Registreren naam partij

Partijen kunnen hun partijnaam (‘aanduiding’) laten registeren bij het provinciaal centraal stembureau. De naam van de partij komt dan bovenaan de kandidatenlijst te staan, en op het stembiljet. Partijen die hun naam willen registreren moeten een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid.

Beeld: ©Teun Berserik

Bij het registratieverzoek moeten partijen de volgende documenten doen:

  • de statuten (vastgelegd in een notariële akte);
  • een bewijs van betaling van de waarborgsom.

Zie Kieswet art. G 2.

Bevoegde bestuurders

Het registratieverzoek moet worden ingediend door het hiertoe bevoegde bestuur. Het centraal stembureau controleert dit zelf bij de Kamer van Koophandel.

Waarborgsom

Voor de registratie van hun naam moeten partijen een waarborgsom betalen aan de gemeente waar het centraal stembureau van de provincie is gevestigd. Deze bedraagt € 225,-. De partij krijgt de waarborgsom terug als zij bij de eerstvolgende verkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert.

Gebruik van de partijnaam

Bij het registratieverzoek worden een gemachtigde en een plaatsvervangend gemachtigde geregistreerd. Deze gemachtigden mogen de inleveraars van kandidatenlijsten de bevoegdheid verlenen om de naam van de partij boven de lijst te plaatsen.

Registratie niet verplicht

Registratie van een partijnaam is niet verplicht. Een politieke partij kan ervoor kiezen om deel te nemen aan de verkiezingen met een zogenoemde blanco lijst. In dat geval staat alleen een nummer bovenaan de kandidatenlijst en geen naam.

Doorwerking

Geregistreerde partijnamen voor de Tweede Kamerverkiezingen hebben in principe doorwerking naar de Provinciale Statenverkiezingen. Dit betekent dat in deze gevallen geen nieuwe registratie nodig is bij het centraal stembureau van de provincie.

De partijnamen die zijn geregistreerd voor de Provinciale Statenverkiezingen werken, op hun beurt, in principe door naar de gemeenteraadsverkiezingen. Dit geldt alleen voor gemeenten binnen die provincie. Er is in dit geval dus geen nieuwe registratie nodig bij het centraal stembureau in een gemeente.

Zie Kieswet art. G 4.

Schrappen partijnamen

Na elke verkiezing worden partijnamen geschrapt uit het register. Een partijnaam wordt geschrapt uit het register:

  • als de politieke partij is opgehouden te bestaan;
  • als de politieke partij een verzoek daartoe heeft gedaan;
  • als de politieke partij als vereniging door de rechter verboden is verklaard en is ontbonden;
  • als voor de laatstgehouden Provinciale Statenverkiezing geen geldige kandidatenlijst is ingeleverd.

Het centraal stembureau maakt de schrappingen openbaar in het provinciaal blad.