Stemming en stemmen tellen Hoofdstuk T 1-11

Artikel T 1 Dag en tijdstip stemming

De stemming voor de Eerste Kamerverkiezing vindt plaats in de provinciale statenvergaderingen op de 34ste dag na de dag van kandidaatstelling om 15.00 uur.

Officiële tekst Kieswet art. T 1

Artikel T 2 Stembiljetten

Op het stembiljet staan de namen van de verkiesbare kandidaten. Verder staan op de stembiljetten de handtekening van de voorzitter van provinciale staten, de naam van de provincie en die van de verkiezing. 

Officiële tekst Kieswet art. T 2

Artikel T 3 Instelling stembureau provinciale staten

De voorzitter van de provinciale statenvergadering benoemt de 3 overige leden van het stembureau voor de Eerste Kamerverkiezing.

Officiële tekst Kieswet art. T 3

Meer informatie op deze website: 

Eerste Kamerverkiezing, Stembureaus

Artikel T 4 Invullen stembiljet / volmacht stemmen

Een statenlid brengt zijn stem uit door een wit stipje vóór de kandidaat naar keuze rood te maken. Een statenlid kan ook bij volmacht stemmen.

Officiële tekst Kieswet art. T 4

Meer informatie op deze website: 

Eerste Kamerverkiezing, Stemmen

Artikel T 5 Inlevering stembiljet

Na het stemmen, levert het statenlid het stembiljet dichtgevouwen bij de voorzitter van het stembureau in.

Officiële tekst Kieswet art. T 5

Meer informatie op deze website: 

Eerste Kamerverkiezing, Stemmen

Artikel T 6 Vaststelling aantal stembiljetten en ongeldigheid stemming

De voorzitter van het stembureau deelt de aanwezige statenleden mee hoeveel stemmen er door de statenleden zijn uitgebracht. De stemming is ongeldig als het aantal stembiljetten groter is dan het aantal aanwezige leden en gemachtigden.

Officiële tekst Kieswet art. T 6

Meer informatie op deze website: 

Eerste Kamerverkiezing, Stemmen

Artikel T 7 Openen stembiljetten en vaststelling uitgebrachte stemmen

De voorzitter van het stembureau vouwt de stembiljetten opent en deelt de statenleden mee op welke lijst en welke kandidaat iedere stem is uitgebracht.

Officiële tekst Kieswet art. T 7

Meer informatie op deze website: 

Eerste Kamerverkiezing, Stemmen

Artikel T 8 Blanco stemmen en ongeldige stemmen

Een stem is blanco uitgebracht, als een statenlid geen wit stipje voor een kandidaat geheel of gedeeltelijk rood heeft gemaakt en ook niet op het stembiljet geschreven of getekend heeft. Een stem is onder andere ongeldig als de kiezer iets op het stembiljet heeft geschreven waardoor hij kan worden geïdentificeerd.

Officiële tekst Kieswet art. T 8

Meer informatie op deze website: 

Eerste Kamerverkiezing, Blanco/ongeldig

Artikel T 9 Beslissing over geldigheid stembiljet

In geval van twijfel over de geldigheid van een stembiljet beslist de statenvergadering. Bij een gelijk aantal stemmen beslist de voorzitter van het stembureau.

Officiële tekst Kieswet art. T 9

Artikel T 10 Bekendmaking aantal stemmen

Na het tellen van de stemmen deelt de voorzitter van het stembureau voor elke lijst mee: het aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen, het totaal aantal uitgebrachte stemmen op iedere lijst, het aantal blanco stemmen en het aantal ongeldige stemmen.

Officiële tekst Kieswet art. T 10

Meer informatie op deze website: 

Eerste Kamerverkiezing, Tellen van de stemmen

Artikel T 11 Proces-verbaal stemming en getelde stemmen

Na het tellen van de stemmen maakt het stembureau proces-verbaal op van de stemming en het tellen van de stemmen. Het hoofdstembureau publiceert het proces-verbaal (met weglating van de ondertekening) van de zitting over het tellen van de stemmen op internet. Het proces-verbaal en de verzegelde pakken met blanco, geldige en ongeldige stembiljetten worden overgebracht naar het centraal stembureau.

Officiële tekst Kieswet art. T 11

Meer informatie op deze website: 

Eerste Kamerverkiezing, Tellen van de stemmen