerleden. Daarna worden de pakketten vernietigd.

Officiële tekst Kieswet art. U 18

Meer informatie op deze website: 

Eerste Kamerverkiezing, Vernietiging van stembescheiden