Kiesgerechtigdheid

De voorwaarden om te mogen stemmen voor de Provinciale Staten zijn: de kiezer heeft de Nederlandse nationaliteit, is 18 jaar of ouder en is niet uitgesloten van het kiesrecht. Verder moet een kiesgerechtigde wonen in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt.

De voorwaarden om verkiesbaar te zijn voor de Provinciale Staten komen overeen met die voor het actief kiesrecht. Er is één verschil: de datum waarop aan de verschillende eisen (leeftijd, woonplaats, nationaliteit) moet worden voldaan is de dag van toelating tot de Provinciale Staten.

Wettelijke basis kiesrecht

Het kiesrecht is als grondrecht in de Grondwet opgenomen. Verder kent de Grondwet nog enkele basisbepalingen over het kiesrecht. De verdere uitwerking van het kiesrecht is opgenomen in hoofdstuk B van de Kieswet, het daarop gebaseerde Kiesbesluit en de Kiesregeling.

Zie Grondwet art. 4 en 129.

Registratie van kiesgerechtigheid

Gemeenten registreren de kiesgerechtigdheid van hun inwoners aan de hand van de Basisregistratie Personen (BRP). Dit gebeurt automatisch bij mensen die 18 jaar worden en bij nieuwe inwoners. Inwoners hoeven dus niet bij het college van burgemeester en wethouders van hun gemeente toestemming te vragen om aan de verkiezing te mogen deelnemen.

Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer is deze registratie niet openbaar. Wel kan iedereen informatie krijgen over zijn eigen registratie als kiezer.

Zie Kieswet art. B 2, D 1, D 5.