Eisen, specificaties en toetsingsrapporten Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV)

Bij verkiezingen kunnen gemeenten, hoofdstembureaus en centraal stembureaus gebruikmaken van Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). OSV ondersteunt de kandidaatstelling en de berekening en vaststelling van de uitslag.

©Kiesraad

Eisen software voor berekening uitslag

Het proces van de vaststelling van de verkiezingsuitslag en de zetelverdeling moet transparant en controleerbaar zijn. In de Kieswet (artikel P 1a) is vastgelegd dat als het centraal stembureau software gebruikt voor de uitslagberekening, het openbaar maakt welke software gebruikt wordt. In het Kiesbesluit (artikel P 1 en P 2) zijn de voorwaarden opgenomen waaraan het centraal stembureau moet voldoen bij het gebruik van software om de uitslag te berekenen. Zo moet de software door een onafhankelijke instantie worden getoetst en wordt de uitkomst van deze toets openbaar gemaakt. Een en ander is verder uitgewerkt in de Kies- en referendumregeling.

Specificatie

De Kiesraad heeft voor de programmatuur die betrekking heeft op de vaststelling van de uitslag en de zetelberekening (OSV programma’s 4 en 5) een specificatie opgesteld. Deze werkt uit hoe de geldende wet- en regelgeving in de programmatuur moet worden toegepast en bestaat uit 2 documenten. Allereerst de formele beschrijving, waarin de wet- en regelgeving stapsgewijs wordt uitgewerkt (zie document Formele beschrijving berekening zetelverdeling). En daarnaast een wiskundige uitwerking  van deze beschrijving (zie Determination of the Election Result). Deze specificatie is door een onafhankelijke instantie getoetst (SQS). De formele beschrijving en de specificatie vindt u onderaan deze pagina.

Toetsing

Gebaseerd op bovengenoemde specificaties is OSV ontwikkeld. De broncode van de programmatuur die betrekking heeft op de vaststelling van de uitslag en de zetelberekening, OSV programma’s 4 en 5, is ter toetsing voorgelegd aan een onafhankelijke instantie (SQS). Getoetst is of de programmatuur voldoet aan de specificaties en aan de eisen die zijn opgenomen in de Kiesregeling. De broncode en de rapporten van de toetsingen staan onder deze pagina.

Centraal stembureaus

Ook centraal stembureaus voor de verkiezingen van de gemeenteraad, de provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap, kunnen OSV gebruiken (P 4 en P 5). De documentatie die hieronder staat, is ook van toepassing op OSV voor deze verkiezingen. Deze centraal stembureaus maken zelf openbaar welke software zij gebruiken voor de vaststelling van de verkiezingsuitslag en de zetelberekening.