Inlevering kandidatenlijsten Hoofdstuk R 1-10

Artikel R 1 Plaats en tijd inlevering kandidatenlijsten

Partijen kunnen op de dag van kandidaatstelling hun kandidatenlijsten van 9.00 tot 17.00 uur inleveren bij het centraal stembureau. Op de lijst staat voor welke provincie(s) of kiescollege(s) deze lijst wordt ingeleverd.

Officiële tekst Kieswet art. R 1

Meer informatie op deze website: 

Eerste Kamerverkiezing, Kandidaatstelling

Artikel R 2 Ondersteuningsverklaringen

Partijen die voor het eerst deelnemen aan de Eerste Kamerverkiezing of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald, moeten ondersteuningsverklaringen inleveren. Voor iedere provincie of openbaar lichaam waarvoor een lijst wordt ingeleverd, moet een ondersteuningsverklaring worden ingeleverd van respectievelijk één lid van provinciale staten of één lid van het kiescollege.

Officiële tekst Kieswet art. R 2

Meer informatie op deze website: 

Eerste Kamerverkiezing, Ondersteuningsverklaringen

Artikel R 3 Gemachtigde voor herstel verzuimen

Op de kandidatenlijst staat wie bij verhindering van de inleveraar van de lijst bevoegd is om ontbrekende informatie aan te vullen.

Officiële tekst Kieswet art. R 3

Artikel R 4 Volgorde en aantal kandidaten op lijst

Partijen bepalen zelf in welke volgorde zij de kandidaten op de lijsten plaatsen. Op één lijst mogen partijen maximaal 50 kandidaten plaatsen, of maximaal 80 als zij bij de laatstgehouden verkiezing meer dan 15 zetels hebben behaald.

Officiële tekst Kieswet art. R 4

Meer informatie op deze website: 

Eerste Kamerverkiezing, Kandidaten

Artikel R 5 Kandidaat op één lijst per provincie/kiescollege

Een kandidaat mag per provincie of kiescollege maar op één kandidatenlijst staan.

Officiële tekst Kieswet art. R 5

Meer informatie op deze website: 

Eerste Kamerverkiezing, Kandidaten

Artikel R 6 Manier van vermelding kandidaten in Kiesbesluit

De manier waarop kandidaten op de kandidatenlijst staan vermeld, staat in het Kiesbesluit.

Officiële tekst Kieswet art. R 6

Artikel R 7 Plaatsing aanduiding partij boven kandidatenlijst

De inleveraar van de kandidatenlijst plaatst de geregistreerde aanduiding van een politieke partij boven de kandidatenlijst. De partij moet hem daarvoor machtigen.

Officiële tekst Kieswet art. R 7

Meer informatie op deze website: 

Eerste Kamerverkiezing, Stukken kandidaatstelling

Artikel R 8 Instemmingsverklaring kandidaat en kopie legitimatiebewijs

Elke kandidaat op de lijst ondertekent een verklaring waarin staat dat hij instemt met zijn kandidaatstelling. Ook is bij de kandidatenlijst een kopie van een geldig identiteitsbewijs van elke kandidaat gevoegd.

Officiële tekst Kieswet art. R 8

Meer informatie op deze website: 

Eerste Kamerverkiezing, Stukken kandidaatstelling

Artikel R 9 Gemachtigde voor buiten Nederland wonende kandidaat

Een kandidaat die buiten het Europese deel van Nederland woont, wijst een gemachtigde in het Europese deel van Nederland aan die namens hem een benoeming kan accepteren.

Officiële tekst Kieswet art. R 9

Meer informatie op deze website: 

Eerste Kamerverkiezing, Kandidaten

Artikel R 9a Gemachtigde voor in Nederland wonende kandidaat

Een kandidaat die binnen het Europese deel van Nederland woont, kan iemand anders machtigen om namens hem een benoeming te accepteren.

Officiële tekst Kieswet art. R 9a

Artikel R 10 Stel gelijkluidende lijsten en lijstengroep

Een partij kan voor verschillende provincies dezelfde kandidatenlijsten inleveren. Dit heet een stel gelijkluidende lijsten. Een lijstengroep zijn alle kandidatenlijsten die een politieke partij inlevert bij elkaar. Bij een lijstengroep maakt het niet uit of de kandidatenlijsten verschillen per provincie of niet.

Officiële tekst Kieswet art. R 10

Meer informatie op deze website: 

Eerste Kamerverkiezing, Kandidaatstelling