Registreren naam partij

U kunt alleen een partijnaam bij de Kiesraad registeren als uw partij een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid. Dit betekent dat de statuten van uw vereniging moeten zijn vastgelegd in een notariële akte.

Registeren partijnaam

Partijen kunnen voor de verkiezing van het Europees Parlement een naam registreren met een registratieformulier.

Bij het registratieverzoek moeten zij voegen:

 • de statuten (vastgelegd in een notariële akte) 
 • een bewijs van betaling van de waarborgsom
 • een verklaring van de partij, waarin zij een gemachtigde en plaatsvervangende gemachtigde aanwijst. Deze gemachtigden mogen de inleveraars van kandidatenlijsten machtigen om de naam van de politieke partij boven de kandidatenlijst te plaatsen

Bevoegde bestuurders dienen registratieverzoek in

Het registratieverzoek moet worden ingediend door het hiertoe bevoegde bestuur. Het centraal stembureau controleert zelf bij de Kamer van Koophandel of het verzoek is ingediend door het bevoegde bestuur.

Waarborgsom voor registreren partijnaam

Voor de registratie van uw partijnaam moet u een waarborgsom van € 450 betalen. U krijgt de waarborgsom terug als uw partij bij de eerstvolgende verkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert. 
Zie Kieswet art. G 1.

De waarborgsom moet worden overgemaakt naar:

 • ING Bank
 • Rekeningnummer NL37INGB.0705002241
 • t.n.v. min. van BZK/ontvangstenrekening H7
 • Postbus 20011, 2500 EA 's-Gravenhage

onder vermelding van: 'Waarborgsom registratie Europees Parlementsverkiezing' en de naam van de desbetreffende partij.

Registratie niet verplicht

Het is niet verplicht om een partijnaam (aanduiding) te registeren. Een partij kan er ook voor kiezen deel te nemen aan de verkiezingen met een zogenoemde blanco lijst. In dat geval staat er alleen een nummer bovenaan de kandidatenlijst van uw partij en het stembiljet.

Schrappen aanduiding uit register

Na elke verkiezing schrapt de Kiesraad aanduidingen uit het register. Een partijnaam wordt geschrapt als sprake is van een of meerdere van onderstaande punten:

 • De politieke partij is opgeheven.
 • De politieke partij heeft gevraagd geschrapt te worden uit het register.
 • De politieke partij is door de rechter verboden als vereniging en ontbonden.
 • De politieke partij heeft geen geldige kandidatenlijst ingeleverd voor de laatste verkiezing van het Europees Parlement.

De Kiesraad publiceert de geschrapte partijnamen in de Staatscourant.

Zie Kieswet art. G 1.

Register politieke partijen Europees Parlement

Voor het Europees Parlement bestaat een apart register. Het register met namen van politieke partijen voor het Europees Parlement bevat de actuele opgave van door de Kiesraad geregistreerde namen van politieke partijen voor het Europees Parlement.