Kiesgerechtigdheid, zittingsduur, kandidaatstelling en registratie naam partij Hoofdstuk Q 1-6

Artikel Q 1 Verkiezing door provinciale staten

De provinciale statenleden kiezen de Eerste Kamerleden. De statenleden komen per provincie in vergadering bijeen voor het uitbrengen van hun stem.

Officiële tekst Kieswet art. Q 1

Meer informatie op deze website: 

Eerste Kamerverkiezing, Stemmen

Artikel Q 2 Zittingsduur Eerste Kamerleden

De Eerste Kamerleden worden gekozen voor 4 jaar.

Officiële tekst Kieswet art. Q 2

Meer informatie op deze website: 

Eerste Kamerverkiezing

Artikel Q 3 Zittingsduur tussentijds benoemde leden

Een Eerste Kamerlid dat tussentijds in een vacature is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene zou aftreden in wiens plaats hij is benoemd.

Officiële tekst Kieswet art. Q 3

Artikel Q 4 Dag van kandidaatstelling

De kandidaatstelling voor de Eerste Kamerverkiezing vindt plaats op de dinsdag tussen 19 en 25 april.

Officiële tekst Kieswet art. Q 4

Meer informatie op deze website: 

Eerste Kamerverkiezing, Kandidaatstelling

Artikel Q 5 Dag van kandidaatstelling bij ontbinding Eerste Kamer

Bij ontbinding van de Eerste Kamer vindt de kandidaatstelling plaats binnen 40 dagen op een bij koninklijk besluit te bepalen dag.

Officiële tekst Kieswet art. Q 5

Artikel Q 6 Registratie naam politieke partij Eerste Kamer

Een partijnaam die is geregistreerd voor de Tweede Kamerverkiezing kan ook worden gebruikt voor de Eerste Kamerverkiezing. Een partij kan haar naam ook alleen voor de Eerste Kamerverkiezing laten registreren.

Officiële tekst Kieswet art. Q 6

Meer informatie op deze website: 

Eerste Kamerverkiezing, Registreren naam partij