Registreren naam partij

Alleen partijen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid (de statuten van de vereniging zijn vastgelegd in een notariële akte) kunnen een naam ('aanduiding') bij het centraal stembureau van de provincie laten registreren.

©Teun Berserik

Bij het registratieverzoek moeten partijen voegen:

  • de statuten (vastgelegd in een notariële akte)
  • een gewaarmerkt bewijs van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • een bewijs van betaling van de waarborgsom
  • een verklaring van de partij, waarin zij een gemachtigde en plaatsvervangende gemachtigde aanwijst. Deze gemachtigden mogen de inleveraars van kandidatenlijsten machtigen om de naam van de politieke partij boven de kandidatenlijst te plaatsen

Zie Kieswet art. G 2.

Waarborgsom

Partijen moeten een waarborgsom betalen aan de gemeente waar het centraal stembureau van de provincie is gevestigd voor de registratie van hun naam. Deze bedraagt € 225,-. De partij krijgt de waarborgsom terug als zij bij de eerstvolgende verkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert. Zie Kieswet art. G 2.

Bevoegde bestuurders

Het registratieverzoek moet worden ingediend door de hiertoe bevoegde bestuurders. Wie dat zijn, blijkt uit de statuten en het gewaarmerkt bewijs van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Registratie niet verplicht

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een politieke partij kan er ook voor kiezen om deel te nemen aan de verkiezingen met een zogenoemde blanco lijst. In dat geval staat er alleen een nummer bovenaan de kandidatenlijst van de partij en op het stembiljet en geen naam.

Doorwerking

Geregistreerde aanduidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen hebben in principe doorwerking naar de provinciale statenverkiezingen. Dit betekent dat in deze gevallen geen nieuwe registratie van de aanduiding nodig is bij het centraal stembureau van de provincie. Zie Kieswet art. G 2. In sommige gevallen kan de doorwerking geweigerd worden door het centraal stembureau van de provincies, bijvoorbeeld als de hoger geregistreerde aanduiding lijkt op de aanduiding op lager niveau.

De aanduidingen die zijn geregistreerd voor de verkiezing van de leden van provinciale staten hebben op hun beurt in principe doorwerking naar de gemeenteraadsverkiezingen (het gaat hierbij overigens alleen om de gemeenten die tot de provincie behoren). Er is in deze gevallen dus geen nieuwe registratie van de aanduiding nodig bij het centraal stembureau in een gemeente. Zie Kieswet art. G 3.

Schrappen aanduidingen

Na elke verkiezing worden aanduidingen geschrapt uit het register. Een aanduiding wordt geschrapt uit het register:

  • als de politieke partij is opgeheven
  • als de politieke partij een verzoek daartoe heeft gedaan
  • als de politieke partij als vereniging door de rechter verboden is verklaard en is ontbonden
  • als voor de laatstgehouden provinciale statenverkiezing geen geldige kandidatenlijst is ingeleverd

Het centraal stembureau maakt de schrappingen openbaar. Zie Kieswet art. G 2.