Registreren naam partij

Alleen partijen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een partijnaam (‘aanduiding’) bij de Kiesraad registreren. Dit geldt ook voor politieke partijen in Caribisch Nederland en voor die van het kiescollege niet-ingezetenen.

Beeld: Dirk Hol Mediatheek Rijksoverheid

Politieke partijen kunnen voor de Eerste Kamerverkiezing een naam (aanduiding) registreren met een registratieformulier. Daarnaast moeten zij een aantal documenten indienen:

 • de statuten (vastgelegd in een notariële akte);
 • een bewijs van betaling van een waarborgsom;
 • een verklaring van de partij, waarin zij een gemachtigde en plaatsvervangende gemachtigde aanwijst. Deze gemachtigden mogen de inleveraars van kandidatenlijsten machtigen om de naam van de politieke partij boven de kandidatenlijst te plaatsen.

Zie Kieswet art. Q 6.

Waarborgsom

Partijen moeten een waarborgsom van € 450 betalen voor de registratie van hun naam. Partijen wordt verzocht om naast de storting van de waarborgsom hun contactgegevens (correspondentieadres, telefoonnummer en/of e-mail) door te geven aan de Kiesraad (kiesraad@kiesraad.nl). Deze informatie vermeldt de Kiesraad bij de naam van de partij op haar website.

De waarborgsom wordt teruggegeven als de partij bij de eerstvolgende verkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert.

De waarborgsom moet worden overgemaakt naar:

 • ING Bank
 • Rekeningnummer NL37.INGB.0705002241
 • t.n.v. min. van BZK/ontvangstenrekening H7
 • Postbus 20011, 2500 EA 's-Gravenhage

Onder vermelding van: 'Waarborgsom registratie Eerste Kamerverkiezing' en de naam van de desbetreffende partij.

Bevoegde bestuurders

Het registratieverzoek moet worden ingediend door hiertoe bevoegde bestuurders.

Wie dat zijn blijkt uit de statuten en uit de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel vraagt de Kiesraad zelf op.

Registratie niet verplicht

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een politieke partij kan er voor kiezen om mee ter doen aan de verkiezingen met een zogenoemde blanco lijst. In dat geval komt op het stembiljet alleen een nummer boven de kandidatenlijst te staan en geen naam.

Doorwerking

De partijnamen die zijn geregistreerd voor de Tweede Kamerverkiezingen mogen ook voor de Eerste Kamerverkiezingen worden gebruikt. Deze geregistreerde aanduidingen hebben ‘doorwerking’. Geregistreerde partijnamen voor de Eerste Kamerverkiezingen hebben geen doorwerking naar andere verkiezingen.

Zie Kieswet art. Q 6.

Register politieke partijen

Het register politieke partijen bevat de actuele opgave van door de Kiesraad geregistreerde partijnamen voor Eerste Kamerverkiezingen.

Schrappen aanduiding

Na elke verkiezing schrapt de Kiesraad partijnamen uit het register. Een aanduiding wordt geschrapt uit het register:

 • als de politieke partij is opgeheven;
 • als de politieke partij een verzoek daartoe heeft gedaan;
 • als de politieke partij als vereniging door de rechter verboden is verklaard en is ontbonden;
 • als voor de laatstgehouden Eerste Kamerverkiezing geen geldige kandidatenlijst is ingeleverd.

De Kiesraad publiceert de schrappingen in de Staatscourant.

Zie Kieswet art. Q 6 jo. G 1.