Registreren naam partij

Alleen partijen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid (de statuten van de vereniging zijn vastgelegd in een notariële akte) kunnen een naam ('aanduiding') bij de Kiesraad registreren.

Partijen kunnen voor de verkiezing van het Europees Parlement een naam registreren met een registratieformulier.

Bij het registratieverzoek moeten zij voegen:

 • de statuten (vastgelegd in een notariële akte) 
 • een bewijs van betaling van de waarborgsom
 • een verklaring van de partij, waarin zij een gemachtigde en plaatsvervangende gemachtigde aanwijst. Deze gemachtigden mogen de inleveraars van kandidatenlijsten machtigen om de naam van de politieke partij boven de kandidatenlijst te plaatsen

Waarborgsom

Partijen moeten een waarborgsom voor registratie van hun naam betalen. Deze bedraagt € 450. Partijen wordt verzocht om naast de storting van de waarborgsom hun adres door te geven aan de Kiesraad via e-mail: kiesraad@kiesraad.nl. De waarborgsom wordt teruggegeven als de partij bij de eerstvolgende verkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert. Zie Kieswet art. G 1.

De waarborgsom moet worden overgemaakt naar:

 • ING Bank
 • Rekeningnummer NL37.INGB.0705002241
 • t.n.v. min. van BZK/ontvangstenrekening H7
 • Postbus 20011, 2500 EA 's-Gravenhage

onder vermelding van: 'Waarborgsom registratie Europees Parlementsverkiezing' en de naam van de desbetreffende partij.

Bevoegde bestuurders

Het registratieverzoek moet worden ingediend door het hiertoe bevoegde bestuur. Het centraal stembureau controleert dit zelf bij de Kamer van Koophandel.

Registratie niet verplicht

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een politieke partij kan er ook voor kiezen om deel te nemen aan de verkiezingen met een zogenoemde blanco lijst. In dat geval staat er alleen een nummer bovenaan de kandidatenlijst van de partij en het stembiljet en geen naam.

Register politieke partijen

Voor het Europees Parlement bestaat een apart register. Het register met namen van politieke partijen voor het Europees Parlement bevat de actuele opgave van door de Kiesraad geregistreerde namen van politieke partijen voor het Europees Parlement.

Schrappen aanduiding

Na elke verkiezing worden aanduidingen geschrapt uit het register. Een aanduiding wordt geschrapt uit het register:

 • als de politieke partij is opgeheven
 • als de politieke partij een verzoek daartoe heeft gedaan
 • als de politieke partij als vereniging door de rechter verboden is verklaard en is ontbonden
 • als voor de laatstgehouden verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement geen geldige kandidatenlijst is ingeleverd

Het centraal stembureau publiceert de schrappingen in de Staatscourant.

Zie Kieswet art. G 1.