Tellen van de stemmen

Na afloop van de stemming tellen de leden van elk stembureau het aantal stemmen dat in die Provinciale Staten of in dat kiescollege uitgebracht zijn. Na afloop van de stemming vertelt de voorzitter de aanwezige kiesgerechtigden hoeveel stembiljetten er zijn ingeleverd. Daarna opent hij of zij één voor één de stembiljetten en vertelt voor welke kandidatenlijst en op welke kandidaat de stem is uitgebracht.

Zie Kieswet art. T 6 en T 7.

Beeld: ©Paul de Kler

Als er sprake is van een blanco of ongeldige stem, dan maakt de voorzitter ook daarvan melding. Bij twijfel over de geldigheid van een stembiljet, beslist de vergadering van Provinciale Staten/vergadering van het kiescollege. Als de stemmen staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Nadat een van de stembureauleden het stembiljet heeft ingezien, maken beide andere leden aantekening van iedere uitgebrachte stem. Direct nadat alle stemmen zijn geteld, deelt de voorzitter aan de vergadering mee hoeveel stemmen er per lijst en per kandidaat zijn uitgebracht, en hoeveel blanco en ongeldige stemmen er zijn uitgebracht.

Daarna maken de leden van het stembureau twee pakketten. Eerst worden alle geldig uitgebrachte stemmen per lijst in een pakket gestopt. Daarna worden alle blanco en ongeldige stemmen in een ander pakket gestopt. Nadat deze werkzaamheden zijn afgerond maakt het stembureau onmiddellijk proces-verbaal op van de stemming en het tellen van de stemmen.

Nadat de stemmen zijn geteld en het proces-verbaal is opgemaakt, worden de pakketten en het proces-verbaal zo snel mogelijk naar de voorzitter van de Kiesraad gestuurd voor de vaststelling van de verkiezingsuitslag.

Zie Kieswet art. T 9, T 10, T 11, Ya 30.

Uitslagberekening centraal stembureau

De Kiesraad berekent op basis van de processen-verbaal van de stembureaus de verkiezingsuitslag. Ook wijst de Kiesraad de zetels toe aan de verschillende kandidaten.

De officiële bekendmaking van de uitslag vindt zo snel mogelijk plaats in een openbare zitting van de Kiesraad. Het proces-verbaal van de zitting (met weglating van de ondertekening) wordt gepubliceerd op de website van de Kiesraad.

Zie Kieswet art. U 16.