Tellen van de stemmen

Na afloop van de stemming tellen de leden van elk stembureau de in die provincie/dat kiescollege uitgebrachte stemmen.

©Paul de Kler

Na afloop van de stemming vertelt de voorzitter de aanwezige statenleden/kiescollegeleden hoeveel stembiljetten er zijn ingeleverd. Daarna opent hij één voor één de stembiljetten en vertelt voor welke kandidatenlijst en op welke kandidaat de stem is uitgebracht. Zie Kieswet art. T 7. Als er sprake is van een blanco stem of een ongeldige stem, dan maakt de voorzitter ook daarvan melding. Bij twijfel over de geldigheid van een stembiljet, beslist de vergadering van provinciale staten/vergadering van het kiescollege. Als de stemmen staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Zie Kieswet art. T 9. Zie ook Kieswet art. Ya 30.

Nadat een van de stembureauleden het stembiljet heeft nagezien, houden de beide andere leden aantekening van iedere uitgebrachte stem. Direct nadat alle stemmen zijn geteld, deelt de voorzitter de vergadering mee hoeveel stemmen er per lijst en per kandidaat zijn uitgebracht, en hoeveel blanco en ongeldige stemmen er zijn uitgebracht. Zie Kieswet art. T 10.

Daarna maken de leden van het stembureau twee pakketten. Eerst worden alle geldig uitgebrachte stemmen lijstgewijs gerangschikt in een pakket gestopt. Daarna worden alle blanco en ongeldige stemmen in een ander pakket gestopt. Nadat deze werkzaamheden zijn afgerond maakt het stembureau onmiddellijk proces-verbaal op van de stemming en het tellen van de stemmen. Zie Kieswet art. T 11.

Processen-verbaal

Nadat de stemmen zijn geteld en het proces-verbaal is opgemaakt, worden de pakketten en het proces-verbaal zo snel mogelijk naar de voorzitter van het centraal stembureau gestuurd voor de vaststelling van de verkiezingsuitslag.

Uitslagberekening centraal stembureau

Het centraal stembureau (de Kiesraad) berekent op basis van de processen-verbaal van de stembureaus de uitslag van de verkiezing. Ook wijst het centraal stembureau de zetels toe aan de verschillende kandidaten.

De officiële bekendmaking van de uitslag vindt zo snel mogelijk plaats in een openbare zitting van het centraal stembureau. Het centraal stembureau plaatst het proces-verbaal van de zitting (met weglating van de ondertekening) op de website van de Kiesraad. Zie Kieswet art. U 16.