Registreren naam partij

Alleen partijen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid (de statuten van de vereniging zijn vastgelegd in een notariële akte) kunnen een naam ('aanduiding') bij de Kiesraad laten registreren.

Beeld: ©Theo Bos

Partijen kunnen voor de Tweede Kamerverkiezing een naam registreren met een registratieformulier

Bij het registratieverzoek moeten worden gevoegd: 

 • de statuten (vastgelegd in een notariële akte)
 • een gewaarmerkt bewijs van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • een bewijs van betaling van de waarborgsom
 • een verklaring van de partij, waarin zij een gemachtigde en plaatsvervangende gemachtigde aanwijst. Deze gemachtigden mogen de inleveraars van kandidatenlijsten machtigen om de naam van de politieke partij boven de kandidatenlijst te plaatsen

Zie Kieswet art. G 1.

Waarborgsom

Partijen moeten een waarborgsom betalen voor de registratie van hun naam. Deze bedraagt € 450. Partijen wordt verzocht om naast de storting van de waarborgsom hun adres door te geven aan de Kiesraad via e-mail: kiesraad@kiesraad.nl. De waarborgsom wordt teruggegeven als de partij bij de eerstvolgende verkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert. Zie Kieswet. art. G 1.

De waarborgsom moet worden overgemaakt naar:

 • ING Bank
 • Rekeningnummer NL37.INGB.0705002241
 • t.n.v. min. van BZK/ontvangstenrekening H7
 • Postbus 20011, 2500 EA 's-Gravenhage

Onder vermelding van: 'Waarborgsom registratie Tweede Kamerverkiezing' en de naam van de desbetreffende partij.

Bevoegde bestuurders

Het registratieverzoek moet worden ingediend door de hiertoe bevoegde bestuurders. Wie dat zijn, blijkt uit de statuten en het gewaarmerkt bewijs van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Registratie niet verplicht

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een politieke partij kan er ook voor kiezen om deel te nemen aan de verkiezingen met een zogenoemde blanco lijst. In dat geval staat er alleen een nummer bovenaan de kandidatenlijst van de partij en het stembiljet en geen naam. 

Doorwerking

De aanduidingen die zijn geregistreerd voor de Tweede Kamerverkiezing, hebben doorwerking naar de Eerste Kamerverkiezing, provinciale statenverkiezingen, waterschapsverkiezingen, eilandsraadsverkiezingen, kiescollegeverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen. Dit betekent dat in deze gevallen geen nieuwe registratie van de aanduiding nodig is.

Register van aanduidingen

Het register politieke partijen bevat de actuele opgave van door het centraal stembureau (de Kiesraad) geregistreerde aanduidingen van politieke partijen voor de Tweede Kamer.

Schrappen aanduiding

Een aanduiding wordt geschrapt uit het register:

 • als de politieke partij is opgeheven
 • als de politieke partij een verzoek daartoe heeft gedaan
 • als de politieke partij als vereniging door de rechter verboden is verklaard en is ontbonden
 • als voor de laatstgehouden Tweede Kamerverkiezing geen geldige kandidatenlijst is ingeleverd

Het centraal stembureau publiceert de schrappingen in de Staatscourant.

Zie Kieswet art. G 1.