Eisen, specificaties en toetsingsrapporten Ondersteunende Software Verkiezingen 2020 (OSV2020)

De Kiesraad stelt software beschikbaar die gebruikt kan worden in het verkiezingsproces, Ondersteunende Software Verkiezingen 2020 (OSV2020). Het programma OSV2020 ondersteunt politieke partijen, gemeenten en centraal stembureaus bij het aanmaken en vaststellen van kandidatenlijsten, het optellen van verkiezingsuitslagen en het berekenen van de zetelverdeling. OSV2020 is de opvolger van OSV dat tot en met 2019 werd ingezet als ondersteuning bij verkiezingen.

Eisen software voor berekening uitslag

Het proces van de vaststelling van de verkiezingsuitslag en de zetelverdeling moet transparant en controleerbaar zijn. In de Kieswet (artikel P 1a) is vastgelegd dat als het centraal stembureau software gebruikt voor de uitslagberekening, het openbaar maakt welke software gebruikt wordt. De broncode staat onderaan deze pagina. In het Kiesbesluit (artikel P 1 en P 2) zijn de voorwaarden opgenomen waaraan het centraal stembureau moet voldoen bij het gebruik van software om de uitslag te berekenen. Zo moet de software door een onafhankelijke instantie worden getoetst en wordt de uitkomst van deze toets openbaar gemaakt. Een en ander is verder uitgewerkt in de Kiesregeling.

Specificatie

De Kiesraad heeft voor het programma voor de vaststelling van de uitslag en de zetelberekening (OSV2020-U: Uitslagvaststelling) een specificatie opgesteld. Hierin is uitgewerkt hoe de geldende wet- en regelgeving in de programmatuur moet worden toegepast. De specificatie is beschreven in de formele beschrijving berekening zetelverdeling, waarin de wet- en regelgeving stapsgewijs wordt uitgewerkt. De formele beschrijving is nader uitgewerkt in een wiskundige beschrijving, de ‘Determination of the Election Result’.

Toetsing

OSV2020 is ontwikkeld op basis van geldende regelgeving en specificaties. Een onafhankelijke instantie toets of het programma voldoet aan de specificaties voor de vaststelling van de uitslag en aan de eisen die zijn opgenomen in de Kiesregeling. Het programma dat betrekking heeft op de vaststelling van de uitslag en de zetelberekening, OSV2020-U, is getoetst door Expleo. De broncode en de het rapport van de toetsing staan onder deze pagina.

Adviezen en publicaties